(en)Katalog ECTS

Photography

(en)Pedagog: dr hab. Anna Plewka
(en)Asystent/ci: mgr Konrad Matuszewski

(en)Pole (en)Opis
Course type Kształcenie Uzupełniające
Didactic methods

·         Wykład, prezentacja przedmiotu– omówienie tematu zadania

·         Konwersatorium

·         Dialog dydaktyczny – dyskusja w grupie i indywidualna

·         Cykl pokazów multimedialnych

·         E-learning

·         Ćwiczenia i korekty prac

·         Indywidualna fotograficzna realizacja zadań

·         Zajęcia studyjne w pracowni fotograficznej

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny na studia.

Final requirements

1 i 2 semestr SSL kończy się wykonaniem  dwóch lub trzech zadań, których realizacja jest cyklem wydruków fotograficznych z podklejeniem.

Sprawdzian wiedzy teoretycznej.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów  

od 0  do  5+.   Na ocenę składa się:

 

·         Rzetelność w pracy, obecność na zajęciach w pracowni 40%

·         Umiejętność korzystania z bogactwa form natury, form geometrycznych jak i z gotowych przedmiotów (ready –made) 30%

·         Twórcze, samodzielne i niekonwencjonalne podejście do zadań 30%

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia w Pracowni Fotograficznej obejmują podstawy teoretyczne, ćwiczenia studyjne i korekty wykonanych prac. Studenci zyskują umiejętność samodzielnego posługiwania się profesjonalnym sprzętem fotograficznym w warunkach studyjnych, a następnie udoskonalają swój warsztat w zakresie ciemni cyfrowej - rozwijane są tu zagadnienia z zakresu: rozmiar obrazu, zmiana rozdzielczości, przygotowanie plików do druku, modyfikacja koloru w obrazie, zamiana zdjęć barwnych na monochromatyczne z podaniem różnorakich sposobów. Tematy realizacji fotograficznych związane są z fotografią przestrzeni ze szczególnym naciskiem na wnętrza. Istotne jest pozyskanie wiedzy związanej z możliwościami technicznymi aparatu fotograficznego, umiejętność samodzielnego posługiwania się podstawowym sprzętem fotograficznym [lustrzanka cyfrowa/analogowa], udoskonalenie zdolności manualnych z zakresu fotografii, ze szczególnym wskazaniem na fotografię architektury i obiektu i pozyskanie elementarnej wiedzy związanej z ustawianiem światła studyjnego w fotografii obiektu.

W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia : kompozycji obrazu fotograficznego, wprowadzenie do ciemni cyfrowej.. W atelier realizowane są m.in. fotografie makiet powstałe w pracowniach projektowych Wydziału Architektury Wnętrz.

 

Zajęcia mają na celu pozyskanie:

umiejętność samodzielnego posługiwania się podstawowym sprzętem fotograficznym [lustrzanka cyfrowa/kompakt cyfrowy/analogowa].
udoskonalenie zdolności manualnych z zakresu fotografii, ze szczególnym wskazaniem na fotografię architektury i obiektu.
umiejętności przygotowania obrazu wedle przyjętych założeń do druku [obróbka w programie Photoshop, ewentualnie ciemnia analogowa]
Zdobywanie doświadczeń związanych z drukiem średniego i dużego formatu.
 wiedzy praktycznej [dla ochotników] związanej z wywoływaniem obrazu na papierze światłoczułym.
 

Przykładowe zadania:

1. Zadania oparte o zagadnienia głębi ostrości i czasu naświetlania. Realizacja dwóch niebanalnych ujęć obrazujących możliwości uzyskania dwóch różnych efektów plastycznych. Fotografia monochromatyczna uzyskana na drodze działań metoda ciemni cyfrowej (proces dydaktyczny związany z nauką operowania walorem, kontrastem w fotografii czarno- białej). Format zdjęć a4, a3, 30x30. Druk atramentowy z podklejeniem plus dokumentacja cyfrowa.. Ekspozycja w pracowni fotograficznej.

 

2. portret w warunkach studyjnych.

Założenia techniczne

Elementy niezmienne:
kadrowanie ¾
oświetlenie studyjne
obiektywy 50 i 100 mm + lustrzanka
jpg plus RAW
czas naświetlania 1/125 s
100-200 ISO
fotografia czarnobiała lub barwna (bez duotone)
mimika i ubiór neutralne
tło jednolite
modelowanie bryły oświetleniem
 

Elementy zmienne:

przysłona
sposób ustawienia lamp względem obiektu
dobór lamp: softbox/garnek/ plaster miodu
kontrast oświetlenia
kontrast obróbki ( obróbka w Adobe PS)
czarne na czarnym
różne formaty (prostokąt, kwadrat )
założenia szczegółowe:
autor zdjęcia nie jest jednocześnie osoba portretowaną.
wydruki atramentowe podklejone na piankę (satyna) plus dokumentacja cyfrowa.

Compulsory literature used during classes

 

1. Hunter Fil, Steven Biver, Paul Fuqua. Światło w fotografii, magia i nauka. Łódź,

Wydawnictwo Galaktyka,  2009.

2.Freeman Michael, Fotografia studyjna. Warszawa. Wydawnictwo naukowo techniczne, 1991.

3. Bryan Peterson. Ekspozycja bez tajemnic. Łódź, Wydawnictwo Galaktyka, 2007.

4. Hedgecoe John. Nowy podręcznik fotografii. Warszawa, wydawnictwo Arkady, 2007.

Additional literature recommended for the student's self learning

 

1.Brauchitsch von Boris. Mała historia fotografii. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady, 2004.

2. Solf Kurt Dieter. Fotografia. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980.

3.Soulages Francois. Estetyka Fotografii. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2007.

Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U03 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych

obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią                         w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji                                i projektowaniawłasnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U11- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także

o charakterze interdyscyplinarnym);

K_U12- korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację

własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki

ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez

samodzielną pracę;

K_U13 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnychdokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W07- trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych

K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

 

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej    i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolnościtwórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań                w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pomieszczenia Pracowni Fotograficznej powinny pomieścić dużą grupę studentów, którzy jednocześnie realizują działania w atelier fotograficznym, przygotowują zdjęcia w ciemni cyfrowej i korzystają z korekt przygotowanych prac. W Pracowni fotograficznej powinna być możliwość realizacji dokumentacji obiektów projektowych, zapewnione profesjonalne oświetlenie oraz sprzęt fotograficzny i komputerowy.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11280