(en)Katalog ECTS

Psychophysiology of vision

(en)Pedagog: dr Jacek Szczechura

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Didactic methods
Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdanie egzaminu wstępnego na I rok Wydziału Architektury Wnętz A.S.P.

Final requirements

Semestr I studiów I stopnia – wykonanie wymaganych prac plastycznych i fotograficznych dotyczących zagadnień teoretycznych omawianych na wykładach oraz podczas dyskusji kowersatoryjnych i eksperymentów.

Semestr II studiów I stopnia – wykonanie wymaganych w tym semestrze prac plastycznych oraz zdanie egzaminu z wiedzy teoretycznej z I i II semestru.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny: ( także pracy licencjackiej i magisterskiej)
Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

1.Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność zadania 40%
2. Konsekwencja we wdrażaniu założeń zadania 5%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 10%
4. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącym 15%
5. Forma przekazu zadania 30%

Lokacja powyższych efektów danego przedmiotu w działach: przekaz wiedzy, umiejętność, kształtowanie kompetencji społecznych

I rok studia I stopnia
WIEDZA xx x
UMIEJĘTNOŚCI xxx
POSTAWA xx


Sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów:

1.Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność koncepcji projektu zadania 40%
2. Konsekwencja w realizacji projektu plastycznego 5%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 10%
4. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącym 10%
5. Forma przekazu zadania plastycznego 35%

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach oraz punkty ECTS.

Godziny kontaktowe 2 godz./ tydzień 60 godz./rok
Czas na pracę indywidualną studenta:
lektury, przygotowanie do zajęć,
praca nad zadaniami 2 godz./ tydzień 60 godz./rok
Razem - 120 godz./ rok
Punkty ECTS 4 – semestr zimowy 2 semestr letni 2

 

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania
Program Pracowni Psychofizjologii widzenia skupia się na przekazaniu wiedzy z zakresu psychofizjologii widzenia oraz psychologii ogólnej koniecznej dla studenta wydziału architektury wnętrz, przydatnej do wykonywania przyszłego zawodu. Zadania praktyczne koncentrują się przede wszystkim na wykształceniu umiejętności wyrażania w formie plastycznej wiedzy z zakresu psychologii. Ponadto konieczne jest opanowanie wiedzy teoretycznej z wykładów i lektur. Nacisk kładziony jest na indywidualne i twórcze podejście do interpretacji plastycznej zagadnień teoretycznych.
Omawiane zagadnienia to:
1. budowa oka i topografia układu wzrokowego, analiza informacji wzrokowej na początkowych piętrach układu wzrokowego. Rola ruchów gałek ocznych i symetrii w spostrzeganiu wzrokowym.
2. prawidłowości psychologiczne rządzące psychologiczną organizacją pola widzenia,
widzenie trójwymiarowe i oddawanie głębi na płaszczyźnie.
3. widzenie barwne i wzajemne oddziaływanie bodźców barwnych. Ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zawodu.
4. zapamiętywanie i przechowywanie w pamięci wrażeń wzrokowych.
5. rola procesów emocjonalnych w spostrzeganiu wzrokowym.
6. zagadnienia synestezji, cech temperamentalnych i osobowościowych a spostrzeganie złożonych bodźców wzrokowych.
Przykłady tematów projektów:
1. Oddaj w formie graficznej zasadę figury i tła
2. Pokaż w pracy fotograficznej różne sposoby wywoływania na płaszczyźnie wrażenia trójwymiarowości.
3. Wzajemne oddziaływania barwne przedmiotów codziennego użytku
4. Analiza symetrii przedmiotów codziennego użytku oraz twarzy ludzkiej.
5. Pokaż w formie plastycznej wybrane prawidłowości pamięci bezpośredniej
6. Synestezja smak – kształt, przestrzenna forma plastyczna.
7. Proksemiczna analiza dystansu, fotografie wybranych dystansów międzyludzkich.

Pogram nauczania dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia ma na celu przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu psychologii przydatnej w zawodzie architekta wnętrz oraz nabycie umiejętności późniejszego korzystania z wiedzy psychologicznej w pracy zawodowej. Program pracowni umożliwia elastyczne dostosowanie prac plastycznych do możliwości intelektualnych i plastycznych studenta, Dzięki temu tryb studiowania jest zindywidualizowany i oparty na głębokim kontakcie studenta z prowadzącym zajęcia.

Compulsory literature used during classes

Literatura:

1.Cole A. Perspektywa 1997 Wyd. Dolnośląskie
2. Jacobs G. Nathan J. Trzy kolory, ewolucja oka naczelnych 2009 Świat Nauki 5/ 213/
3. Hall C. Ukryty wymiar 2009 Muza
4. Lindsay P., Norman D. Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wprowadzenie do psychologii.1984 P.W.N.

5. Ramandrandan V., Hubbad E. brzmienie barw kształt smaków 2003 Swiat Nauki 6 /143
7. Strelau J., Doliński Psychologia akademicka GWP2016.
8. Werblin F.. Rosha B. Siatkówkowe filmy 2007 Swiat Nauki 1/ 175/
9.Weil H. Symetria 1997 Prószyński

 

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności - student/absolwent powinien być zdolny do:
1. przyswojenia i wykorzystania wiedzy psychologicznej w zadaniach projektowych.
2. wykorzystania odmiennych informacji z zakresu psychologii w zależności od konkretnych dziedzin działalności projektowej np. projektowaniu wnętrz, mebli czy wystawiennictwa.

 


Wiedza - student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:
1. budowy oka i podstawowych elementów układu nerwowego.
2. zasad analizy bodźców wzrokowych przez poszczególne piętra układu nerwowego.
3. podstawowych psychologicznych prawidłowości psychologicznych rządzących organizacją informacji w polu widzenia.
4. wzajemnym oddziaływaniu bodźców barwnych.
5.podstawowych informacji z zakresu psychologii pamięci, uczenia, psychologii emocji i osobowości przydatną w zawodzie o tym profilu,

 

Inne kompetencje (społeczne) - student/absolwent powinien być przygotowany do:
1.krytycznej analizy rozwiązań projektowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychologii
2. otwartości na wymianę poglądów z innymi projektantami w zakresie wiedzy psychologicznej
3. osobistych wystąpień podczas publicznych prezentacji i dyskusji.
4. pracy w zespole, także interdyscyplinarnym

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi, pracę z makietami, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni oraz pracowni foto. Niezbędne są tradycyjne tablice i rzutnik.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)o 30 1 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11286