(en)Katalog ECTS

Spatial Activities

(en)Pedagog: prof. Mirosław Bałka, mgr Tymoteusz Bryndal
(en)Asystent/ci: mgr Tymoteusz Bryndal

(en)Pole (en)Opis
Course type pracownia specjalnościowa (kierunkowa),
Didactic methods

1. Wykłady monograficzne, kursowe, konwersatoryjne.
2. Seminarium niższe – kursowe.
3. Konwersatorium.
4. Ćwiczenia.
5. Zajęcia Rzeźbiarskiego Klubu Filmowego (prezentacja, analiza i dyskusja).
6. Konsultacje, dialog i dyskusja dydaktyczna; korekta oraz przeglądy prac.
7. Projekt indywidualny.
8. Projekt zespołowy.
9. Plenery i inne działania w przestrzeni publicznej.
10. E-learning.
11. Wyjazdy naukowe.
12. Warsztaty.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczony I rok studiów I stopnia.

Final requirements

1. Zdany egzamin zamykający proces edukacji na poziomie licencjackim po VI semestrze.
2. Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie wystawy (jej forma pozostaje
zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować
opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez
promotora i komisję dyplomową.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
2. Ocena systematyczności pracy i uczestnictwa w życiu pracowni.
3. Ocena samodzielności pracy twórczej.
4. Ocena możliwości użycia własnych środków wyrazu.
5. Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację artystyczną.
6. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.
7. Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie wystawy (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

Teaching goals (program content, subject description)

Zadaniem studentów Pracowni Działań Przestrzennych jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. Określając swoje miejsce i wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc, studenci zakreślają zony komunikacji i badają ich wzajemne przenikanie. Studenci Pracowni Działań Przestrzennych podejmują działania nie tylko w obszarze Akademii Sztuk Pięknych, ale również na terenie miasta Warszawy, innych miejscowości i instytucji zewnętrznych. Zwracają uwagę na problemy społeczne i polityczne występujące w przestrzeni, w której się poruszają. Nauka w Pracowni Działań Przestrzennych to element uzupełniający proces kształcenia zawodowego młodego artysty, który szczególnie w dzisiejszych czasach oprócz talentu musi się wykazywać inteligencją i umiejętnością komunikowania się ze światem.

Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnej wypowiedzi artystycznej, artykułowanej tak w przestrzeni instytucjonalnej, jak i publicznej. Zajęcia kształtują umiejętność formułowania krytycznych pytań i odpowiedzi w dyskursie sztuki współczesnej.

Zwieńczeniem pracy wspieranej wiedzą techniczną zdobytą na zajęciach powinna być praca licencjacka.

Compulsory literature used during classes

Berger John, O patrzeniu, przeł. Sławomir Sikora, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
Hall Edward T., Ukryty wymiar, przeł. Teresa Hołówka, Muza, Warszawa 1997.
 

Additional literature recommended for the student's self learning

Rykwert Joseph, Pokusa Miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01
samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.
P6S_UW

K_U04
dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.
P6S_UW
K_U05
posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych.
P6S_UW

K_U10
rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.
P6S_UW P6S_UK

K_U11
w sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego.
P6S_UO

K_U14
organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienie (prezentację w formie pisemnej, ustnej lub multimedialnej) dotyczące twórczości własnej, jak też i zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą.
P6S_UK P6S_UU

K_W05
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki;
P6S_WG

K_W09
elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego;
P6S_WG

K_W10
rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania;
P6S_WG

K_K01
podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;
P6S_KK P6S_KO
K_K02
funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych;
P6S_KO P6S_KR

K_K04
definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej;
P6S_KO

K_K06
podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy;
P6S_KO P6S_KR

K_K11
realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności;
P6S_KR

K_K15
podjęcia studiów drugiego stopnia.
P6S_KK P6S_KO

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.6 (en)d 45 15 exercise 45h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11805