(en)Katalog ECTS

Praktyczny język teatru

(en)Pedagog: mgr Jan Ciecierski

(en)Pole (en)Opis
Course type zajęcia praktyczne - warsztatowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

"Praktyczny język teatru" to zajęcia praktyczne dla studentów pierwszego roku scenografii. Studenci wykonują po 2 makiety w semestrze na zadane przez prowadzących tematy. Na zajęcia skała się samodzielna praca studentów nad makietami, a także korekty ich projektów w rozmowach z prowadzącymi.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności studenta Akademii Sztuk Pięknych - rysunek, wrażliwość na kolor, przestrzeń itd; zainteresowanie tematem scenografii teatralnej.

Wymagania końcowe

Pomyślny przebieg procesu przepracowania zadanych tematów w przestrzeni sceny - w makiecie.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Studenci zaliczają zajęcia poprzez oddanie dwóch projektów na semestr (dwóch makiet teatralnych), a także poprzez uczestnictwo w zajęciach.

Ocenie podlega aktywność\obecność i zaangażowanie w pracę nad projektami.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest umożliwienie studentom podstawowego zaznajomienia się z wszelkimi technicznymi urządzeniami sceny i pierwsze próby opanowania przez nich przestrzeni teatralnej poprzez budowę makiety i wykreowanie pierwszych projektów scenograficznych.

Treścią projektów zadanych studentom są zadania abstrakcyjne, wymagające od uczestników myślenia o przestrzeni sceny w kategoriach "znaków teatralnych",  a także zadania oparte na konkretnych tekstach (krótki dramat, poezja).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

-

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Wszelkie pomoce/inspiracje potrzebne studentom do ich konkretnych projektów/pomysłów.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
(en)-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design s.2 (en)o 75 3 exercise 75h
exercise [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10913