(en)Katalog ECTS

Pracownia Struktur Mentalnych III

(en)Pedagog: mgr Jakub Mazurkiewicz

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

dyskusja, prezentacja, korekta

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczenie zajęć II roku studiów I stopnia Pracowni Plastycznej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną.

Final requirements

Przedstawienie efektów pracy nad aneksem do dyplomu licencjackiego, prezentacja i uzasadnienie projektu.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

celujący
5,35
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny i techniczny pracy.
Realizacja dodatkowych aktywności z własnej inicjatywy.
≥ 99


bardzo dobry
5,0
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
98–93


bardzo dobry minus
4,65
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
92–87

 

dobry plus
4,35
Wysoki poziom koncepcyjny pracy.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
86–81


dobry
4,0
Wysoki poziom koncepcyjny pracy.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
80–75


dobry minus
3,65
Przeciętny poziom koncepcyjny pracy.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
74–69

 

dostateczny plus
3,35

Przeciętny poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
68–63


dostateczny
3,0
Niski poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
62–57


dostateczny minus
2,65
Niski poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Poważne błędy techniczne.
56–51


niedostateczny
2,0
Niedostateczny poziom koncepcyjny, projektowo-artystyczny i techniczny pracy.
≤ 50


nieklasyfikowany
0
Brak kompletu prac, brak uczestnictwa w egzaminie lub powyżej 3 nieusprawiedliwione nieobecności.
0

 

Ocena przeprowadzona jest podczas przeglądu semestralnego. Ocenie podlega odpowiednio:

70% – realizacja zadania semestralnego
– pomysłowość i oryginalność rozwiązania problemu,
– jakość i staranność wykonania projektu.
30% – aktywność
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach. Osoby, które mają więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze nie mogą przystąpić do zaliczenia i otrzymują ocenę niesklasyfikowany.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest opracowanie przez studentkę/studenta aneksu wizualnego do teoretycznej pracy dyplomowej. Aneks wizualny to praca artystyczna lub projektowa pozostająca w związku z tematem pracy teoretycznej. Zastosować można różne formy wyrazu, wynikające z dotychczasowych doświadczeń studentki/studenta.

Compulsory literature used during classes

strony internetowe podane przez prowadzącego w toku zajęć

Additional literature recommended for the student's self learning

Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna, Victor Papanek, 2012

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
  • dobiera odpowiednią formę wyrazu (medium) do tematu, który opracowuje
  • wykonuje samodzielnie i w założonym harmonogramie pracę projektową lub artystyczną w wybranym przez siebie medium
  • analizuje własną wypowiedź wizualną zestawiając ją z przykładami z historii sztuki lub projektowania
  • opisuje własną pracę za pomocą specjalistycznej nomenklatury
  • broni własnych wyborów artystycznych, ale potrafi przyjąć zasadne uwagi i odnieść się do nich w trakcie wykonywania pracy
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia nadająca się do przeprowadzenia warsztatów oraz wykładu. Wyposażona w: komputer połączony z projektorem, krzesła w ilości odpowiadającej liczbie studentów i studentek, stół do prac warsztatowych. Studenci powinni mieć do dyspozycji stanowiska komputerowe z oprogramowaniem z pakietu Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.6 (en)o 30 5 workshop 30h
workshop [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10430