(en)Katalog ECTS

Painting Space

(en)Pedagog: prof. Leon Tarasewicz, mgr Sebastian Krok

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Didactic methods

Konwersatorium, ćwiczenia kreacyjne, projekt indywidualny, konsultacje zbiorowe.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Posiadane ukończone studia na poziomie licencjackim.
Zdany egzamin wstępny na studia II stopnia.

Final requirements

1. Zdany egzamin zamykający proces edukacyjny na poziomie licencjackim po IV semestrze.

2. Publiczna prezentacja i obrona praktycznej pracy magisterskiej w postaci wystawy (jej forma zależna jest od charakteru realizacji) do, której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Ocena własnego wkładu intelektualnego do prezentowanej pracy.
2. Ocena umiejętności operowania malarskimi środkami wyrazu.
3. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego wykonanych prac malarskich.
4. Ocena zaangażowania w wykonywanie prac malarskich.
5. Suma ocen cząstkowych z realizacji programu pracowni.
6. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
7. Ocena poziomu publicznej prezentacji.
Skala ocen określana jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów.


Praca magisterska.
Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej w postaci publicznej prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny dokonuje powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena skutkuje przyznaniem dyplomu magistra sztuki w dziedzinie sztuk pięknych ze wskazaniem specjalizacji Intermedia/ Multimedia.

Teaching goals (program content, subject description)

Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnej wypowiedzi w ramach medium malarskiego. Działania praktyczne powinny być oparte na wiedzy w zakresie techniki i technologii medium. Ponadto zagadnienia związane ze specyfiką wypowiedzi malarskiej powinny być oparte na wartościach humanistycznych uzasadnionych intelektualnie. Wykreowany końcowy obraz powinien przekazywać osobistą, indywidualną jakość.
Zwieńczeniem prac wspartych wiedzą naukowo – praktyczną, zdobytą na zajęciach powinna być praca magisterska.

Zagadnienia programowe.
1. Świadoma praca nad pozbyciem się stereotypów.
2. Znalezienie przestrzeni dla malarstwa w kreacjach artystycznych.
3. Poszukiwanie indywidualnego języka malarskiego.­
4. Autorska swoboda w poruszaniu się w malarskim medium.
5. Poszukiwanie intelektualnego powodu dla malarstwa.
Program nauczania przygotowuje studenta do pracy w zawodzie artysty malarza. Jego celem jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem sztuk wizualnych.
Student pracuje nad stworzeniem własnej, współczesnej formy wypowiedzi. Po trzech semestrach edukacji związanej z realizacją tematów ćwiczeń stanowiących intelektualne i warsztatowe wyzwanie, stwarzamy pole do osobistej kreacji malarskiej i utrwalenia posiadanych umiejętności. Elastyczny program umożliwia indywidualny tok studiów. Jego celem jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności studenta związanych z obszarem sztuk wizualnych w szczególności malarstwa dla przekazu własnych koncepcji artystycznych.

 

Realizowane w pracowni tematy.
1. Radość malowania /ćwiczenie pozwalające w procesie bezpośredniego kontaktu ciała z farbą, świadomego pozbycia się stereotypów/.
2. Dzieciństwo /powrót do traumy dzieciństwa i okresu dojrzewania, przywrócenie przerwanych wątków i obrazów, kontynuacja zarzuconych w procesie nauczania osobistego języka wypowiedzi artystycznej/.
3. Prapoczątek początku /refleksja światopoglądowa na temat powstania świata, życia, człowieka, idei/.
4. Ja wobec polityki /osobisty stosunek do szeroko rozumianych wydarzeń we współczesnym świecie/.
5. Wczoraj i dziś /ćwiczenia skłaniające do porównania obecnej rzeczywistości ze światami znanymi z różnych przekazów, relacji i dokumentów/.
6. Co dla mnie najważniejsze /próba samodzielnej wypowiedzi, początek kształtowania indywidualnej postawy malarskiej/.
7. Dyplom /samodzielna praca nad sformułowanym tematem/.

Studenci po odbytym kursie powinni być przygotowani do samodzielnej kreacji artystycznej z wykorzystaniem różnych form medium malarskiego. Na poziomie intelektualnym odpowiednim dla absolwenta studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych.
Dodatkowe formy zajęć.

Compulsory literature used during classes 1. W.J.T. Mitchell – Czego chcą obrazy. 2. Jakub Banasiak – Oduczyć Sztuki. 3. Michel Foucault – Nadzorować i karać. 4. C.Levi – Strauss - Smutek tropików. 5. Anda Rottenberg – Przeciąg. 6. Władysław Strzemiński - Teoria widzenia. 7. Maria Rzepińska - Historia koloru.
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

1. Dopasowuje odpowiednie środki malarskie do wybranej formy przekazu.
2. Wykorzystuje medium malarskie w realizacji własnych koncepcji artystycznych.
3. Właściwie odnosi się do istniejących już form malarstwa współczesnego.
4. Samodzielnie uczestniczy w wymianie wartości w obrębie medium malarskiego, rozwijając i utrwalając umiejętności warsztatowe.
5. Zdobywa umiejętności do funkcjonowania we współczesnym życiu artystycznym.
6. Za pomocą środków malarskich kreuje samodzielną twórczość, uczestnicząc w życiu artystycznym.

1. Posiada gruntowną wiedzę w zakresie specjalności malarskiej.
2. Rozumie kontekst i tło historyczne w wymiarze funkcjonowania medium.
3. Dysponuje gruntowną wiedzą techniczną i technologiczną z zakresu obrazowania malarskiego.
4. Jest świadomy zmian w zakresie technologicznego rozwoju w medium malarskim i jego wpływ na formę wyrazu.
5. Rozumie zastosowania medium malarskiego w dzisiejszych czasach.
Wiedza dotycząca współczesnego języka obrazowania malarskiego powinna służyć studentowi w określeniu własnej pozycji jako twórcy.

Kompetencje społeczne:
1. Postrzega malarstwo jako najstarsze, najprostszego i do dziś powszechnego medium dla wypowiedzi artystycznej.
2. Bierze udziału w życiu artystycznym w kraju i za granicą.
3. Uczestniczy w konkursach i festiwalach artystycznych.
4. Zachowuje partnerską pozycję malarstwa wśród innych mediów.
5. Samodzielnie buduje wypowiedzi artystyczne.
6. Jest w pełni świadomy zagadnień dotyczących prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w zakresie związanym ze specyfiką realizowanych projektów.
7. Świadomie planuje swoją ścieżkę kariery zawodowej w oparciu o zdobyte w trakcie studiów umiejętności i wiedzę.
8. Po zdanym egzaminie zamykającym proces edukacji na poziomie magisterskim jest zdolny do podjęcia studiów III stopnia.

Zakładamy, że w związku z realizowanym przez nas programem, student zdobędzie umiejętność analizy otaczającego go świata.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

1. Przestrzeń studyjna.
2. Sztalugi.
3. Oświetlenie profesjonalne.
4. Monitor, komputer, projektor.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.4 (en)d 60 5 exercise 60h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11746