Katalog ECTS

Scenariusz i montaż I sem.

Pedagog: mgr Adrian Panek

Pole Opis
Typ przedmiotu Ćwiczenia
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Zajęcia mają formę wykładu i ćwiczeń praktycznych dotyczących zagadnień związanych z tworzeniem scenariusza i techniką montażu filmowego.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczeniem przedmiotu jest przygotowanie scenariusza sceny i storyboardu do niej, który pokazuje w jaki sposób scena zostanie zmontowana.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z ogólną teorią tworzenia scenariuszy filmowych, ich strukturą, sposobów konstruowania sekwencji, scen, konstruowania postaci, plotu, strategii narracyjnych a także ich związków z montażem filmowym, sposobem opowiadania za pomocą obrazów, rozumienie znaczenia ujęć, planów i ich następstw. W trakcie ćwiczeń studenci wykonują prace domowe, które uzmysławiają im materię języka filmowego i przygotowują do stworzenia pracy zaliczeniowej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętność skonstruowania sceny filmowej i opowiedzenie jej za pomocą storyboardu.

Ogólne rozumienie zasad języka filmowego.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 2 1 w. 2h
w. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9123