(en)Katalog ECTS

Basics of design

(en)Pedagog: prof. zw. Lucjan Kasprzak, dr Katarzyna Bucholc

(en)Pole (en)Opis
Course type Kierunkowy
Didactic methods

zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny, dyskusja dydaktyczna, korekty indywidualne i grupowe

Language of lecture polski;
Prerequisites

zdany egzamin wstępny, ogólna wiedza z historii kultury i sztuki, zdolność twórczej obserwacji, zdolność posługiwania się narzędziami tradycyjnymi i nowoczesnymi.

Final requirements

Możność świadomego uzasadnienia dokonywanych wyborów twórczych, umiejętność doboru właściwych środków do zamierzonej kreacji, krytyczna dociekliwość w posługiwaniu się czynnikami sprawczymi kreacji i ich rozróżnianie, wyostrzona spostrzegawczość na zjawiska materialne, świadomość niezbywalnej potrzeby poszerzania wiedzy ogólnej dla ugruntowania działalności kierunkowej, poszerzone sprawności manualne i w przestrzeni wirtualnej w zakresie kierunkowym. Znajomość wymogów publicznej prezentacji swoich dokonań.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena indywidualnego przebiegu pracy w tym poszerzania przydatnej wiedzy, sprawności manualnej i przekazu. Ocena wykonanej pracy. Ocena prezentacji własnej pracy.

Teaching goals (program content, subject description)

Trafna forma jest celem projektowania. Jest nie tylko miłym dla oka wizerunkiem zewnętrznym przedmiotu, lecz jeszcze bardziej spoiwem pozostałych, często bardzo złożonych aspektów zaistnienia tego przedmiotu. Świadome posługiwanie się formą jest celem głównym wyznaczającym różne zadania towarzyszące kształceniu artystycznemu w ramach przedmiotu, co jest otwartym wyzwaniem do podejmowania kolejnych zagadnień w tym obszarze. Podstawy projektowania mają wprowadzić studenta w obszar języka przedmiotów i przestrzeni w jego warstwie elementarnej i tym samym wskazać kluczowy sposób orientacji w złożoności tworzenia projektowego. Źródła problemowe to czynniki naturalne trójwymiaru: kształt, materie, światło, kolor, czas; czynniki zewnętrzne: imperatywy przeznaczeń, archetypy kulturowe. W realizację zadań wpisuje się ćwiczenie różnych umiejętności warsztatowych dla zrównoważenia rozwoju intelektualnego z umacnianiem intuicji i wrażliwości plastycznej. Celem doraźnym jest wykształcenie podstaw sprawnego widzenia, myślenia i działań do osiągnięcia w ramach licencjatu niezbędnych umiejętności zawodowych projektanta wnętrz oraz dla dalszego kształcenia w ramach magisterium. 

Compulsory literature used during classes

Władysław Strzemiński - Teoria widzenia. Wydanie krytyczne, Muzeum Stuki w Łodzi 2016

Wasilij Kandinsky - Punkt linia a płaszczyzna. PIW 1986, PDF

Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński - Kompozycja przestrzeni, obliczenia rytmu czasoprzestrzennego. Muzeum Sztuki w Łodzi 1993

Ghyka Matila C. - Złota Liczba. Przekład I. Kania. Universitas Kraków 2001

 

Additional literature recommended for the student's self learning

Leszek Brogowski - Powidoki i po...:unizm i teoria widzenia Władysława Strzemińskiego. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 2001

Jacek Kudrewicz - Fraktale i chaos. PWN, WNT 2015

Jacomo Barozzi da Vignola - O pięciu porządkach w architekturze. PWN 1955 (24.5 x 34.5 ważne z powodu szczegółowych rysunków).

