(en)Katalog ECTS

Conservation and restoration of sculpture from sedimentary and crystalline rocks - practice

(en)Pedagog: prof.dr hab. Andrzej Koss, Andrzej Kazberuk, Agnieszka Zambrzycka
(en)Asystent/ci: mgr Anna Duda-Maczuga

(en)Pole (en)Opis
Course type Kierunkowy.
Didactic methods

Projekt indywidualny lub grupowy, ćwiczenia warsztatowe, konwersatorium (dyskusja, projekty, korekty), relacja uczeń-mistrz.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczony III roku studiów magisterskich.

Final requirements

Samodzielne lub zespołowe, według wskazań pedagogów,  przeprowadzenie konserwacji i restauracji wybranego zabytku lub zabytków ze skał osadowych lub/i krystalicznych z zastosowaniem różnych metod konserwatorskich i restauratorskich. Zakres prac na dany semestr ustalony przez pedagogów.

Wykonanie badań specjalistycznych konserwowanego obiektu lub obiektów w ramach ćwiczeń, we współpracy z Zakładem Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych.

Dokumentowanie fotograficzne i opisowe przebiegu prac oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w wyznaczonym przez pedagogów zakresie, w zależności od zrealizowanego w semestrze letnim III roku studiów zakresu prac konserwatorskich (wydruk komputerowy części lub całości dokumentacji oraz wersja cyfrowa nagrana na płytę CD).

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena technicznego oraz artystycznego poziomu wykonanych prac konserwatorskich
i restauratorskich wraz z oceną dokumentacji tych prac, wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Teaching goals (program content, subject description)

Przygotowanie do prawidłowego rozpoznania konserwowanego dzieła pod względem historycznym, techniczno-technologicznym, przyczyn i rodzajów zniszczeń.

Nauka opracowania projektu i programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz realizacji założeń programowych projektu.

Nauka wykonania prawidłowej dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich.

Compulsory literature used during classes

1.      Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Toruń 1998.

2.      Łukaszewicz J.W., Badania i zastosowanie związków krzemoorganicznych w konserwacji zabytków kamiennych, Toruń 2002.

3.      Niemcewicz P., Konserwacja wapienia dębnickiego, Toruń 2005.

4.      Procyk W., Marmury królewskie, zjawisko wietrzenia i problemy konserwacji,                                Warszawa 1998.

5.      Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Toruń 2011.

Additional literature recommended for the student's self learning

1.      Mechay J., Wyprawy szlachetne i kamień sztuczny, Warszawa 1959

2.      Krzemień A., Materiałoznawstwo tworzyw artystycznych i ich konserwacja, Warszawa 1956

3.      Od badań do konserwacji, Materiały konferencji – Toruń 23-24 października 1998, Toruń 2002

4.      Procyk W., Powtórka z konserwacji. Problem trwałości zabiegów a profilaktyka [w:] Ochrona zabytków nr 3, 2000 r.

5.      Procyk W., Badania nad aktywnością przestrzeni mikroporowatych przy próbach nasycania wybranymi impregnatami konserwatorskimi, Warszawa 2013.

6.      Studia i materiały konferencji naukowej studentów konserwacji i restauracji dzieł Kraków, 9 maja 2011 r., t. I pod red. I. Michalik, Studenckie Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Kraków 2012.

7.      Ślesiński Wł., Konserwacja zabytków sztyki t.2, Rzeźba, Warszawa 1990.

8.      Strzelczyk A., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004r.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

KU_03  wykonać profesjonalną dokumentacje opisową, fotograficzną, rysunkową, konserwowanego obiektu wykorzystując również technikę komputerową.

KU_04  zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.

KU_05  przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.

KU_06  wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła,
w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.

KU_07  wykonać na wysokim poziomie artystycznym konieczne prace restauratorskie
w zakresie uzupełniania ubytków materii i formy artystycznej dzieła stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji
i ekspozycji.

KU_08  zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

_02  realizacji prac w interdyscyplinarnym zespole z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i obowiązujących przepisów, współpracy z innymi specjalistami, przedstawicielami służby ochrony zabytków, koordynacji zadań, wykorzystania w różnych sytuacjach podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, itp.).

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Trzy oddzielne pomieszczenia z bardzo dobrym oświetleniem dziennym i wentylacją.

Dwa pomieszczenia o powierzchni co najmniej 50 m2każde wyposażone w stoły i krzesła z regulowaną wysokością, specjalistyczne lampy i szkła powiększające stanowiące indywidualne stanowiska pracy dla 7-8 studentów w każdym pomieszczeniu. Zabudowa przyścienna dostosowana do bezpiecznego przechowywania obiektów zabytkowych. Zamykane szafy służące do przechowywania sprzętu elektronicznego i fotograficznego, specjalistycznych materiałów, książek oraz narzędzi konserwatorskich.

Każdy student powinien mieć indywidualną, zamykaną szafkę na prywatne materiały i narzędzia.

Trzecie pomieszczenie przeznaczone do prac brudnych: prace dezynfekcyjne i dezynsekcyjne, mycie obiektów wodą pod ciśnieniem, mycie parą, wykonywanie ciężkich prac kamieniarskich: przecinanie surowca, szlifowanie, wiercenie, polerowanie. Niezbędne są specjalne kuwety o różnych rozmiarach ze stali nierdzewnej. Potrzebny będzie dostęp do kilku punktów poboru wody.

We wszystkich pomieszczeniach konieczna natychmiastowa wymiana powietrza ( częsta praca z rozpuszczalnikami, kwasami, zasadami i żywicami)- sprawnie działający system wyciągów.

W jednym z pomieszczeń niezbędne będzie digestorium i miejsce do wykonywania fotografii z rozwijanym ekranem- tłem.

Pracownie muszą być wyposażone w dwa wózki ,,paleciaki” palety z tworzywa sztucznego, wózek-podnośnik nożycowy, podnośnik warsztatowy hydrauliczny, destylarkę, kruszarkę do kamienia, kompresor, zestaw elektronarzędzi, szlifierki stacjonarne do metalu, odkurzacz warsztatowy, stacjonarną piłę do kamienia, podłączenie prądu trójfazowego. Niezbędne są też urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń. tj. dwufunkcyjna, bakteriobójcza lampa UV i ozonator.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / s.8 (en)o 210 8 exercise 210h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11370