(en)Katalog ECTS

Art workroom

(en)Pedagog: -brak-

(en)Pole (en)Opis
Course type Artystyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

 Dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny, prezentacje osiągnięć artystycznych.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywnie zakończony III rok studiów.

Przegląd prac w przypadku studentów spoza Wydziału.

Wymagania końcowe

Umiejętność własnej, oryginalnej  wypowiedzi artystycznej i kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych.

Publiczna prezentacja swoich prac na wystawie końcoworocznej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

 Pogłębianie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu

 Doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Marleau-Ponty M., Oko i umysł. Szkice o malarstwie, wyd. słowo/obraz terytoria, Łódź 1996.

2. Czapski J., Patrząc, wyd. Znak, Kraków 2004.

3. Porębski M., Krytycy i sztuka, Wydawnictwo Literackie, 2004

4. Taranienko Z., Obszary abstrakcji. Dialogi o malarstwie ze Stefanem Gierowskim, wyd. ASP Warszawa, 2010.

5. Cybis J., Notatki malarskie Dzienniki 1954-1966, PIW, 1980.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura; monografie, albumy, katalogi dostosowane tematycznie do zainteresowań studenta.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Potrafi świadomie wykorzystywać umiejętność kreowania postawy twórczej do realizacji samodzielnych działań artystycznych w obrębie zadań i ćwiczeń pracownianych lub inspirowanych własnymi tematami.

Rozumie podstawowe zasady tworzenia prac artystycznych w oparciu o tradycyjne i współcześnie stosowane narzędzia warsztatowe i technologie. 

 

Jest gotowy zaplanować i pokierować własną drogę kariery artystycznej w oparciu o zdobyte na studiach wiedzę i umiejętności.

Jest gotowy do wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką.

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia malarska o odpowiednim metrażu, oświetleniu, wentylacji i dostępie do bieżącej wody. Wyposażona w sztalugi, stołki, rekwizyty do martwych natur i aranżacji sesji z modelem. Materiały i narzędzia malarskie we własnym zakresie. Osobiste szafki do przetrzymywania narzędzi.

System stelaży i półek do przechowywania  czasowego prac plastycznych. /konieczność zabierania prac i porządkowania szafek narzędziowych po każdym ukończonym roku studiów/

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / s.8 (en)d 30 1 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11367