(en)Katalog ECTS

Digital graphic tools

(en)Pedagog: mgr Ryszard Zimek

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

warsztaty

Language of lecture polski;
Prerequisites

Brak

Final requirements

Zaliczenie na ocenę w każdym semestrze.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)


W każdym semestrze w czasie sesji przedmiotów praktycznych student przedstawia komplet samodzielnie wykonanych ćwiczeń oraz projektów przewidzianych jako podstawa zaliczenia na ocenę.


Na komplet prac w 2 semestrach składają się:

- dokumentacja fotograficzna wybranego obiektu przestrzennego (3 zdjęcia dokumentacyjne, 2 zdjęcia interpretacyjne, 2 zdjęcia cech faktury) - wydruki fotograficzne, przygotowanie wielostronicowego pliku .pdf
- dokumentacja fotograficzna wybranych obrazów, grafik, rysunków (po 2 szt. z każdego rodzaju)

- 2 custom vector shapes przygotowane na podstawie zdjęcia lub grafiki (zapisane w zewnętrznym pliku .csh)
- 2 custom brushes przygotowane na podstawie zdjęć (zapisane w zewnętrznym pliku .abr)
- 2 palety swatches zapisane w zewnętrznym pliku

- 2 kolaże fotograficzne (min. 20 warstw z maskami każdy zapisany w pliku .psd)

- projekt wizytówki jednostronnej (wizytówka w formacie nie większym niż 85 x 55 mm, rozdzielczość 300 ppi)
- projekt wizytówki dwustronnej (jak wyżej)
- 1 plik .pdf z wizytówkami dwustronnymi do druku (dla formatu A4, sznyty, spady)

- projekt zaproszenia jednostronnego dla istniejącej instytucji kulturalnej bądź wydarzenia związanego ze sztuką / kulturą (dla formatu nie większego niż A5, w pliku przygotowanym do druku)
- projekt zaproszenia dwustronnego (warunki jak wyżej oraz dodatkowo wydruk cyfrowy)

- projekt plakatu (dla formatu 50 x 70 cm w pliku przygotowanym do druku)

Ocenie podlega przede wszystkim poziom techniczny wykonanych prac. W przypadku wątpliwości ocenę może podnieść ponadprzeciętny poziom artystyczny wykonanych prac a niewystarczający obniżyć.


Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach Osoby, które mają więcej niż 3 nieusprawiedliwione obecności w semestrze nie mogą przystąpić do zaliczenia i otrzymują ocenę “niesklasyfikowany”.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest przygotowanie Studentów WZKW do samodzielnej i świadomej pracy z graficznymi materiałami cyfrowymi od momentu ich powstania (cyfrowy aparat fotograficzny, skaner, skaner filmów analogowych, aplikacje graficzne m.in. Adobe Illustrator) poprzez ich edycję i łączenie (Camera Raw, Photoshop, Illustrator) po publikowanie (druk cyfrowy, druk fotograficzny, internet).

 

Treści programowe nauczania:

1. Wstęp do fotografii cyfrowej. Budowa aparatu fotograficznego. Budowa i rodzaje matryc cyfrowych. Pojęcie małego obrazka, pełnej klatki. Pojęcia związane z obiektywem: przysłona, głębia ostrości, jasność obiektywu, długość ogniskowej, kąt widzenia. Podział obiektywów ze względu na kąt widzenia oraz ze względu na typ budowy. Rodzaje i użycie filtrów fotograficznych - filtr UV, filtr szary, filtr polaryzacyjny. Pojęcia związane z poprawną ekspozycją: prędkość migawki, czułość. Autofocus. Tryby działania autofokusa.


2 Wstęp do fotografii cyfrowej. Omówienie cech i różnic między aparatami kompaktowymi a tzw. cyfrowymi lustrzankami.
Pojęcie balansu bieli. Nastawy aparatu: automatyczne, półautomatyczne, manualne. Świadome ustawianie poprawnej ekspozycji, manipulowanie kątem widzenia i głębią ostrości. Zagadnienia dotyczące fotografowania specyficznych typów obiektów. Wprowadzenie pojęcia histogram. Ocena jakości naświetlenia na podstawie histogramu. Formaty plików graficznych w tym omówienie znaczenia i możliwości związanych z plikami typu RAW.


