(en)Katalog ECTS

Conservation and restoration of sculpture from sedimentary and crystalline rocks - practice

(en)Pedagog: prof.dr hab. Andrzej Koss
(en)Asystent/ci: Andrzej Kazberuk, Agnieszka Zambrzycka

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć) (en)-brak-
Język wykładowy (en)-brak-
Wymagania wstępne (en)-brak-
Wymagania końcowe (en)-brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) (en)-brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) (en)-brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć (en)-brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
(en)-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / s.8 (en)o 225 8 exercise 225h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / s.6 (en)o 225 9 exercise 225h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11335