(en)Katalog ECTS

Drawing and painting

(en)Pedagog: prof. Tomasz Myjak

(en)Pole (en)Opis
Course type obieralny
Didactic methods

1. Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) - zajęcia grupowe lub indywidualne z udziałem prowadzącego w roli moderatora lub w relacji mistrz-uczeń, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinach plastycznych: korekta grupowa, korekta indywidualna, przegląd prac, przygotowanie wystawy, pokazu, prezentacji multimedialnej.

2. Ćwiczenia (kreacyjne, studyjne) - zajęcia indywidualne oparte na ćwiczeniu umiejętności świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu rysunkowego i malarskiego.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny na studia 2go stopnia na Wydziale Scenogfrafii ASP.

Final requirements

Zaliczony egzamin semestralny.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Egzamin

Teaching goals (program content, subject description)

Podstawą treści kształcenia w semestrach I, II i III studiów magisterskich w pracowni Rysunku i Malarstwa na Wydziale Scenografii jest zagadnienie indywidualnej drogi twórczej każdego studenta. Ćwiczenia oparte są na pracy z modelem i budowaniu obrazów będących interpretacją, analizą i syntezą zadanego tematu. Szczególny nacisk położony jest na poszukiwaniu własnych technik rysunkowo-malarskich. Zajęcia mają wspierać zadania projektowe realizowane w innych pracowniach.

Compulsory literature used during classes

1. Hornung D. Kolor
2. Rzepińska M. Historia Koloru w dziejach malarstwa europejskiego
3. Hockney D. Wiedza tajemna – Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów
4. Präkel D. Composition

Additional literature recommended for the student's self learning

Albumy monograficzne – fotograficzne oraz malarskie
Albumy tematyczne/problemowe - fotograficzne oraz malarskie
Publikacje dotyczące anatomii człowieka

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U02 wykorzystywać myślenie abstrakcyjne w rozwiązywaniu problemów plastycznych;
K_U03 korzystać w rozszerzonym zakresie z różnorodnych możliwości, jakie daje sztuka mediów (fotografia, wideoart itp.);
K_U04 korzystać w rozszerzonym zakresie z umiejętności świadomego doboru środków wyrazu w procesie ekspresji artystycznej;
K_U05 świadomie korzystać w pracy twórczej z własnych doświadczeń, refleksji, intuicji, przeżyć i wrażeń płynących z osobistych doświadczeń;
K_U06 planować i realizować złożone koncepcje i działania artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach;
K_U07 dotrzeć do źródeł inspiracji oraz wiedzy z zakresu zadanego tematu i kreatywnie je zastosować w poszczególnych fazach projektu;
K_U08 świadomie wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów do dalszego rozwoju własnej osobowości artystycznej jak też i praktycznie ją zastosować w pracy zawodowej;

K_U27 wypowiadać się w rozszerzonym zakresie na tematy ogólnokulturowe i ogólnoplastyczne;

K_U28 werbalizować treści emocjonalne i intelektualne na temat realizowanego spektaklu lub zdarzenia plastycznego;
K_U29
wyrazić swój stosunek do rzeczywistości, określenia miejsca i roli artysty, jego posłannictwa oraz sensu i możliwości działania a także analizy relacji artysta-świat otaczający;

K_W11 rolę myślenia abstrakcyjnego w procesie rozwiązywania problemów plastycznych;

K_K03 rozumienia potrzeby ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych osób;
K_K04 świadomego przewodniczenia rozmaitym działaniom zespołowym w obszarze przedsięwzięć twórczych oraz do prowadzenia własnego projektu;
K_K05 funkcjonowania zgodnie z indywidualnie wypracowanym systemem odpowiednim dla jego osobistych upodobań i uwarunkowań;
K_K06 stałego wzbogacania swojej świadomości ludzkiej i twórczej;
K_K07 dysponowania w poszerzonym zakresie umiejętnością adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej;
K_K08 świadomego zaplanowania swojej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę oraz o wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia;

K_K10 krytycznej analizy swojej pracy oraz rozumienia potrzeby ciągłego procesu samokształcenia;
K_K11 świadomego wykorzystywania (w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności) mechanizmów psychologicznych w obrębie twórczości własnej jak i funkcjonowania na współczesnym rynku pracy;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia wyposażona w sztalugi, deski rysunkowe, kubiki
Zaplecze sanitarne

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.2 (en)d 75 4 exercise 75h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10930