(en)Katalog ECTS

Visual Relations

(en)Pedagog: prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
(en)Asystent/ci: mgr Agata Witczak

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Didactic methods

1. Wykład.
2. Ćwiczenia kreacyjne.
3. Projekt indywidualny.
4. Konsultacje zbiorowe.
5. Seminarium (dyplomowe/licencjackie).

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczony I rok studiów licencjackich (I i II semestr).
Pozytywnie oceniona rozmowa wstępna do Pracowni.

Final requirements

1. Zdany egzamin zamykający proces edukacji na poziomie licencjackim po VI semestrze.
2. Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie wystawy fotograficznej lub projekcji wideo (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora, recenzenta oraz komisję dyplomową.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny.
1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
2. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
3. Samodzielność w obrębie pracy twórczej.
4. Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.
5. Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację artystyczną przedstawionej w formie pracy kursowej.
6. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.
7. Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie wystawy fotograficznej (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

 

Praca licencjacka.
Na koniec VI semestru student składa egzamin dyplomowy. Praca licencjacka składa się z pracy praktycznej, zrealizowanej w ramach jednej z dwóch specjalizacji oferowanych na kierunku Sztuka Mediów, oraz opisu dzieła opracowanego pod kierunkiem promotora licencjackiej pracy dyplomowej.

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć.
Program nauczania podczas studiów I stopnia ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnej wypowiedzi w ramach medium fotografii i wideo. Działania praktyczne powinny być oparte na wiedzy w zakresie techniki i technologii medium (materiały i urządzenia). Ponadto poznanie zagadnień związanych ze specyfiką wyrazu fotograficznego oraz jego systemem znaczeń i symboli powinno pozwolić studentom na przekazanie własnych treści poprzez kreowany obraz.
Zwieńczeniem prac wspieranych wiedzą naukowo-techniczną zdobytą na zajęciach powinna być
praca licencjacka.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć).
Kształcenie studenta jest związane z realizacją sekwencji wykładów, zbiorowych korekt oraz indywidualnych projektów studyjnych. Treści programowe nauczania dotyczą zarówno zajęć praktycznych, jak i teoretycznych, gdzie podstawą programu jest nauka gramatyki medium fotografii i wideo oraz umiejętność budowania w ich obrębie wypowiedzi artystycznej.

 

Zagadnienia programowe.
1. Metody poszukiwania nowych środków artystycznych w ramach medium fotograficznego i wideo. Działania interdyscyplinarne.
2. Technologia procesu obrazu analogowego i cyfrowego. Wskazywanie granic technologicznych mediów fotografii i filmu /wideo.
3. Łączenie technik rejestracji obrazu statycznego i ruchomego oraz przekraczanie ich granic w celu uzyskania wartości wizualnej i warsztatowej.
4. Pogłębianie świadomości twórczej w obszarze specjalizacji fotograficznej.
5. Sposoby kreacji artystycznej w dziedzinie fotografii.
6. Problemy społeczne i polityczne.
7. Budowanie procesu koncepcyjnego oraz aktywnego kształtowania korygowania życia w przestrzeni publicznej.

 

Przedmiot bazuje na formie kształcenia, którego podstawą jest kadr. Po pierwszym roku edukacji związanej z rozbudowaniem warsztatu technologicznego, studenci poddawani są procesowi utrwalania zdobytych wiadomości oraz rozwoju własnej osobowości tak, aby poprzez fotografie i/lub formy wideo mogli zbudować oryginalną, pełnowartościową wypowiedź artystyczną. Dopuszczając możliwość działań w obrębie realizacji analogowych i cyfrowych, zajęcia pozwalają nabyć umiejętności potrzebne do wypowiedzi ramach innych technik multimedialnych. Obszary tematyczne:
1. Podróż – film w kadrach fotograficznych.
2. Człowiek we wnętrzu.
3. Przemiana.
4. Kontrast barwny.
5. Efekt zmierzchu i świtu.
6. Kreatywne wykorzystanie temperatury barwowej.
7. Biel.

 

Po odbytym kursie studenci mają możliwość realizowania elementarnych koncepcji artystycznych, stosując różne środki wyrazu wpisane w medium fotografii i wideo. Obserwują i trawestują otaczający świat, są w stanie krytycznie na niego spojrzeć przez pryzmat używanego medium. Posiadają rozbudowaną wrażliwość na światło jako narzędzie warsztatowej ekspresji. Posiadają również zdolność do refleksji i umiejętność stawiania pytania na temat świata i siebie.

