(en)Katalog ECTS

Design (choice)

(en)Pedagog: prof. Jerzy Porębski

(en)Pole (en)Opis
Course type
Didactic methods

Projekty indywidualne; projekty zespołowe; dyskusja i dialog dydaktyczny.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania; kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów; znajomość podstawowych technologii przemysłowych; znajomość rysunku technicznego; umiejętność modelowania  trójwymiarowego; pozytywne zaliczenie II roku;

Final requirements

Wykonanie projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Prezentacja przed Komisją Wydziałową obejmować powinna: plansze prezentujące rozwiązanie, makiety w skali lub prototypy (w zależności od tematu), dokumentację projektową w postaci szkiców, wizualizacji i modeli oraz prezentację multimedialną pokazującą założenia, proces projektowania i ostateczne rozwiązanie.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego; ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego; ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną; ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego.

Teaching goals (program content, subject description)

Istnieje ogromny obszar projektowania, który trudno nazwać wzornictwem w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Projektowanie obiektów, które nie są typowymi produktami masowo produkowanymi według ustalonego wzoru, a mają bardzo konkretnego adresata lub dedykowane są konkretnym sytuacją lub przestrzeniom, można by nazwać wzornictwem kontekstualnym. Tkwi w tym określeniu jednak sprzeczność tkwiąca w słowach wzornictwo i kontekst. Przyjęło się nazywać ten obszar projektowaniem kontekstualnym. Związane ono jest z takimi działaniami projektowymi, które wymagają indywidualnego podejścia do problemu, odpowiadają na indywidualne potrzeby, dedykowane są konkretnym przestrzeniom i których nie można, czy też nie należy powielać w innych sytuacjach. Kiedyś taką rolę pełniło rzemiosło, dziś projektowanie to korzystać może z przemysłu o ogromnych możliwościach technologicznych i produkcyjnych.

Istnieje także coraz silniejsza potrzeba indywidualizowania przestrzeni publicznych, wnętrz i przedmiotów, a równocześnie coraz powszechniej dostępne są technologie, które to umożliwiają, powodując że projektowanie kontekstualne staje się jednym z ważniejszych obszarów wzornictwa.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning

Lista lektur w zależności od podejmowanych tematów.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu kursu student:

- Umie tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne w oparciu o samodzielnie zbudowane założenia projektowe (K1_U01);

- Swobodnie scala problematykę formy, konstrukcji i użytkowania w projektowanym obiekcie wytwarzanym w sposób powtarzalny (K1_U01);

- Umie posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U02);

- Umie podejmować samodzielnie decyzje przy realizacji własnych projektów w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U03);

- Umie współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K1_U04);

- Umie swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania produktów i wyposażenia przestrzeni (K1_U05);

- Umie projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii a także projektować proces użytkowy przedmiotu oraz odzwierciedlać zaprogramowane funkcje w jego formie (K1_U07);

- Umie projektować rozwiązania zgodne z zasadami ekologicznych strategii projektowania (K1_U08);

- Umie wykonywać modele gabarytowe oraz imitacyjne w technologiach wykorzystujących piankę modelarską, gips, drewno, metal, tworzywa sztuczne, wydruki 3D (K1_U09);

- Umie stosować w praktyce techniki prezentacyjne w tym techniki multimedialne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego  (K1_U10);

- Umie stosować w praktyce wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K1_U11);

- Umie rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. Umieć analizować wpływ materiału i użytej technologii na kształt przedmiotu (K1_U13);

- Opanował techniki doskonalenia zawodowego, umożliwiające rozwój poprzez samodzielna pracę (K1_U14);

- Posiada umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć projektowych (K1_U15);

- Posiada umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_U18);

Po ukończeniu kursu student:

- Posiada wiedzę dotyczącą metodologii oraz składowych procesu projektowania produktu i komunikacji wizualnej potrzebną do realizacji własnych projektów z uwzględnieniem  specyfiki i różnic w projektowaniu przedmiotów, przestrzeni i przekazu wizualnego (K1_W01);

- Posiada wiedzę dotyczącą  podstawowego warsztatu plastycznego na polu sztuk plastycznych i projektowania (K1_W02);

- Rozumie wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego przedmiotu, przestrzeni lub przekazu. (K1_W04);

- Posiada wiedzę dotyczącą technologii, konstrukcji oraz materiałów używanych do wytwarzania produktów (K1_W05);

- Posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku (K1_W09);

- Posiada wiedzę na temat ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K1_W11);

- Zna powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta a jego praktyką (K1_W17);

- Posiada wiedzę na temat elementów składowych procesu projektowego (K1_W01) (K1_W02) (K1_W04) (K1_W05) (K1_W09);

Po ukończeniu kursu student:

- Posiada umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_K01);

- Jest zdolny i wewnętrznie zmotywowany do samodzielnego podejmowania prac projektowych oraz do organizowania własnej pracy (K1_K02, K1_K03, K1_K04);

- Jest zdolny do komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej oraz do krytycznego podejścia do zastanej sytuacji oraz działań własnych i innych osób (K1_K06, K1_K07, K1_K08);

- Jest wrażliwy na aspekty związane z ochroną środowiska, z potrzebami osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz działać zgodnie z zasadami etyki zawodu projektanta (K1_K02).

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych; biblioteka specjalistyczna; pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.6 (en)d 120 7 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10781