(en)Katalog ECTS

Drawing II

(en)Pedagog: prof. Antoni Grabowski
(en)Asystent/ci: dr hab. Krzysztof Franaszek

(en)Pole (en)Opis
Course type

Kształcenie Uzupełniające

Didactic methods

• Zajęcia prowadzone online
• Dialog dydaktyczny – indywidualna korekta : student – prowadzący
• Prezentacja – współczesne tendencje we współczesnej sztuce
• Projekty indywidualne
• Ćwiczenia
• Szkice rysunkowe
• Rysunki na formacie 70 x 50 cm oraz 100 x 70 cm

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczone przeglądy komisyjne po pierwszym i drugim semestrze.

Final requirements

Swobodne rysowanie na dużym formacie, umiejętność świadomego komponowania płaszczyzny papieru z pełnym wykorzystaniem kreski oraz nasyconego cienia.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

•prezentacja dokumentacji online
Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów
od 0 do 5+. Na ocenę składa się:

• Rzetelność w pracy, obecność na zajęciach w pracowni 30%
• Umiejętność korzystania z bogactwa form natury, form geometrycznych jak i z gotowych przedmiotów (ready –made) 30%
• Twórcze, samodzielne i niekonwencjonalne podejście do zadań 40%

Teaching goals (program content, subject description)

 Rysunek w Pracowni Rzeźby jest nieodzownym elementem kształcenia studentów. Na pierwszym roku studenci wykonują szybkie szkice oraz rysują obiekty, które rzeźbią.
Rysunek jest podstawą rozpoczęcia pracy rzeźbiarskiej.Po decyzji na kompozycję
i ruch następuje etap rzetelnego rysowania z natury. Autorzy podejmują próby interpretowania jej za pomocą abstrakcyjnych środków wyrazu jakimi jest linia, gradient, plama czy technika mieszana.

Podczas trzeciego semestru studenci rysują studium własnej głowy, w wyniku analizy proporcji ruchu i nastroju uzyskują autoportret. Rysunki pośrednio stanowią bazę do rzeźbiarskiego studium portretu. 
W miarę pracy rysunki powoli uzyskują swobodę i autonomię. 

Compulsory literature used during classes

• „Słownik sztuki XX wieku”, Arkady, Warszawa 1998;
• „Rzeźba polska XIX i XX wieku”- Piotr Szubret, Wyd. Semper Warszawa, 1995;
• Sztuka w Polsce 1945-2005” Anda Rotenberg, Stentor, 2005;
• „Hasior. Opowieści na dwa głosy” – Hanna Kirchner, Rosner i Wspólnicy, 2005;
• „Granice Współczesności” , Mieczysław Porębski;
• „Sztuka po końcu sztuki” Sztuka początku XXI wieku, Grzegorz Dziamski galeria miejska; Arsenał, Poznań 2009;
• „Inicjacje i transgresje“ Paweł Możdżyński, Wydawnictwo Uniwersytetu, Warszawa 2011;
• „Przewodnik po sztuce współczesnej”, Susie Hodge, Quitessence, Arkady, 2012; Warszawa 2014,
• „1000 genialnych rzeźb” Joseph Manca,Ptrick Bade, Sarsh Costello, Wyd. Olesiejuk 2008;
• „Art Now” Vol 2 Taschen 2008;
• „Architecture Now 7”, Philip Jodidio, Taschen, Cologne 2010;
• „Rodein” Dominique Jarasse, Paris, 2006;
• „Art Now” Uta Grosenik & Burkhard Riemschneider;
• “Anatomy for the artist” Jeno Barcsay, Sterling, 2006;
• “Olafur Eliasson Baroque Baroque”, Thyssen Bornemisha Art Contemporary 2015;
Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Additional literature recommended for the student's self learning

• Wszelkie magazyny o sztuce:
• Art,
• Art. Magazyn,
• Fin Art,
• Arts magazne,
• artmagazine.info,
• Flash art
• Exit Art Magazine
Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U03 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole
K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych
obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;
K_U09 ¬- formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U11- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także
o charakterze interdyscyplinarnym);
K_U12- korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację
własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki
ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez
samodzielną pracę;
K_U14 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W07- trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych

K_K01 – krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązaniu problemów poznawczych i praktycznych;
K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;
K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;
K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia Rzeźby i Rysunku powinna być na tyle obszerna, aby studenci mieli swoje indywidualne stanowiska pracy. Powinna być wentylowana i dobrze oświetlona. Studenci powinni mieć dostęp do stanowisk technicznych.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.4 (en)d 60 2 exercise 60h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11379