(en)Katalog ECTS

Portfolio

(en)Pedagog: prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski
(en)Asystent/ci: mgr Maciej Małecki

(en)Pole (en)Opis
Course type kształcenie uzupełniające
Didactic methods

wykład kursowy monograficzny
projekt indywidualny
korekta
dialog dydaktyczny

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywne zaliczenie pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz dla studentów II roku studiów podejmujących prace nad aneksem projektowym lub dyplomem.

Final requirements

Wykonanie projektu katalogu prac kursowych i jego realizacja

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów
od 0 do 5+.

Na ocenę składa się:
Trafność i kreatywność koncepcji wobec postawionego zadania projektowego 30 %
Adekwatność projektu końcowego do przyjętych na wstępie założeń projektowych 15 %
Samodzielność podejmowania decyzji projektowych 30 %
Systematyczny i aktywny udział w korektach 10 %
Forma prezentacji projektu 15%

Teaching goals (program content, subject description)

Program przedmiotu kładzie nacisk na pogłębienie umiejętności świadomego korzystania ze środków ekspresji plastycznej w projektowaniu dwuwymiarowego przekazu wizualnego.  Projekt indywidualny. Projekt informacji wizualnej w postaci drukowanego katalogu prac kursowych.

Compulsory literature used during classes

F.H. Wills "Grafika reklamowa" WNT, Warszawa 1972
Georges Jean " Pismo - Pamięć ludzkości", Wyd. dolnośląskie, Wrocław 1984
Andrzej Tomaszewski "Leksykon pism graficznych", Krupski i ska, Warszawa 1996

Prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

 

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych
obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;
K-U07 – przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;
K-U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U10 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze
i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;
K_U13 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

 

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji
i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;
K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;
K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei
i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;
K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Przed przystąpieniem do projektowania studenci zobowiązani są do:
Wyboru przedmiotu opracowania,
Zapoznania się z literaturą fachową opisującą obszar podjętego problemu projektowego,
Zebrania materiałów koniecznych do projektowania,
Śledzenia zjawisk i tendencji w projektowaniu.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Sala powinna być jasno oświetlona, wyposażona w samodzielne stanowiska pracy umożliwiające rysowanie, modelowanie, prace na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć dostęp do komputerów z profesjonalnym oprogramowaniem 2D i 3D (pracownia komputerowa), korzystać z warsztatów (modelarnia drewna i modelarnia technik różnych) oraz korzystać z pracowni fotograficznej.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.4 (en)d 90 1 exercise 90h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12085