Bielczyk Beata "O Pięknie". Kraków 2002

Katalogi elektronarzędzi modelarskich firm Proxxon i Dremel

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
K_U01 Wdrożenie do nawyku obserwacji i wnikliwej analizy faktów w bytach materialnych. A1A
K_U02 Celowe interpretacje. Ukierunkowane weryfikacje. Respektowanie znaczeń w kontekście kulturowym. Formułowanie skojarzeń.  A1A
K_U03 Dbałość o diametralne rozpoznanie problemu i klarowność konkluzji. A1A
K_U04  Syntetyzowanie wiedzy i doświadczeń wyraźnie określoną treścią dzieła. A1A 
K_U05 Sprawności warsztatowe:realizacje modeli, sporządzanie klarownej dokumentacji, estetyczny przekaz prezentacyjny w wersjach materialnych i wirtualnych. A1A 
K_U06  Tworzy drogą podporządkowaną kluczowym aspektom obrazowania plastycznego. A1A
K_U07  Posługuje się proporcjami ilości i kształtu oraz jego strukturą lub samą osnową. A1A
K_U08  Wywodzi pomysły projektowe z realiów wykonawczych.  A1A
K_U09  Jest obyty z terminologią obszaru projektowania plastycznego i wprawiony do rozmów o zagadnieniach w tym zakresie. A1A
K_W01 Zna podstawy zasad celowego porządkowania przestrzeni oraz kreowania spójnych z tą przestrzenią kształtów. A1A
K_W02 Ma podstawy do identyfikacji czynników plastycznych dla wyznaczania pożądanych treści formowanych obiektów. A1A
K_W03 Wie o konieczności świadomego różnicowania materii w celu uzyskania założonych efektów plastycznych. A1A
K_W04 Wie, że konstrukcja kształtu, jego struktura i wszelka modyfikacja jako działania niezbywalne wpierw przed innymi wpływają na charakter dzieła. A1A
K_W05 Wie z doświadczania relacji światła z kolorem o konieczności świadomego włączania do ekspresji tych mimowolnie i zawsze towarzyszących czynników kreacji. A1A
K_W06 Wie, że o jakości dzieła ostatecznie stanowi kompozycja i zna podstawy do określania czystości jej charakteru. A1A
K_W07 Wie, że istotne źródła kreacji dzieła są ukryte w realiach jego wykonania. A1A 
K_W08 Wie o nadrzędnym charakterze sprawczym projektowania plastycznego jako dyscypliny wyznaczającej różne działania i że jest tym zobowiązany kontynuować zaznajamianie warsztatów pokrewnych dyscyplin artystycznych. A1A
K_W09 Ma świadomość potrzeby nieograniczonej orientacji w skarbnicy kultury ze szczególnym ukierunkowaniem na zmagania artystyczne. A1A
K_W10 Ma otwartą drogę podnoszenia zalet dzieła metodą łączenia prób z teorią. A1A
K_K01 Metodyczność - nawyk systematyczności, dokładności i porządku pracy co między innymi stanowi grunt właściwych relacji zewnętrznych. A1A
K_K02 Pobudzona wrażliwość intuicyjna z dążeniem do świadomego działania co sprzyja otwartości w dostrzeganiu potrzeb współpracy z innymi. A1A
K_K03 Oszczędność działań motywująca jakość dzieła w prostocie- podobnie motywuje dokonywanie działań wspólnych. A1A
K_K04 Zrozumienie dla ważności dobrego zorganizowania współdziałań - jako pochodna świadomości roli kompozycji w kreowanym dziele plastycznym. A1A
K_K05 Ożywiona percepcja wielostronnym ćwiczeniem oglądu rzeczywistości podległej plastyce wyostrza także wyobraźnię ku pozytywnemu nastawieniu do wyzwań społecznych. A1A
K_K06 Krytyczne rozróżnianie konkretów w świecie plastyki umożliwia konstruktywnie czynną współpracę z innymi w zespołach projektowych lub innych gremiach. A1A
K_K07 Zasób wiedzy i umiejętności umożliwia inicjowanie i organizowanie zespołowych. A1A
K_K08 Świadomość znaczenia i odpowiedzialności roli zawodowej, której się podejmuje. A1A
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Narzędzia do modelowania w technikach różnych. Wspomaganie warsztatowe modelarni, stolarni, pracowni metalu i tworzyw oraz innych. Laboratorium fotograficzne (współpraca).

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)o 210 7 exercise 210h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11284