(en)Katalog ECTS

Diploma seminar

(en)Pedagog: dr Konrad Styka, dr Beata Dobryjanowicz, dr Piotr Teodorczuk, dr Krystyna Łuczak-Surówka, dr Anna Oleńska, dr Maria Rudzka, mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski

(en)Pole (en)Opis
Course type

Teaching. The subject consists of the theoretical part - seminars - and practical - the student's elaboration of a chosen topic in the form of his own work and consultation with the teacher.

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Lecture course
2. Didactic dialogue
3. Multimedia presentation
4. Individual work on source materials - individual corrections
5. Discussions

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Positive passing of the first year of the second-cycle studies in the field of interior design.

Wymagania końcowe

Active participation in seminars (presence checked)

Collecting materials for the theoretical work. and development of at least one chapter.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Performing the theoretical diploma thesis in accordance with the given topic and the scope of the study - working text (at least one chapter) at the end of the semester III, final text, footnotes and bibliography, printout, binding and saving the work in electronic form, public presentation (defense and final exam) at the end of the semester IV. Finished work should be submitted on the date specified by the Dean's Office.

The scale of grades according to the Department of Interior Design: 0 - 5+

Assessment methods and criteria:

1. Individual formulation of assumptions and creativity of the concept of work 30%

2. Consequence in implementing the assumption of 15%

3. Ability to independently acquire information and process it 20%

4. Active participation in classes - cooperation with lecturers 20%

5. Form of transmission 15%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Seminaria na studiach niestacjonarnych mają mniejszy wymiar godzin kontaktowych, niż na stacjonarnych,

jednak mimo tego, studenci mają możliwość dostęp do szerokiej wiedzy.

To założenie jest realizowane w formie seminariów, prowadzonych przez kilku wykładowców o różnych obszarach zainteresowań. W ramach seminarium, studentom przedstawiane są pewne zagadnienia, które są bliskie prowadzącej/mu, oraz podawana jest literatura oraz/lub wystawy np. w warszawskich muzeach, które dałyby możliwość uzupełnienia studentom tej wiedzy we własnym zakresie.

Celem kształcenia jest opanowanie umiejętności pracy naukowej, na przykładzie wybranego przez studenta tematu. Szczególny nacisk położony jest na właściwy dobór materiałów źródłowych i staranne, analityczne ich opracowanie. Celem jest też uświadamianie studentom istoty procesu badawczego – wskazanie, że składa się on z pewnych etapów, a ponadto - wymaga ogólnej wiedzy w wielu dziedzinach. Absolwent studiów II stopnia  powinien być przygotowany do efektywnego wykonywania podstawowych prac badawczych i twórczego ich wykorzystania.

Przed przystąpieniem do pracy teoretycznej dyplomowej studenci zobowiązani są do:

·        wskazania tematu stanowiącego przedmiot opracowania, uzyskania odnośnej literatury i innych materiałów

·        zapoznania się w literaturze fachowej ze specyfiką opracowywanego tematu

·        zgromadzenia innych materiałów związanych bezpośrednio z tematem opracowania, koniecznych do przeprowadzenia pracy

·        bycia na bieżąco z nowymi osiągnięciami w dziedzinie architektury, projektowania wnętrz i design`u.

Treści programowe:

1.           dr Piotr Teodorczuk  Hermeneutyka w sztuce  

2.            dr Konrad Styka  Zasady formalne związane z obroną dyplomu. Problematyka związana z budownictwem – przekształcenia wnętrz istniejących obiektów, wzmacnianie konstrukcji.

3.            dr Anna Rudzka Problemy dotyczące wyboru tematu i promotora teoretycznej pracy dyplomowej oraz zagadnienia związane z redakcją tekstu. Dyskusja nad proponowanymi przez dyplomantów tematami.

4.            dr Anna Oleńska Sztuki wizualne, kultura wizualna, wizualność, naoczność – problemy z definicją

5.            Przygotowanie i zgłoszenie tematu pracy teoretycznej – w ustaleniu z promotorem.

6.            seminarium – wycieczka do showroomu firmy Kronospan Design Center (płyty do wnętrz)  ul.Twarda 2/4 (budynek Cosmopolitan), p. I.

7.            mgr Dariusz Śmiechowski Wybrane zagadnienia z zakresu detalu architektonicznego

8.            dr arch. Iwona Cała - Problematyka związana z relacją wnętrze - zewnętrzne

9.            praca indywidualna  - konsultacje

10.          dr Beata Dobryjanowicz Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania wnętrz

11.          dr Krystyna Łuczak-Surówka Wybrane zagadnienia z zakresu designu

12.          prezentacje pracy własnej studentów i zaliczenia

13.          prezentacje pracy własnej studentów i zaliczenia c.d.

