(en)Katalog ECTS

Social Photography Studio

(en)Pedagog: dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Didactic methods

Wykład.
Ćwiczenia kreacyjne.
Projekt indywidualny.
Seminarium.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Posiadanie dyplomu licencjackiego oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia.

Własny sprzęt fotograficzny klasy lustrzanki amatorskiej, z obiektywem szerokokątnym, własny komputer z oprogramowaniem graficznym.

Final requirements

Zdany egzamin zamykający proces edukacji po IV semestrze.
W wypadku pracy magisterskiej: opracowanie w złożonej formie medialnej, jednego projektu o tematyce społecznej, i jego prezentacja publiczna.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny:

Ocena zgodności założeń z rezultatem pracy.
Ocena unikalności projektu.
Ocena wagi społecznej projektu.

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania

Zasady zbierania materiału fotograficznego.
Zasady zbierania materiału dźwiękowego.
Zasady zbierania materiału video.
Zastosowanie obrazu w komunikacji społecznej.
Metody przekazu społecznego w przestrzeni i czasie.
Budowanie świadomości procesów społecznych.
Wspomaganie w formułowaniu własnego punktu widzenia na sprawy społeczne.
Sprawność w kontaktach oraz pracy z ludźmi.

 

Zagadnienia programowe.

Organizacja pracy przy gromadzeniu materiałów.
Rozwijanie projektów.
Kontrola przekazu na wszystkich etapach pracy, od zebrania do opracowania materiałów.
Budowanie zainteresowania i zaangażowania społecznego.
Nawiązywanie kontaktów z partnerami społecznymi.

Compulsory literature used during classes

Scott Walden Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury.
Frąckowiak Maciej Kruche medium Rozmowy o fotografii, pix.house, Poznań 2017
Daniel Kahneman Myślenie szybkie i wolne
Jack Goody Człowiek, pismo, śmierć.
James Watson Media Communication.
David Levi Strauss Between The Eyes.
Wszelakie źródła informacji dotyczące rozwoju spraw społecznych.

Additional literature recommended for the student's self learning

Aktualne wydawnictwa z dziedziny nauk humanistycznych, n.p. książki Yuval Noah Harari, Reza Aslan, etc.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

[K_U03] w sposób świadomy, odpowiedzialny i samodzielny realizować oryginalne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na kursie teoretycznym oraz dokonania właściwego doboru źródeł i analizy pozyskanych informacji, ich interpretacji i twórczego wykorzystania; P7S_UW, P7S_UU
[K_U04] w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych w pracy twórczej celów i efektów w aspekcie estetycznym i społecznym, szukając przy tym indywidualnych i nowatorskich rozwiązań; P7S_UW
[K_U06] w sposób twórczy i kreatywny posługiwać się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, umiejętnie i świadomie włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik wizualnych, adekwatnie do potrzeb realizowanego projektu; P7S_UW, P7S_UO

[K_W01] kompleksowe zagadnienia dotyczące teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, rysunku, malarstwa, grafiki, środowisk 3D, niezbędne do definiowania i rozwiązywania ogólnych i szczegółowych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną; P7S_WG
[K_W03] wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać i integrować tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego; P7S_WG
[K_U03] w sposób świadomy, odpowiedzialny i samodzielny realizować oryginalne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na kursie teoretycznym oraz dokonania właściwego doboru źródeł i analizy pozyskanych informacji, ich interpretacji i twórczego wykorzystania; P7S_UW, P7S_UU

[K_K01] samodzielnego podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych, integrując i wykorzystując nabytą wiedzę, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz potrafi przekazać umiejętności warsztatowe osobom trzecim; P7S_KR, P7S_KK
[K_K02] samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i wykorzystywania informacji w procesie samokształcenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia, kształtując tym samym swoją ścieżkę zawodową; być przygotowanym do podjęcia studiów trzeciego stopnia; P7S_KO

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.4 (en)d 60 11 exercise 60h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11752