(en)Katalog ECTS

Basic design II

(en)Pedagog: prof. Wojciech Małolepszy
(en)Asystent/ci: dr Robert Pludra

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Didactic methods

Zajęcia warsztatowe. Projekty indywidualne. Projekty zespołowe. Dialog i dyskusja dydaktyczna, relacja mistrz- uczeń. Grupowe przeglądy prac. Możliwość użycia narzędzi do zdalnego komunikowania się (nauczanie zdalne).

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywne zaliczenie I roku

Final requirements

Umiejętność wykonania projektu w oparciu o otrzymane założenia. Opanowanie podstaw formułowania założeń projektowych. Przedstawienie pracy w formie rysunków i wizualizacji na planszach. Przedstawienie pracy w formie prezentacji multimedialnej. Wygłoszenie kilkuminutowego referatu. Wykonanie modelu w skali 1:1. Gotowość do eksperymentowania i pracy zespołowej. Otwartość na problematykę społeczną.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Projekty oceniane są przez prowadzących i przedstawiane Komisji Wydziałowej.

Ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego oraz jego oryginalności. Ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się wykonanie modelu, graficzne przedstawienie koncepcji, prezentacja multimedialna oraz komentarz autora. Sprawdzenie rytmiczności pracy. Weryfikacja terminowości i punktualności. Określenie postępu.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie.

Teaching goals (program content, subject description)

Zdobycie podstawowej wiedzy o procesie projektowym oraz nabywanie umiejętności projektowania w warunkach pewnych ograniczeń wynikających z przyjętych założeń zarówno użytkowych jak i technologicznych. Rozwijanie wyobraźni w kształtowaniu formy obiektów, świadomym operowaniu skalą, poznawaniu i wykorzystywaniu różnych materiałów. Szczególny nacisk kładzie się na pracę w materiale i w skali człowieka oraz podejmowaniu prób pracy zespołowej.

W semestrach III i IV realizowane są po dwa tematy projektowe. Zadania mają charakter kreacyjny, są to rodzaje etiud skoncentrowanych na wybranych aspektach projektowania np. formie i tworzywie. Eksperyment jest ważnym elementem procesu projektowego. Tematy określone są w sposób otwarty, umożliwiający różnorodną interpretację zadania.  

Podejmuje się też zadania projektowania społecznego. Zwraca się uwagę studentów na zagadnienia wynikające z zachodzących przeobrażeń w świecie (problematyka równej dostępności, kryzys klimatyczny, zmiany demograficzne, zrównoważony rozwój itp.).

Compulsory literature used during classes

Gedliczka A. Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001

Ginalski Z., Listkiewicz Z, Seweryn J., Rozwój nowego produktu, WFP ASP Kraków 1994

Nawrot C., Mizera J., Kurzydłowski K.J. Wprowadzenie do technologii materiałów dla projektantów Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

Neufert E. Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego 3 wydanie polskie rozszerzone, Arkady, Warszawa 2003

Papanek V., Dizajn dla realnego świata, Recto Verso, 2012

Thompson R., The manufacturing guides – Product and furniture design, Thames & Hudson, London 2011

Thompson R., The manufacturing guides – Prototyping and low-volume production, Thames & Hudson, London 2011

2+3D grafika plus produkt, Ogólnopolski kwartalnik projektowy, Fundacja Rzecz Piękna, Kraków

Zakład dokumentacji Wydziału Wzornictwa, Biblioteka ASP, Biblioteka PAN, Biblioteka IWP

Additional literature recommended for the student's self learning

Mc Dermott C., 20 wiek design-sztuka projektowania, Prowincja, Olszanica 1996

red. Frejlich C., Rzeczypospolite, Bosz-Art, Olszanica 2000

HerbertZ., Barbarzyńca w ogrodzie (rozdział: Kamień z katedry), Czytelnik, Warszawa 1998

red. Krajewski M., W stronę socjologii przedmiotu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2005

red. Łoziński J., Łozińska M., Wzornictwo na Myśliwieckiej, ASP w Warszawie, 2018

Zakład dokumentacji Wydziału Wzornictwa, Biblioteka ASP, Biblioteka PAN, Biblioteka IWP

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K1_U01. tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe i techniczne,

K1_U02. posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego,

K1_U03. podejmować samodzielnie decyzje przy realizacji własnych projektów,

K1_U04. współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych,

K1_U05. posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami,

K1_U07. podejmować zadania projektowe zgodne z zasadami ergonomii,

K1_U10. stosować w praktyce techniki prezentacyjne w tym techniki multimedialne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego,

K1_U16. przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne na temat projektowania z wykorzystaniem różnych źródeł,

K1_U18. publicznie prezentować własne dokonania

K1_W01. podstawowe zasady gromadzenia, analizowania i weryfikowania informacji,

K1_W01. określony zakres problematyki związanej z definiowaniem problemów projektowych,

K1_W01. podstawowe zasady przygotowania założeń projektowych,

K1_W01. podstawowe zagadnienia dotyczące metod rozwiązywania problemów projektowych,

K1_W02. podstawowe zasady budowy formy pod względem plastycznym,

K1_W04. wpływ technologii i materiału na kształt przedmiotu,

K1_W04. wpływ uwarunkowań rynkowych i użytkowania na formę projektowanego obiektu,

K1_W05.podstawowe zagadnienia dotyczące technologii, konstrukcji oraz materiałów używanych w projektowaniu wzorniczym,

K1_W17. powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta a jego praktyką

K1_K01. dokształcania się i potrafi to robić

K1_K03. właściwego organizowania własnej pracy

K1_K05. efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczego i elastycznego myślenia w rozwiązywaniu problemów projektowych

K1_K06. poszukiwania i eksperymentowania oraz adaptacji do zmieniających się okoliczności, przewidywania skutków społecznych podejmowanych działań projektowych

K1_K08. podejmowania pracy zespołowej, współdziałania, negocjowania, prezentowania własnych poglądów i przyjmowania stanowisk innych

K1_K08. postępowania zgodnie z kodeksem etycznym projektanta

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych. Biblioteka specjalistyczna. Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Budowany stopniowo własny warsztat projektowy i zbiór źródeł informacji.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.4 (en)o 180 6 exercise 180h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10749