(en)Katalog ECTS

Exhibition design and visual communication

(en)Pedagog: dr Adam Orlewicz
(en)Asystent/ci: Kamil Kowalski

(en)Pole (en)Opis
Course type

Kierunkowy

Didactic methods

projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć); dialog dydaktyczny; dyskusja dydaktyczna; konwersatorium; prezentacja

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywnie zaliczony przegląd komisyjny po I roku studiów pierwszego stopnia, znajomość obsługi oprogramowania graficznego w stopniu pozwalającym zrealizować zadania oraz w stopniu podstawowym oprogramowania 3D.

Final requirements

Umiejętność kształtowania scenariusza i założeń projektu podstawowego projektu wystawienniczego z zastosowaniem właściwej komunikacji wizualnej; Umiejętność kreowania, własnej, oryginalnej koncepcji projektowej w podstawowym zakresie dotyczącym komunikacji wizualnej w przestrzeni i wystawiennictwa; Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w projektowaniu wystawiennictwa; Biegłość w technikach podania i prezentacji koncepcji projektowej; Prezentacja własnych rozwiązań projektowych.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność koncepcji - 30%
2. Konsekwencja we wdrażaniu założeń projektowych - 10%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji projektowych - 25%
4. Aktywny udział w zajęciach – współpraca z prowadzącymi - 15%
5. Forma przekazu zadania projektowego - 20%

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0-5+

Teaching goals (program content, subject description)

Treści nauczania w Pracowni Projektowania Wystaw i Komunikacji Wizualnej skupiają się na przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy projektowej poprzez kształtowanie świadomości plastycznej, rozwój wyobraźni oraz percepcji przestrzennej. Kształcenie świadomego projektowania podstawowych przestrzeni wystawienniczych opiera się na:

- trenowaniu umiejętności plastycznego przekazu idei;
- stopniowaniu ilości poruszanych problemów oraz treści w ramach kolejnych zadań – od zasad działania pojedynczego znaku w układzie przestrzennym, przez tworzenie samonośnej struktury plastycznej w przestrzeni otwartej, po tworzenie unikatowej, przestrzennej struktury plastycznej w przestrzeni wewnętrznej z towarzyszeniem dodatkowych środków wyrazu.

Umiejętność świadomego realizowania autorskich projektów wystawienniczych powinna stanowić podstawę wykształcenia przyszłego architekta wnętrz. Istotną treścią zajęć jest łączenie budowanej przestrzeni wystawienniczej z umiejętnością zastosowania informacji wizualnej.

Omawiane zagadnienia to:

1. Podstawowe zagadnienia komunikacji wizualnej w układach przestrzennych;
2. wymagania stawiane organizowaniu przestrzeni we wnętrzach otwartych oraz krytych;
3. wielowątkowa analiza funkcji i kształtu;
4. ergonometria przestrzeni wystawienniczej (w przestrzeni otwartej miasta, oraz przestrzeni krytej);
5. wpływ środków plastycznych na efekt przestrzeni wystawienniczej (kompozycja, kolor, faktura, relacje wielkości i odległości, rytm, rola światła sztucznego i naturalnego);
6. dobór właściwych rozwiązań graficznych oraz typograficznych;
7. dobór materiałów oraz rozwiązań i środków technicznych;
8. konstrukcja i struktury powtarzalne (w ramach zajęć z Opracowań technicznych);
9. metody przygotowania prezentacji.

Program nauczania dla II roku studiów pierwszego stopnia ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy projektowej na podstawowym poziomie w dziedzinie wystawiennictwa. Pozwala na wykorzystanie efektów kształcenia niezależnie od późniejszego wyboru specjalizacji na roku III pierwszego stopnia: - pozwala na podstawowe opanowanie warsztatu wystawienniczego wykorzystywane w przestrzeniach wnętrz publicznych i komercyjnych o funkcjach łączonych, szczególnie w wypadku późniejszego wyboru specjalizacji projektowania wnętrz; - w przypadku późniejszego wyboru specjalizacji projektowania wystaw stanowi pierwszy etap zdobywania wiedzy na drodze do doskonalenia swoich umiejętności w dziedzinie zaawansowanego projektowania wystawiennictwa. Program pracowni umożliwia dostosowanie pracy nad projektem do specyficznej sytuacji każdego studenta. Dzięki temu tryb studiowania może mieć indywidualny charakter.

Compulsory literature used during classes

(Lektury udostępniane przez prowadzącego zajęcia)

1. „Czym jest projektowanie wystaw?” Lorenc Jan, Skolnick Lee, Berger Craig, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008
2. “Exhibition Design” Hughes Philips, Laurencje King, Publishing Ltd, London 2010
 

Additional literature recommended for the student's self learning

(Lektury udostępniane przez prowadzącego zajęcia)

1. “Design espositivo” Dernie David, Logos, Modena 2006
2. “Exhibition design” Fajardo Julio, daab GmbH, Koln 2009

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01. wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji w formie założeń scenariuszowych oraz plastycznej interpretacji idei; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

K_U03. planować i organizować pracę indywidualną;

K_U05. tworzyć i realizować własne koncepcje przestrzennych struktur wystawienniczych oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06. świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu projektowego w wystawiennictwie i komunikacji wizualnej; świadomie posługiwać się właściwą techniką w trakcie realizacji prac projektowych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U07. przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K_U08. świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U09. formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;

K_U10. świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

K_U12. korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji projektowych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez
samodzielną pracę;

 

 

K_W01. w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu projektowania przestrzeni, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla komunikacji wizualnej i wystawiennicta;

K_W02. podstawowe zasady dotyczące realizacji projektów komunikacji wizualnej i wystawiennictwa; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni ekspozycyjnej oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W03. podstawowy zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w projektowaniu wystawiennictwa;

K_W04. podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w projektowaniu wystawiennictwa oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W07. trendy rozwojowe z zakresu projektowania komunikacji wizualnej;

K_W09. powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta wystaw; w tym rozumienie związków między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej formy wystawienniczej;

K_K01. krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

K_K02. wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego w formie społecznie pożytecznych projektów wystaw, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

K_K04. samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05. efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K07. wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiającą pracę nad rysunkami, pracę z makietami, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć dostęp do komputerów (stacji graficznych) wyposażonych w monitory o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie 3D i 2D.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.4 (en)o 180 6 exercise 180h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11383