(en)Katalog ECTS

Imaging for Media Arts

(en)Pedagog: dr Katarzyna Stanny

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Didactic methods

1. Ćwiczenia kreacyjne.

2. Projekty indywidualne.

3. Wykłady wprowadzające w obszar omawianego zagadnienia projektowego.

4. E-learning oraz zajęcia i korekty w formie online.

Language of lecture polski;
Prerequisites

1. Zaliczony I roku studiów I stopnia.

2. Świadomość znaczenia definicji sformułowań: multimedia i intermedia.

3. Otwarty umysł.

4. Samodyscyplina oraz sprawne tempo realizacji zadań.

Final requirements

1. Zdany egzamin zamykający proces edukacji na poziomie licencjackim po VI semestrze.

2. Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie dowolnej realizacji intermedialnej – jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.

2. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.

3. Samodzielność w obrębie pracy twórczej.

4. Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.

5. Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację artystyczną przedstawionej w formie pracy kursowej.

6. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.

7. Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie dowolnej realizacji intermedialnej – jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

Praca licencjacka.

Na koniec VI semestru student składa egzamin dyplomowy. Praca licencjacka składa się z pracy praktycznej, zrealizowanej w ramach jednej z dwóch specjalizacji oferowanych na kierunku Sztuka Mediów, oraz opisu dzieła opracowanego pod kierunkiem promotora licencjackiej pracy dyplomowej.

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia ukazują metody poszukiwania środków artystycznych w ramach łączenia wielości dostępnych mediów przekazu artystycznego oraz sposoby łączenia technik tradycyjnych, analogowych z najnowocześniejszymi metodami obróbki cyfrowej. Pozwalają na pogłębianie świadomości twórczej i sposobów kreacji artystycznej w obrębie obrazowania intermedialnego. W wyniku pracy ze studentami wszystkie realizowane w ramach pracowni tematy funkcjonują w sferze publicznej: w instytucjach lub wydarzeniach publicznych. Są prezentowane i publikowane, a studenci mają możliwość zaistnienia na rynku, co ułatwia im podejmowanie przyszłej pracy.

Zagadnienia programowe:

1. Projekty fotograficzno-literackie realizowane m.in. z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

2. Rozwiązywanie zadań z obszaru intermediów poprzez odpowiedzi na zagadnienia z obszarów takich jak:

- kampanie reklamowe (scenariusz, opracowanie wizualne),

- design z dziedziny projektowania użytkowego, np. plakat (Muzeum Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym, Międzynarodowy Jazzowy Konkurs skrzypcowy im. Zbigniewa Seiferta, Muzeum Ziemi PAN), linia produktu (opracowanie graficzne, typograficzne i kolorystyczne, np. Agencja Reklamowa Cztery Czwarte Brand Design),

- spoty reklamowe (scenariusz oraz realizacja za pomocą dowolnego medium, np. Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego oraz Muzeum Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym zrealizowane zostały spoty w ramach programu Multimedialna „Książka Życia”; klasyczny i elektroniczny program promocji czytelnictwa w Muzeum Nadwiślańskim)

Dodatkowe formy zajęć:

1. Odwiedzanie wystaw.

2. Organizacja prezentacji wystaw własnych oraz innych form prezentacji swoich prac.

3. Spotkania w instytucjach zewnętrznych w celu nabycia umiejętności współpracy na przyszłym rynku pracy w obszarze sztuki oraz prezentowanie tam własnych projektów.

Compulsory literature used during classes

1. Ambrose Gavin, Harris Paul, Twórcze projektowanie, przeł. Joanna Hübner-Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. Ambrose Gavin, Harris Paul, Typografia, przeł. Małgorzata Jesionek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Burtenshaw Ken, Mahon Nik, Barfoot Caroline, Kreatywna reklama, przeł. Hanna Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

4. „2+3 D. Grafika plus produkt”, ogólnopolski kwartalnik projektowy (nr 1-61, 2001-2016).

5.  Estetyka wirtualności, redakcja Michał Ostrowicki, wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

6 Historia brzydoty, red Umberto Eco, tłumacze różni, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007 (i wydania następne).

7. Historia piękna, red. Umberto Eco, przeł. Agnieszka Kuciak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005 (i wydania następne).

8. Klein Naomi, No logo. Bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy, przeł. Małgorzata Halaba, Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2014 (2016).

9. Manovich Lev, Język nowych mediów, przeł. Piotr Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

10. Newark Quentin, Design i grafika dzisiaj, przeł. Paulina Broma, Karolina Broma, ABE Dom wydawniczy, Warszawa 2006

11. Piotrowski Kazimierz, Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji (w Polsce), Galeria XX : Michel - Studio Reklamowe - Galeria Program, Warszawa 2004.

12. Slack Laura, Czym jest wzornictwo? Podręcznik projektowania, przeł. Paulina Broma, Karolina Broma, ABE Dom wydawniczy. Warszawa 2006.

13. Toscani Oliviero, Reklama, uśmiechnięte ścierwo, przeł. Michał Misiorny, wydawnictwo Delta W-Z, Warszawa 1997.

14. Twemlow Alice, Czemu służy grafika użytkowa?, przekład zbiorowy, ABE Dom wydawniczy, Warszawa 2006.

15. Zeegen Lawrence / Crush, Twórcze ilustrowanie, przeł. Joanna Hübner-Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Additional literature recommended for the student's self learning

j.w.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Absolwent potrafi:

K_U01 samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne twórcze motywacje i inspiracje;

K_U02 podejmować i realizować zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych;

K_U03 w sposób odpowiedzialny realizować własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na kursie teoretycznym;

K_U05 samodzielnie posługiwać się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów i ciągle rozwijać swoje umiejętności warsztatowe przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych;

 

Absolwent zna i rozumie:

K_W01 podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, działań przestrzennych, działań performatywnych, środowisk 3D, intermediów, multimediów, niezbędnych do rozwiązywania zagadnień związanych ze sztuką mediów;

K_W03 elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych, wideo, animacji, inscenizacji, oświetlenia planu zdjęciowego, środowisk 3D, komunikacji wizualnej, multimediów i intermediów oraz zagadnień związanych z rejestracją i edycją dźwięku;

 

Absolwent jest gotów do:

K_K03 podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym twórczym i elastycznym myśleniem, umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

1. Komputer z aktualnym oprogramowaniem pakietu Adobe.

2. Aparat fotograficzny.

3. Kamera.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.6 (en)d 45 5 exercise 45h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11798