(en)Katalog ECTS

Spatial Activities

(en)Pedagog: prof. Mirosław Bałka, mgr Tymoteusz Bryndal
(en)Asystent/ci: mgr Tymoteusz Bryndal

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia specjalnościowa (kierunkowa)
Didactic methods

1. Wykłady monograficzne, kursowe, konwersatoryjne.
2. Seminarium.
3. Konwersatorium.
4. Ćwiczenia.
5. Zajęcia Rzeźbiarskiego Klubu Filmowego (prezentacja, analiza i dyskusja).
6. Konsultacje, dialog i dyskusja dydaktyczna; korekta oraz przeglądy prac.
7. Projekt indywidualny.
8. Projekt zespołowy.
9. Plenery i inne działania w przestrzeni publicznej.
10. E-learning.
11. Wyjazdy naukowe.
12. Warsztaty.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Posiadanie dyplomu licencjackiego oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia.

Final requirements

1. Zdany egzamin zamykający proces edukacji na poziomie magisterskim po IV semestrze.
2. Praktyczna praca magisterska prezentowana w formie działania performatywnego lub wystawy (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
2. Ocena systematyczności pracy i uczestnictwa w życiu pracowni.
3. Ocena samodzielności pracy twórczej.
4. Ocena możliwości użycia własnych środków wyrazu.
5. Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację artystyczną.
6. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.
7. Praktyczna praca magisterska prezentowana w formie działania performatywnego lub wystawy (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

Teaching goals (program content, subject description)

Zadaniem studentów Pracowni Działań Przestrzennych jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. Określając swoje Miejsce, wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc studenci zakreślają zony komunikacji i badają ich wzajemne przenikanie. Studenci Pracowni Działań Przestrzennych podejmują działania nie tylko w obszarze Akademii Sztuk Pięknych, ale również na terenie miasta Warszawy, innych miejscowości i zewnętrznych instytucji. Zwracają uwagę na problemy społeczne i polityczne występujące w przestrzeni, w której się poruszają. Pracownia Działań Przestrzennych to element uzupełniający proces kształcenia zawodowego młodego artysty, który szczególnie w dzisiejszych czasach oprócz talentu musi się wykazywać inteligencją i umiejętnością komunikowania się ze światem.


Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnej wypowiedzi artystycznej artykułowanej w przestrzeni instytucjonalnej, jak i publicznej. Zajęcia kształtują umiejętność formułowania krytycznych pytań i odpowiedzi w dyskursie sztuki współczesnej. Student powinien mieć świadomość dostępnych środków i technologii, które umożliwią mu realizację projektów. Jako twórca projektów autorskich powinien orientować się i mieć podstawową wiedzę na temat funkcjonowania na rynku sztuki.

Zwieńczeniem pracy wspieranej wiedzą oraz umiejętnościami technicznymi zdobytymi na zajęciach powinien być dyplom magisterski.

Compulsory literature used during classes

Georges Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, Universitas, Warszawa 2012.
Rosalind E. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.
 

Additional literature recommended for the student's self learning

Morris Robert, Uwagi o rzeźbie. Teksty, przeł. Krzysztof Pijarski, Paweł Polit i in., Muzeum Sztuki, Łódź 2010

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01
umiejętnie kreować własną osobowość twórczą, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych;
P7S_UW
K_U02
samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne z zakresu sztuk plastycznych, działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych – w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje, z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu i otwartości na odmienne światopoglądy;
P7S_UW P7S_UO
K_U03
w oparciu o swoją wiedzę, świadomość i poczucie estetyki kreować nowe trendy i tendencje twórcze w obrębie studiowanej specjalności;
P7S_UW

K_U08
w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów;
P7S_UW

K_U10
inicjować, planować i w konsekwencji organizować i koordynować zespołowe projekty artystyczne, także te o charakterze interdyscyplinarnym;
P7S_UO P7S_UK

K_U13
współpracować z zespołem twórczo-produkcyjnym oraz ze specjalistami z innych dziedzin podczas realizacji projektów artystycznych;
P7S_UO P7S_UK

K_U18
wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów 

z dziedziny kultury artystycznej;
P7S_UW P7S_UU

K_U17

wskazać źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych, opartych na zróżnicowanej stylistyce i wykonanych z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, twórczej wyobraźni, wiedzy i intuicji;
P7S_UW

K_U19
w sposób świadomy i kreatywny stosować tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość integracji różnorodnych możliwości twórczej wypowiedzi w celu tworzenia nowych wartości warsztatowo-artystycznych;
P7S_UW

K_U20
formułować własne opinie i wyciągać trafne wnioski w wypowiedziach ustnych, a także w rozbudowanych pracach pisemnych;
P7S_UW P7S_UK
K_U22
Podejmować w oparciu o wiedzę i doświadczenie dialog dotyczący reprezentowanej dziedziny, dyscypliny lub specjalności;
P7S_UK

 

K_W05
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego;
P7S_WG

K_W07

wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiowania oraz posiada zdolność do integrowania nabytej wiedzy;
P7S_WG

K_W08
problematykę dotyczącą obszarów sztuki i kultury, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;
P7S_WK

K_W10
zasady swobodnego korzystania z różnorodnych mediów w obrębie swojej specjalności, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu oryginalności;
P7S_WG

K_W14
zasady swobodnego korzystania z różnorodnych klasycznych i współczesnych środków wyrazu plastycznego w obrębie mediów oraz posiada umiejętność samodzielnego poszerzania, definiowania i kreatywnego korzystania ze źródeł własnych inspiracji artystycznych;
P7S_WG

 

K_K01
podejmowania w zorganizowany i w pełni samodzielny sposób nowych zadań i działań twórczych i kulturotwórczych, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz kierując się zasadami etyki;
P7S_KK
K_K02
samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i w konsekwencji wykorzystywania podstawowych i bardziej skomplikowanych informacji w procesie doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia;
P7S_KO
K_K03
funkcjonowania jako samodzielny artysta, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych;
P7S_KO

K_K04
definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne;
P7S_KK

K_K07
świadomego planowania swojej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę, a także umiejętne wykorzystanie wiedzy zdobytej w procesie samokształcenia;
P7S_KO P7S_KR

K_K09
krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin
pokrewnych;
P7S_KK

K_K10
podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji
artystycznych;
P7S_KK
K_K11
wykorzystywania mechanizmów społecznych do wspierania swoich działań artystycznych w kontekście funkcjonowania na współczesnym rynku sztuki;
P7S_KK
K_K12
inicjowania zadań zespołowych w przestrzeni publicznej, wykazując się przy tym umiejętnością kierowania zespołem twórczym, także w zakresie prowadzenia negocjacji i finansowania projektu;
P7S_KO P7S_KR
K_K13
komunikowania się w obrębie własnej społeczności, wykazując przy tym umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności;
P7S_KO P7S_KR

K_K15
podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury;
P7S_KO P7S_KR

K_K18
podjęcia studiów trzeciego stopnia.
P7S_KO

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.4 (en)d 60 5 exercise 60h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11759