(en)Katalog ECTS

Podstawy Projektowania Wystawiennictwa

(en)Pedagog: prof. zw. Henryka Noskiewicz-Gałązka

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Metody nauczania (forma zajęć):

  • Wykład konwersatoryjny – wprowadzający w temat zadania projektowego
  • Ćwiczenia warsztatowe prowadzące do świadomego stosowania określonych technik i narzędzi artystycznych dla specjalności wystawiennictwo.
  • Dialog dydaktyczny – korekta indywidualna : student – prowadzący
  • Projekt indywidualny studenta
  • Dyskusja dydaktyczna
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie I roku Studiów Licencjackich na kierunku Architektura Wnętrz.

Wymagania końcowe

Wymagania końcowe:

Kompleksowe i samodzielne opracowanie dwóch projektów w semestrze zimowym i jednego projektu w semestrze letnim, które obejmuje:

Zapis rysunkowy projektu na planszach określonego formatu : rzuty, widoki, przekroje i kolorystyka oraz opis materiałów.

Model projektowanej przestrzeni.

Dokumentacja fotograficzna z modelu, bądź wizualizacje.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny: Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

Samodzielne i trafne postawienie koncepcji - 30%

Świadomość projektowa w trakcie pracy – 20%

Aktywność na zajęciach oraz umiejętność nawiązania dialogu z kolegami i z pedagogiem – 15%

Czytelność przekazu i estetyka podania projektu – 35%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami w dziedzinie wystawiennictwa. Pobudzenie jego wyobraźni twórczej do szerszego spojrzenia na sposób budowania przestrzeni i kreowania różnych nastrojów. Program nauczania ma na celu przygotowanie studenta do świadomej i samodzielnej pracy projektanta w zakresie wystawiennictwa na podstawie kolejno wykonywanych zadań.

TEMAT: PRZYWOŁAĆ PRZESZŁOŚĆ – WARSZAWA, MIEJSCA I LUDZIE

Zaprojektuj wystawę opowiadającą o losowo wybranym obiekcie architektonicznym np :

KOŚCIÓŁ ŚW. ALEKSANDRA (pl. Trzech Krzyży)
PAŁAC SASKI ( Grób Nieznanego Żołnierza)
PAŁAC STASZICA – (obecnie siedziba PAN via à vis pomnika Kopernika)
KATEDRA ŚW JANA  ( Stare Miasto, ul. Piwna)
TRASA W-Z  ( wraz z Mostem Śląsko-Dąbrowskim – dawniej Nowy Zjazd i Most Kierbedzia)

Zbierz materiały o obiekcie i prześledź jego historię. Zbuduj scenariusz i w oparciu o niego zaproponuj interesujący plastycznie układ ekspozycji opowiadający o:  powadze, sile lub pięknie detalu budynku, o jego historii i  twórcach, bądź   a także atmosferze lat w których powstał.

Miejsce ekspozycji – sala nr 1 na parterze Galerii Zachęta w Warszawie ( pow. 94 m2) LUB w terenie otwartym, wg wyboru studenta.

Celem zadania jest uzyskanie autorskiej koncepcji przestrzeni w czytelny sposób przekazujący najistotniejsze cechy danego obiektu architektonicznego jak również pogłębienie wiedzy przez studenta na temat interesujących budynków w zabudowie Warszawy.

Podanie projektu:Scenariusz , szkice koncepcyjne,opracowanie rysunkowe i modelowe w skali 1:25

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.    Lorens, Skolnick „Czym jest projektowanie wystaw?” ABE Dom Wydawniczy Warszawa 2008,

2.    Gossel, Leuthauser: „Architektura XX wieku”, Taschen 2006

3.    GIEDION Sigfried „Przestrzeń, czas i architektura” PWN, 1968,

4.    JODIDIO Philip seria wydawnicza „Architektura dzisiaj”, Taschen, 2009

5.    Jodidio : „Architecture now – Museums“ – Taschen 2010

6.    Publikacje książkowe wydawnictwa - Frame Publishers Amsterdam,

7.    Czasopisma: Area, Domus

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02 – komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

K_U04 – samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych

obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U07 – przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U10 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

K_U11 – współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym);

K_U14 – stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

w szczególności - student student powinien być zdolny do:

1.   Werbalnego i plastycznego przedstawiania koncepcji.

2.   Analizowania i weryfikacji własnych błędów projektowych.

3.   Prawidłowego i praktycznego zastosowania zdobytej na pierwszym roku studiów wiedzy z zakresu podstaw projektowania.

4.   Czytelnego i atrakcyjnego plastycznie zaprezentowania finalnej postaci projektu.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W04 – podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08 – problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09 – powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.w szczególności - student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1.    Podstawowego alfabetu warsztatu wystawiennika,

2.    Kształtowania i budowania przestrzeni ekspozycyjnych,

3.    Określania poszczególnych elementów wystawienniczych  i ich rozpoznawania we współczesnych realizacjach.

4.    Podstawowa  orientacja w materiałach, technologiach i technikach stosowanych w dziedzinie wystawiennictwa.

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K07 – wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych;

K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

w szczególności -student powinien być przygotowany do:

1.    Student powinien wykazywać chęć pogłębiania swojej wiedzy poprzez samodzielne – poza korektą prowadzącego - poszukiwanie innych rozwiązań projektowych.

2.    Powinien śledzić wydarzenia artystyczne, zwiedzać wystawy w galeriach i muzeach.

3.    Czytać i przeglądać wydawnictwa publikujące różnego rodzaju działania i wydarzenia z dziedziny wystawiennictwa oraz posiadać na ten temat własną opinię.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

W ramach spotkań ze studentami niezbędne do prowadzenia zajęć są:

Stoły do pracy rysunkowej i modelowej z odpowiednim oświetleniem.

Komputer – w celu zaprezentowania materiału przygotowanego przez studenta, rzutnik multimedialny - na wykładach wprowadzających studentów w temat zadania, bądź innych prezentacji ważnych dla specjalizacji wystawiennictwo, np.: do pokazów na wystawach końcoworocznych.

Studenci powinni mieć możliwość korzystania z pracowni modelarskich np. Stolarnia, pracownia fotograficzna.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)d 45 6 exercise 45h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10020