(en)Katalog ECTS

Portfolio

(en)Pedagog: mgr Ryszard Zimek

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

warsztaty

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie na ocenę.

Wymagania końcowe

Samodzielne wykonanie zdjęć studyjnych oraz przygotowanie projektu portfolio. Warunkiem zaliczenia jest dostarczenie zatwierdzonego przez prowadzących portfolio przygotowanego do druku w formie cyfrowej (pdf) oraz wydruk pierwszych 4 stron dokumentu. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja (zgodna z regulaminem studiów).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Samodzielne wykonanie zdjęć studyjnych oraz przygotowanie projektu portfolio. Warunkiem zaliczenia jest dostarczenie zatwierdzonego przez prowadzących portfolio przygotowanego do druku w formie cyfrowej (pdf) oraz wydruk pierwszych 4 stron dokumentu. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja (zgodna z regulaminem studiów).

 

Kryteria oceny.
Jakość samego projektu portfolio oraz jakość wykorzystanych zdjęć studyjnych.

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest przygotowanie Studentów Wydziału Rzeźby do dokumentowania oraz prezentowania swoich dokonań poprzez zaprojektowanie i stworzenie portfolio własnych prac w formie gotowej do druku cyfrowego przy użyciu takich programów jak Bridge, Camera Raw, Photoshop, Indesign.

 

Ramowy zakres zagadnień:

1. Wstęp do fotografii cyfrowej
2. Podstawowe zagadnienia dotyczące druku materiałów cyfrowych
3. Obsługa programu Adobe Bridge
4. Obsługa programu Camera Raw
5. Szczegółowe omówienie funkcjonalności i obsługa programu Photoshop
6. Obsługa programu Adobe InDesign

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

- Fotografia (Wikibooks), https://pl.wikibooks.org/wiki/Fotografia
- Soulages, F., Estetyka Fotografii, 2007 (Biblioteka ASP)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

- Arnheim R., Myślenie wzrokowe, 2011 (Biblioteka ASP)
- Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, 2004 (Biblioteka ASP)

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. zdobywać wiedzę i materiały potrzebne do realizacji specyficznych celów/projektów w internecie K_U16
2. przygotowywać różne formy prezentacji / autoprezentacji, przygotowywanie i druk portfolio wysokiej jakości, przygotowywanie prostych prezentacji webowych K_U22

1. podstawowe zagadnienia dotyczące fotografii cyfrowej K_W17
2. rozumie logikę działania technologii cyfrowych K_W17
3. wie jak powstaje grafika cyfrowa i rozumie jej specyfikę K_W17
4. zna funkcje i możliwości aplikacji do przetwarzania grafiki rastrowej (Camera Raw, Photoshop)  K_W18

Kompetencje społeczne
Po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:
1. oceny i analizy jakości własnej prezentacji / dokumentacji. K_K12

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Sculpture s.4 (en)o 32 - exercise 32h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11194