(en)Katalog ECTS

Design (choice)

(en)Pedagog: dr hab. Grzegorz Niwiński

(en)Pole (en)Opis
Course type
Didactic methods

Projekty indywidualne; projekty zbiorowe; dyskusja i dialog dydaktyczny

Language of lecture polski;
Prerequisites

Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania; kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów; znajomość podstawowych technologii przemysłowych; znajomość rysunku technicznego; umiejętność modelowania  trójwymiarowego; pozytywne zaliczenie II roku;

Final requirements

Wykonanie projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Prezentacja przed Komisją Wydziałową obejmować powinna: plansze prezentujące rozwiązanie, makiety w skali lub prototypy (w zależności od tematu), dokumentację projektową w postaci szkiców, wizualizacji i modeli oraz prezentację multimedialną pokazującą założenia, proces projektowania i ostateczne rozwiązanie.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego; ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego; ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną; ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest pogłębianie doświadczenia studentów w zakresie projektowania przedmiotów. W toku zajęć znane z poprzednich lat wyizolowane umiejętności są utrwalane poprzez trening i łączone w integralny proces, zwany projektowaniem wzorniczym. Wspomniane umiejętności to rzeźbiarskie kształtowanie formy, projektowanie konstrukcyjne i technologiczne, projektowanie funkcji, rozumienie uwarunkowań rynkowych, społecznych i ekonomicznych.

Profil zainteresowań prowadzącego nie związany jest wyłącznie z jego doświadczeniami zawodowymi.  Poza projektowaniem dla przestrzeni publicznej, w pracowni zrealizowano wiele projektów związanych z projektowaniem społecznym (projekty dla 3 świata, dla niepełnosprawnych, dla wykluczonych) oraz związanych z szeroko pojętą edukacją. Nauka podstawowej umiejętności projektowania wyrobów dla przemysłu, chętnie poszerzana jest o umiejętność organizacji przedsięwzięć projektowo-produkcyjnych realizowanych w oparciu o rzemiosło lub własną działalność wytwórczą projektanta.  Często projekty te mają charakter startupowy i wykonywane są z myślą o własnej przyszłości ekonomicznej. Specjalna waga przywiązywana jest do wyboru właściwych rozwiązań technologicznych i materiałowych mających na względzie zrównoważony rozwój oraz gospodarkę obiegu zamkniętego.  Prowadzący dokłada starań, aby ekologiczny aspekt projektowania był obecny we wszystkich projektach, niezależnie od podstawowego tematu. Kolejnymi stale obecnymi aspektami jest problematyka prowadzenia skutecznej praktyki zawodowej oraz etycznego wymiaru zawodu projektanta.  Wszystkie projekty w mniejszym lub większym stopniu poszukują lepszych wzorców życia. Poszukiwanie alternatywnych modeli egzystencji, generowane przez krytyczny stosunek do rzeczywistości, bywa podstawowym celem najciekawszych projektów.

W semestrze V, VI oraz VII realizowane są  dwa tematy projektowe:

1.Rozbudowany temat badawczy – określony w sposób otwarty, umożliwiający swobodną interpretację problemu. Realizacja tego tematu jest zależna od zainteresowań studenta, związanych z własną koncepcją kształtowania doświadczeń projektowych. Istnieje znaczna dowolność wyboru obszaru projektowania, ze wskazaniem na projektowanie: przedmiotów codziennego użytku, mebli, elementów wyposażenia przestrzeni publicznej, zabawek, przedmiotów edukacyjnych, sprzętu dla niepełnosprawnych, pojazdów, itp. Sposób prezentacji projektu ustalany jest indywidualnie, w zależności od jego specyfiki.

2.Prostsze zadanie projektowe– konkretnie definiujące zarówno uwarunkowania, jak i przedmiot projektu. Zadanie ma na celu zbadanie różnych zastosowań określonego materiału lub technologii. W zadaniu określone są jednakowe dla wszystkich wymogi prezentacji projektu z dużym udziałem pracy modelarskiej w docelowym materiale.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu kursu student:

- Umie tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne w oparciu o samodzielnie zbudowane założenia projektowe (K1_U01);

- Swobodnie scala problematykę formy, konstrukcji i użytkowania w projektowanym obiekcie wytwarzanym w sposób powtarzalny (K1_U01);

- Umie posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U02);

- Umie podejmować samodzielnie decyzje przy realizacji własnych projektów w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U03);

- Umie współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K1_U04);

- Umie swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania produktów i wyposażenia przestrzeni (K1_U05);

- Umie projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii a także projektować proces użytkowy przedmiotu oraz odzwierciedlać zaprogramowane funkcje w jego formie (K1_U07);

- Umie projektować rozwiązania zgodne z zasadami ekologicznych strategii projektowania (K1_U08);

- Umie wykonywać modele gabarytowe oraz imitacyjne w technologiach wykorzystujących piankę modelarską, gips, drewno, metal, tworzywa sztuczne, wydruki 3D (K1_U09);

- Umie stosować w praktyce techniki prezentacyjne w tym techniki multimedialne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego  (K1_U10);

- Umie stosować w praktyce wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K1_U11);

- Umie rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. Umieć analizować wpływ materiału i użytej technologii na kształt przedmiotu (K1_U13);

- Opanował techniki doskonalenia zawodowego, umożliwiające rozwój poprzez samodzielna pracę (K1_U14);

- Posiada umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć projektowych (K1_U15);

- Posiada umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_U18);

Po ukończeniu kursu student:

- Posiada wiedzę dotyczącą metodologii oraz składowych procesu projektowania produktu i komunikacji wizualnej potrzebną do realizacji własnych projektów z uwzględnieniem  specyfiki i różnic w projektowaniu przedmiotów, przestrzeni i przekazu wizualnego (K1_W01);

- Posiada wiedzę dotyczącą  podstawowego warsztatu plastycznego na polu sztuk plastycznych i projektowania (K1_W02);

- Rozumie wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego przedmiotu, przestrzeni lub przekazu. (K1_W04);

- Posiada wiedzę dotyczącą technologii, konstrukcji oraz materiałów używanych do wytwarzania produktów (K1_W05);

- Posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku (K1_W09);

- Posiada wiedzę na temat ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K1_W11);

- Zna powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta a jego praktyką (K1_W17);

- Posiada wiedzę na temat elementów składowych procesu projektowego (K1_W01) (K1_W02) (K1_W04) (K1_W05) (K1_W09);

Po ukończeniu kursu student:

- Posiada umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_K01);

- Jest zdolny i wewnętrznie zmotywowany do samodzielnego podejmowania prac projektowych oraz do organizowania własnej pracy (K1_K02, K1_K03, K1_K04);

- Jest zdolny do komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej oraz do krytycznego podejścia do zastanej sytuacji oraz działań własnych i innych osób (K1_K06, K1_K07, K1_K08);

- Jest wrażliwy na aspekty związane z ochroną środowiska, z potrzebami osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz działać zgodnie z zasadami etyki zawodu projektanta (K1_K02).

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych; biblioteka specjalistyczna; pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.6 (en)d 120 7 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10778