3 Wstęp do fotografii cyfrowej. Dobieranie obiektywów do specyficznych zadań fotograficznych. Pojęcie crop factor. Bardziej zaawansowane techniki fotograficzne. Bracketing ostrości. Bracketing ekspozycji. Tworzenie zdjęć HDR. Techniki oceny pełnej rozpiętości tonalnej. Zdjęcia panoramiczne (cylindryczne, 360 st.).
Opóźnienia wywoływania migawki. Praca z interwałometrem. Animacja poklatkowa. Pojęcie frame rate.


4 Wstęp do grafiki cyfrowej. Istota i logika świata grafiki cyfrowej. Kanały RGB - synteza addytywna. Jak rejestrowany i rekonstruowany jest kolor. Pojęcie piksela. Rodzaje input i output devices.
Zagadnienia dotyczące danych cyfrowych. Czym są, w jakich jednostkach są zapisywane, jakie są między nimi współzależności. Pojęcie głębi bitowej. Praca z plikami o głębi bitowej innej niż 8 bit na kanał. Rodzaje rozdzielczości i ich jednostki. Kanał alfa.
Omówienie rodzajów formatów plików graficznych i ich przeznaczenia w kontekście zapisywanych przez nie danych.


5. Podstawowe zagadnienia dotyczące druku materiałów cyfrowych (przestrzenie barwne, druk fotograficzny, druk offsetowy, wybrane zagadnienia zakresu poligrafii: CMYK, sznyty, spady, rozdzielczość drukarskie, formaty fotograficzne. Przestrzenie barwne (CMYK, sRGB, AdobeRGB (1998), Lab).

6. Obsługa programu Adobe Bridge. Zarządzanie dużymi seriami plików
graficznych (rating, labels, batch rename, stack, metadata). Tworzenie prostych prezentacji .pdf przy pomocy funkcjonalności layoutu Output.

8 - 9. Obsługa programu Camera Raw. Dokładne omówienie funkcjonalności programu ze szczególnym uwzględnieniem pracy z histogramem i krzywą tonalną. Praca z plikami graficznymi w tym 'wywoływanie' plików typu raw. Świadome zapisywanie wywoływanych plików ze względu na miejsce ich przeznaczenia (web, prezentacje multimedialne, druk wysokiej jakości, druk fotograficzny).

Dodatkowe zagadnienia szczegółowe: cyfrowa fotografia czarno – biała / monochromatyczna. Wykorzystanie programu. CameraRaw do tworzenia wysokiej jakości zdjęć monochromatycznych (B/W, sepia)


10 - 11 Omówienie layoutu aplikacji Photoshop. Nawigacja w aplikacji. Zarządzanie oknami (window resize, screen mode, zoom, pan), nawigacja w oknie dokumentu (zoom, pan) przy pomocy skrótów klawiszowych . Samodzielne tworzenie i zapisywanie własnych workspaces.

Omówienie i zastosowanie na przykładach podstawowych narzędzi
potrzebnych do pracy z plikami graficznymi (m. in otwieranie i tworzenie nowych
dokumentów (wielkość, rozdzielczość, świadomy wybór przestrzeni barwnej),
wykorzystanie gotowych szablonów dokumentów (m.in.: International paper) , narzędzia dotyczące zmiany wielkości obszaru roboczego dokumentu (Canvas size), narzędzia do kadrowania (Crop tool), omówienie funkcji okna dialogowego Image size (zastosowanie i zagrożenia), zapisywanie dokumentów w wybranych formatach plików z uwzględnieniem ich dalszego przeznaczenia, tworzenie plików typu PDF wraz z omówieniem ich specyficznego charakteru). Omówienie innych funkcji menu Image m.in trim, duplicate, oraz funkcji menu Edit, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji Transform. Konwersja z przestrzeni barw RGB na CMYK. Optymalne wykorzystanie wielkości zdjęć w px i przystosowanie ich do istniejących formatów fotograficznych.