 

Dodatkowe formy zajęć.
1. Wyjazdy studyjne.
2. Organizowane zewnętrzne wystawy grupowe i prezentacje Pracowni.

Compulsory literature used during classes

Literatura (piśmiennictwo).
Literatura europejska (zarówno proza, jak i poezja).
Albumy monograficzne – fotograficzne oraz malarskie.
Albumy tematyczne / problemowe – fotograficzne oraz malarskie.

W szczególności:
1. Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. Jolanta Mach, wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004 (i wyd. wcześniejsze).
2. Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, wydawnictwo „KR”, Warszawa 1996.
3. Berger John, O patrzeniu, przeł. Sławomir Sikora, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
4. Brown Blain, Światło w filmie, przeł. Karolina Kosecka, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009 (i wydania późniejsze).
5. Cotton Charlotte, Fotografia jako sztuka współczesna, przeł. Magdalena Buchta, Piotr Nowakowski, Piotr Paliwoda, wydawnictwo Universitas, Kraków 2009.
6. Czartoryska Urszula, Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne, t. 1, red. Leszek Brogowski, wybór fotografii ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi Ewa Gałązka, wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
7. Czartoryska Urszula, Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy historyczne, t. 2, red. Leszek Brogowski, wybór fotografii ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi Ewa Gałązka, wydawnictwo 7. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.
8. Giza Hanna Maria, W obiektywie. Mistrzowie fotografii polskiej, wyd. Rosikon Press, Izabelin-Warszawa 2005.
9. Mazur Adam, Kocham fotografię. Wybór tekstów 1990-2009, wydawnictwo Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, Warszawa 2009.
10. Sontag Susan, O fotografii, przeł. Sławomir Magala, wydawnictwo Karakter, Kraków 2009.

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura (piśmiennictwo).
Literatura europejska (zarówno proza, jak i poezja).
Albumy monograficzne – fotograficzne oraz malarskie.
Albumy tematyczne / problemowe – fotograficzne oraz malarskie.

W szczególności:
1. Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. Jolanta Mach, wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004 (i wyd. wcześniejsze).
2. Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, wydawnictwo „KR”, Warszawa 1996.
3. Berger John, O patrzeniu, przeł. Sławomir Sikora, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
4. Brown Blain, Światło w filmie, przeł. Karolina Kosecka, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009 (i wydania późniejsze).
5. Cotton Charlotte, Fotografia jako sztuka współczesna, przeł. Magdalena Buchta, Piotr Nowakowski, Piotr Paliwoda, wydawnictwo Universitas, Kraków 2009.
6. Czartoryska Urszula, Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne, t. 1, red. Leszek Brogowski, wybór fotografii ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi Ewa Gałązka, wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
7. Czartoryska Urszula, Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy historyczne, t. 2, red. Leszek Brogowski, wybór fotografii ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi Ewa Gałązka, wydawnictwo 7. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.
8. Giza Hanna Maria, W obiektywie. Mistrzowie fotografii polskiej, wyd. Rosikon Press, Izabelin-Warszawa 2005.
9. Mazur Adam, Kocham fotografię. Wybór tekstów 1990-2009, wydawnictwo Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, Warszawa 2009.
10. Sontag Susan, O fotografii, przeł. Sławomir Magala, wydawnictwo Karakter, Kraków 2009.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01 Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.
K_U02 Podejmuje i realizuje zadania z zakresu obrazu statycznego i ruchomego.
K_U03 W sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła.
K_U04 Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.

K_U07 Jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania 
dla mediów.
K_U09 Dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do teoretycznego opisywania własnych koncepcji artystycznych i elementarnego odniesienia ich do wybranych tradycji.
K_U10 Rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.
K_U14 Organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienie (prezentację w formie pisemnej, ustnej lub multimedialnej) dotyczące twórczości własnej, jak też i zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą.

K_W01 Podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną.
K_W03 Elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo.
K_W05 Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki.
K_W09 Rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania.

K_K02 Funkcjonowania jako samodzielny artysta intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych.

K_K05 Umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych.
K_K06 Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warszatu pracy.
K_K10 Przedstawienia świadomej i profesjonalnej prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej.
K_K11 Realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności.
K_K13 Podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy.
K_K14 Wykorzystywania podstawowej wiedzy na temat praw autorskich i pochodnych oraz na temat dotyczące ochrony własności intelektualnej.
K_K15 Podjęcia studiów drugiego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

1. Rzutnik multimedialny.
2. Oświetlenie studyjne.
3. Fotograficzny aparat cyfrowy.
4. Studio fotograficzne.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.4 (en)d 45 3 exercise 45h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11730