(en)Katalog ECTS

Basic graphic design

(en)Pedagog: mgr Jakub Jezierski, dr Magdalena Małczyńska-Umeda

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Didactic methods
 • projekty indywidualne
 • projekty zbiorowe (w wyjątkowych przypadkach)
 • prelekcje online związane z treścią zadań (historia typografii, projektowanie identyfikacji i informacji wizualnej, przemysłowe techniki druku)
 • zajęcia warsztatowe stacjonarne prowadzone w podziale na dwie 15 osobowe grupy z zastosowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych 
 • dyskusja i dialog dydaktyczny online
Language of lecture polski;
Prerequisites

pozytywne zaliczenie I roku

Final requirements

 Treści programowe nauczania 

W semestrze III realizowane są cztery zadania projektowe oraz cztery czterogodzinne ćwiczenia. W semestrze IV realizowane jest jedno lub dwa wieloelementowe zadania  projektowe.

 1. Ćwiczenia projektowe w semestrze zimowym– ich celem jest poznanie podstawowych środków języka graficznego służących przekazywaniu informacji, budowaniu znaczeń i nastrojów, budowanie znaku graficznego, posługiwanie się podstawowym warsztatem typograficznym. Sposób prezentacji ćwiczeń projektowych ustalany jest dla całej grupy.
 2. Zadanie projektowe w semestrze letnim – jest to jedno lub dwa wieloelementowe zadania projektowe z zakresu identyfikacji wizualnej. W zależności od podanego tematu w skład projektu mogą wejść następujące elementy: znak graficzny, sygnet literniczy, komplet druków firmowych, folder reklamowy, plakat, aplikacja mobilna, strona internetowa, animacja, publikacja, projekt wystawienniczy, formy przestrzenne jak opakowanie, pojazd, elementy architektury. Zadanie ma na celu twórcze wykorzystanie umiejętności warsztatowych zdobytych w semestrze zimowym. W zadaniu określone są jednakowe dla wszystkich wymogi prezentacji projektu.
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Wykonanie projektu zgodnie z otrzymanymi założeniami, wykonanie makiety projektu oraz sporządzenia jego dokumentacji umożliwiającej jego techniczną realizację.

 

Kryteria oceny:

 • ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;
 • ocena stopnia oryginalności rozwiązania projektowego;
 • ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie pracy na planszach i wykonanie makiet przestrzennych.
 • ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji
 • i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń);
Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest zdobycie podstawowych umiejętności projektowania przekazu wizualnego z wykorzystaniem umiejętności zdobytych w trakcie studiów na innych obszarach projektowania.

 

Compulsory literature used during classes
 • Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki
 • Jost Hochuli, Detal w typografii
 • Hans Rudolf Bosshard, Reguła i intuicja. O rozwadze i spontaniczności projektowania
 • Jean Ulysses Voelker, Porządek w projektowaniu
 • Kimberly Elam, Siatki, czyli zasady kompozycji typograficznej
 • Francisco Gálvez Pizarro, Stwórz i złóż. Wprowadzenie do typografii
Additional literature recommended for the student's self learning
 • Krzysztof Lenk, Krótkie teksty o sztuce projektowania
 • Andrzej Tomaszewski, Leksykon pism drukarskich
 • Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii
 • Jan Tschichold, Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności
 • Johannes Itten, Sztuka barwy
 • Elena González-Miranda, Tania Quindós, Projektowanie ikon i piktogramów
 • Cristóbal Henestrosa, Laura Meseguer, José Scaglione, Jak projektować kroje pisma. Od szkicu do ekranu
 • Michael Mitchell i Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta
 • Hoeks Henk, Lentjes Ewan, Triumf typografii. Kultura, komunikacja, nowe miedia
 • Jan Wojeński, Technika liternictwa
 • Krzysztof Tyczkowski, Lettera magica
 • Ambrose/Harris, Layout
 • Ambrose/Harris, Pre-press
 • John Berger, Sposoby Widzenia
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu kursu Podstaw Komunikacji Wizualnej student powinien:

 • Umieć obserwować i rozumieć trendy projektowe mające wpływ na kształtowanie współczesnej kultury wizualnej K1_U14
 • Umieć analizować wpływ użytych środków na czytelność przekazu wizualnego K1_U03
 • Posiadać umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć projektowych i artystycznych K1_U15
 • Umieć profesjonalnie przedstawiać i prezentować własne rozwiązania projektowe
 • Posiadać niezbędne umiejętności warsztatowe do realizacji zadań projektowych z zakresu komunikacji wizualnej i projektowania opakowań na wyższych latach studiów K1_U02, K1_U06, K1_U07

Po ukończeniu kursu Podstaw Komunikacji Wizualnej student powinien:

 • Posiadać wiedzę dotyczącą technik drukarskich oraz papieru K1_W07
 • Posiadać wiedzę dotyczącą składowych procesu projektowego K1_W01
 • Posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych uwarunkowań projektowych przy projektowaniu przekazu wizualnego K1_W01
 • Posiadać wiedzę dotyczącą specyfiki i różnic w projektowaniu przedmiotów, przestrzeni i przekazu wizualnego K1_W04


Po ukończeniu kursu Podstaw Komunikacji Wizualnej student powinien:

 • wykazywać się krytycznym podejściem w stosunku do otaczającego nas chaosu wizualnego K_K02, K1_K07
 • wykazywać się innowacyjnym myśleniem o nowym sposobie rozwiązywania problemów przekazu wizualnego K1_K05
 • wykazywać się wrażliwością społeczną realizowaną poprzez podejmowanie tematów zaangażowanych K1_K07
 • postępować zgodnie z kodeksem etycznym projektanta K1_K09
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Prerekwizyty
Przegląd dostępnych źródeł (strony internetowe, wydawnictwa, materiały filmowe, wystawy) służący przyswojeniu wiedzy i poznaniu istniejących rozwiązań projektowych związanych z tematami semestralnymi.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

 • biblioteka specjalistyczna;
 • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
 • biblioteka fontów
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.4 (en)o 150 5 exercise 150h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10751