12. Warstwy w Photoshopie. Czym są warstwy i dlaczego są takie ważne.
Omówienie m. in. rodzajów warstw na przykładach i praca z Layer panel (znaczenie kolejności warstw, funkcje typu lock, blend modes, opacity itp. ). Tworzenie różnych rodzajów warstw (regular pixel layer, vector layer, smart object layer, layer adjustment, font layer). Omówienie funkcji oraz tworzenie prostych layer mask.


13. Narzędzia wektorowe w Photoshopie. Omówienie specyficznych własności grafiki wektorowej i korzyści z jej stosowania. Omówienie różnic między vector mask a layer mask. Praca z narzędziami grupy Vector Shape tool na prostych przykładach, oraz Pen tool. Wgrywanie gotowych vector shapes oraz tworzenie i zapisywanie własnych.

14. Tekst w Photoshopie. Wektorowy charakter czcionek i co z tego wynika. Praca z fontami i metody adiustacji tekstu (Character panel, Paragraph panel). Wgrywanie czcionek na poziomie systemu operacyjnego. Wykorzystanie vector path do uzyskiwania specyficznych efektów (line text, area text).

15. Praca z kolorem w Photoshopie. Czym jest foreground i background color. Praca z narzędziem do próbkowania koloru - Eye dropper, zakładkami Swatches, Color, Styles i oknem dialogowym Color picker. Praca z dodatkowymi bibliotekami kolorów. Praca z obrazami w trybie bichromii. Modyfikowanie krzywej bichromii dla danej farby.

16. Selekcja. Podstawowe narzędzia i zaawansowane techniki zaznaczania. Omówienie narzędzi do zaznaczania w Tool panel (marquee tool, lasso tool, magic wand tool itp.), praca z Select menu, wykorzystanie vector path i kanału alpha do selekcji.


17. Brush tool. Omówienie brush tool, brush panel, brush preset panel. Tworzenie i zapisywanie własnych brushes przy pomocy modyfikowania ustawień brush panel. Tworzenie własnych pędzli z wykorzystaniem zdjęć.


18. Filtry w Photoshopie. Praca z Filter menu. Korekacja obrazu przy pomocy filtra obiektywów (Lens Correction). Filter gallery - omówienie. Liquify. Techniki wyostrzania przy pomocy Unsharp mask oraz rozmywania przy pomocy Gaussian blur. Wykorzystywanie potencjału warstwy w trybie Smart Object.

19 - 20 History oraz Actions panel. Praca z History panel, history brush tool. Praca z Actions panel. Wykorzystywanie i modyfikowanie wbudowanych Actions, 'wgrywanie' Actions z zewnętrznych plików, nagrywanie i zapisywanie własnych.

Narzędzia do retuszu w Photoshopie. Proste i zaawansowane techniki.

Personalizowanie środowiska pracy w Photoshopie poprzez tworzenie i zapisywanie własnych ustawień, skrótów klawiszowych i narzędzi (np. brushes, actions, vector shape)


21 Skanowanie klisz analogowych przy pomocy skanera fotograficznego. Wywoływanie cyfrowe kliszy przy pomocy dedykowanego oprogramowania oraz Camera Raw.

22 Wstęp do grafiki wektorowej wraz z przykładami zastosowań. Grafika rastrowa vs. wektorowa.
Omówienie layoutu Illustratora i podstawowych funkcjonalności programu. Nawigacja.
Specyfika dokumentu w Illustratorze. Różnice między dokumentem wektorowym i rastrowym. Zarządzanie dokumentem. Formaty zapisu dokumentów w Illustratorze (czym są i do czego służą .ai .eps .pdf). Praca z panelem Artboard. Praca z dokumentem wielostronicowym. Importowanie plików rastrowych do Illustratora. Praca z CMYK w Illustratorze.