14.          prezentacje pracy własnej studentów i zaliczenia - poprawkowe

 

Studenci mogą też uczestniczyć jako wolni słuchacze w seminariach dla stacjonarnych, prowadzonych w Katedrze MKHiTS, oraz w seminariach specjalistycznych dla architektów wnętrz:

– izolacje łazienek, klejenie płytek ceramicznych – firma Sopro – wykład i prezentacja

– sufity podwieszane i akustyka wnętrz (firma Armstrong) – wykład i prezentacja

– malowanie wnętrz (firma Tikkurila) – wykład i prezentacja multimedialna.

– seminarium - wycieczka do firmy produkującej systemy wystawiennicze – Octanorm – wykład i prezentacja

– seminarium – wycieczka na Stałą Wystawę Budownictwa (ul. Bartycka) – wykład i prezentacja

– seminarium – wycieczka do budynku Sądu Najwyższego – wykład i prezentacja

– seminarium – wycieczka na Targi Światło – wykład i prezentacja

(w poszczególnych semestrach oferta seminariów specjalistycznych może się zmieniać)

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Michalak H., Styka K.: „O architektoniczno-konstrukcyjnych i funkcjonalno-przestrzennych uwarunkowaniach przekształceń budynków”.  Inżynieria i Budownictwo, 6/2013

Wacław Parczewski, Krzysztof Tauszyński "Projektowanie obiektów użyteczności publicznej" - WSiP 2012

Dariusz Śmiechowski. "Współczesny, mądry i piękny detal". Builder, 2/2019
Dariusz Śmiechowski. "Współczesny, mądry i piękny detal". Builder, 3/2019

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Lektury z przekształceń wnętrz istniejących obiektów, wzmacniania konstrukcji.

 

1.       Douglas J.: Building adaptation. Butterworth – Heinemann, Oxford 2006. https://books.google.pl/books?id=h6kABAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

2.       Gawdzik M.: Przeobrażenia architektury: adaptacje, modernizacje, rehabilitacje. Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk 2005.

3.       Linczowski Cz.: Zabezpieczenie eksploatacyjne, remonty i modernizacje obiektów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2004.

4.       Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 2000.

5.       Praca zbiorowa pod kierunkiem W. Buczkowskiego: Budownictwo ogólne. Tom 4 – Konstrukcje budynków. Rozdział 6. Arkady, Warszawa 2009.

6.       Runkiewicz L.: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Instrukcja ITB nr 468/2011. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011.

7.       Styka K.: „Zmiany funkcjonalne we wnętrzach – opcje działań projektowych. Część 1 Przebudowa”. Builder, 6/2015

8.       Styka K.: „Zmiany funkcjonalne we wnętrzach – opcje działań projektowych. Część 2 Nadbudowa”. Builder, 7/2015

9.       Styka K.: „Zmiany funkcjonalne we wnętrzach – opcje działań projektowych. Część 3 przekształcenia budynków mieszkalnych”. Builder, 8/2015

10.   Styka K.: „Zmiany funkcjonalne we wnętrzach – opcje działań projektowych. Część 4 Rozbudowa”. Builder, 10/2015

 

Lektury z tematu: Sztuki wizualne, kultura wizualna, wizualność, naoczność – problemy z definicją

1. Arnheim R. Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, 1. Wyd. -Warszawa 1978

2. Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków, Wyd. UJ

3. Gombrich E.: Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, 1 wyd. Warszawa 1981

 

Lektury inne

1.      Ogólne wprowadzenie: Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, przełożył Sebastian Szymański, wstępem opatrzyła Joanna Tokarska-Bakir, Państwowy Instytut Wydawniczy, Seria Antropologiczna, Warszawa 2006, wydanie I

2.      Wiedza o kulturze. Część I. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowali: Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, Mirosław Pęczak, wstęp i redakcja: Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, wydanie I

3.      Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, przełożyła Agnieszka Morawińska, wstępem opatrzył Krzysztof Wojciechowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, wydanie I

4.      Czas w kulturze, wybrał, opracował, wstępem opatrzył Andrzej Zajączkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, wydanie I

5.      Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyboru dokonali i przełożyli Stanisław Cichowicz i Jakub M. Godzimirski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, wydanie I

6.      Belting Hans, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przekład Mariusz Bryl, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, seria: Horyzonty Nowoczesności: teoria – literatura – kultura, 62, Kraków 2007

7.      Wiedza o kulturze. Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowały: Agata Chałupnik, Justyna Jaworska, Justyna Kowalska-Leder, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, seria: Wiedza o kulturze pod redakcja ogólną Andrzeja Mencwela,Warszawa 2008, wyd. I

8.      Wiedza o kulturze. Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowanie: Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, wstęp Iwona Kurz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, seria: Wiedza o kulturze, Warszawa 2012, wydanie I

9.      Wiedza o kulturze. Część II. Słowo w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowali: Michał Boni, Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, wydanie I, Warszawa 1991, wydanie I

10.   Wiedza o kulturze. Część III. Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowali: Wojciech Dudzik, Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991

11.   Kultura masowa, wybór, przekład, przedmowa Czesław Miłosz, komentarz Jerzy Szacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, wydanie pierwsze krajowe

 

Lektury inne c.d.