23. Czym jest tzw. obiekt w grafice wektorowej. Specyfika pracy z obiektami. Podstawowe pojęcia grafiki wektorowej: object, curve, point, anchor point, weight, path, stroke, fill, shape, artboard oraz omówienie podstawowych narzędzi do tworzenia i modyfikowania wektorów (selection tool, direct selection tool)

24. Tworzenie własnych wektorów przy pomocy narzędzi grupy Pen tool oraz Shape tool. Obiekty parametryczne w Illustratorze. Narzędzia do transformacji obiektów (rotate, reflect, scale, move)

25. Jak wygląda wektor. Proste i bardziej zaawansowane funkcjonalności Appearance panel oraz Stroke panel.
Praca z obiektami. Grupowanie obiektów, zaznaczanie wg klucza (Select menu). Layer panel w Illustratorze vs. Layer panel w Photoshopie. Wykorzystanie Layer panel do skutecznego i szybkiego zarządzania obiektami.


26. Praca z czcionkami i silnikiem tekstu w Illustratorze.


27. Pathfinder menu. Tworzenie złożonych obiektów wektorowych (funkcje Shape modes: Unite, Minus Front, Intersect, Exclude oraz funkcje Pathfinder: Divide, Trim, Merge, Crop, Outline, Minus Back).

28. Praca z kolorem w Illustratorze. Zakładka Swatches. Praca z Bibliotekmi Swatches.
Wgrywanie Swatches presets. Tworzenie i zapisywanie własnych swatches, tworzenie i zapisywanie w zewnętrznych plikach własnych grup i bibliotek. Czym są Process colors oraz Spot colors (praca z Bibliotekami Pantone). Praca z zakładkami Color oraz Color Guide. Bardziej zaawansowane funkcje – praca z oknem dialogowym Recolor Artwork.

29. Praca z plikami rastrowymi w Illustratorze (Import, Place, Template).Tracing. Tworzenie grafiki wektorowej z wykorzystaniem grafiki rastrowej oraz półautomatycznej funkcji śledzenia konturów – Live trace. Funkcje Link i reedycja w PS plików rastrowych.

30. Przygotowanie pliku wektorowego do druku. Funkcjonalności formatu .pdf. Używanie profili kolorystycznych.

Compulsory literature used during classes


- Fotografia (Wikibooks), https://pl.wikibooks.org/wiki/Fotografia
- Soulages, F., Estetyka Fotografii, 2007 (Biblioteka ASP)

Additional literature recommended for the student's self learning

- Arnheim R., Myślenie wzrokowe, 2011 (Biblioteka ASP)
- Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, 2004 (Biblioteka ASP)

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

1. zdobywać wiedzę i materiały potrzebne do realizacji specyficznych celów/projektów w internecie K_U16
2. przygotowywać różne formy prezentacji / autoprezentacji poprzez projektowanie własnych wizytówek, posterów, przygotowywanie i druk plansz wysokiej jakości, przygotowywanie prostych prezentacji webowych K_U22

 

1. podstawowe zagadnienia dotyczące fotografii cyfrowej K_W17
2. rozumie logikę działania technologii cyfrowych K_W17
3. wie jak powstaje grafika cyfrowa i rozumie jej specyfikę K_W17
4. zna funkcje i możliwości aplikacji do przetwarzania zarówno grafiki rastrowej (Camera Raw, Photoshop) jak i wektorowej (Illustrator) K_W18

1. oceny i analizy jakości własnej prezentacji / dokumentacji. K_K12

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Rzutnik lub telewizor podłączony do stanowiska prowadzącego, stanowiska komputerowe dla studentów (zgodnie z zasadą: 1 stanowisko – 1 osoba): komputer z wydajną kartą graficzną oraz oprogramowaniem: system operacyjny, oprogramowanie graficzne: Adobe Bridge, Camera Raw, Photoshop, Illustrator, InDesign, monitor, mysz, podkładka pod mysz, klawiatura. Tablica suchościeralna, pisaki do tablicy, gąbka.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.2 (en)o 30 2 workshop 30h
workshop [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10389