1.      HopfingerMaryla projekt i redakcja naukowa, Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, wydanie II poprawione

2.      Ong Walter Jackson, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekład, wstęp i redakcja naukowa Józef Japola, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, seria: communicare historia i kultura, seria pod redakcją naukową Andrzeja Mencwela, recenzenci Małgorzata Czermińska, Grzegorz Godlewski, Warszawa 2011, wydanie II przejrzane i poprawione

3.      McLuhan Marshall, Galaktyka Gutenberga. Tworzenie człowieka druku, przekład Andrzej Wojtasik, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017, wydanie I

4.      McLuhan Marshall, Wybór pism. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka Gutenberga. Poza punktem zbiegu, wyboru dokonał Jacek Fuksiewicz, przełożył z oryginału angielskiego Karol Jakubowicz, wstępem opatrzył Krzysztof Teodor Toeplitz, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, wyd. I

5.      McLuhan Marshall, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, z angielskiego przełożyła Natalia Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

6.      Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa, red. Andrzej Gwóźdź, Oficyna Wydawnicza, seria: Kultury Mediów KM 2, Inicjator i konsultant serii Kultury Mediów Andrzej Gwóźdź, Warszawa 2010, wydanie I

7.      Desmurget Michel, Teleogłupianie. O zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci), przełożyła Ewa Kaniowska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012, wydanie I

8.      Friedberg Anne, Wirtualne okno. Od Albertiego do Microsoftu, przełożyli Agnieszka Rejniak-Majewska i Michał Pabiś-Orzeszyna, Oficyna Wydawnicza, seria: Kultury Mediów KM 4, Warszawa 2012

9.      Zawojski Piotr, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Oficyna Naukowa, seria: Kultury Mediów KM 5, Warszawa 2012, wydanie I

10.   Zielinski Siegfried, Archeologia mediów. O głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i widzenia, przełożyła Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, seria: Kultury Mediów KM 1, Warszawa 2010, wydanie I

 

Lektury z tematu: Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania wnętrz

Krzysztof Tauszyński "Wstęp do projektowania architektonicznego" WSiP 2013

 

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01  wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone

i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych

warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji

tych informacji,

-  dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT)

K_U03    podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty

prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

K_U04    przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

 

w szczególności, Student po realizacji programu przedmiotu:

·        potrafi przeprowadzić wielowątkową i skomplikowaną  analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu 

·        posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących projektowania wnętrz i mebli, projektowania wystawiennictwa, projektowania architektonicznego,  oraz innych dyscyplin artystycznych z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Wiedza:  absolwent zna i rozumie

K_W03 rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności

K_W05    kontekst historyczny i kulturowy dziedziny sztuk plastycznych i jej związki z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów – architekturze wnętrz - i wybranej specjalności

K_W07    zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych

K_W08    trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych

K_W10    wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku studiów architektura wnętrz oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

K_W11    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz podstawowe pojęcia

 i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej, a także posiada szeroką wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty – projektanta wybranej specjalności

 

w szczególności, Student po realizacji programu przedmiotu:

·        dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego różnych dyscyplin projektowania, sztuk plastycznych              i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia;

·        rozumie współzależność między architekturą a innymi dyscyplinami sztuki, samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi architektura wnętrz i obranej specjalności

·        posiada szeroką, uporządkowaną wiedzę o przemianach w sztuce i kulturze artystycznej i związanych z nimi tradycjach, także wiedzę o współczesnych osiągnięciach i tendencjach  będącą podstawą do własnych, indywidualnych  i zespołowych działań twórczych o wysokim stopniu oryginalności

·        wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami pracy projektanta oraz wykorzystuje tę wiedzę do dalszego artystycznego rozwoju

·        posiada rozbudowaną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych takich jak:  filozofia sztuki, antropologia kultury i teoria mediów

·        orientuje się w piśmiennictwie (odnosi się to także do Internetu  i e-learningu) dotyczącym wybranej specjalizacji

kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:  

 

K_K01    uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych

i praktycznych

K_U03  podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac

artystycznych

wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające

swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty

prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

K_K04    uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K07   wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej

podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów

związanych z własną pracą i jej etosem

efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie

oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych

K_K08   komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;

K_K09   podjęcia studiów trzeciego stopnia.

w szczególności:

·        zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

·        rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi w oparciu o wiedzę i zdobyte umiejętności zawodowe inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

·        jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i umiejętności;

·        jest zdolny do podejmowania w zorganizowany i twórczy sposób złożonych i kompleksowych działań projektowych i artystycznych, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

·         jest być przygotowany do:

◦   krytycznej analizy rozwiązań projektowych

◦   otwartości na wymianę poglądów z innymi projektantami

◦   osobistych wystąpień podczas publicznych prezentacji i dyskusji. 

◦   pracy w zespole, także interdyscyplinarnym

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: 

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę i dialog dydaktyczny.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)o 30 5 lecture 30h
lecture [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10357