(en)Katalog ECTS

Modelling

(en)Pedagog: dr Tomasz Gałązka

(en)Pole (en)Opis
Course type podstawowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

·         Wykład konwersatoryjny – wprowadzenie do tematu zadania projektowego

·         Konwersatorium

·         Dialog dydaktyczny – indywidualna korekta : student – prowadzący

·         Projekt indywidualny studenta – podstawowa forma zajęć

·         Dyskusja dydaktyczna

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Formą selekcji kandydatów jest egzamin wstępny. Egzamin ten składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem egzaminu jest rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest zbadanie ogólnych predyspozycji intelektualnych zdającego oraz jego zainteresowań związanych z wybranym kierunkiem studiów, potwierdzających zasadność tego wyboru. W czasie rozmowy kandydat dokonuje prezentacji samodzielnie wykonanych prac, świadczących o zainteresowaniach kandydata wybranym kierunków studiów. Drugim etapem jest egzamin praktyczny.

Wymagania końcowe

 

 Efektem końcowym jest praca składająca się z części projektowej, teoretycznej (opisowej) oraz plansze fotograficzne i rysunek techniczny.. Całość opracowania wykazuje nabytą w czasie I roku wiedzę i umiejętności łączenia materiałów, zrozumienia ich plastyczności                   i odpowiedniego ich obrobienia techniczno-plastycznego. Ocenie podlega czytelna, interesująca forma przekazu, zakres opracowania, estetyka wykonanej pracy i czytelność materiałowo-techniczna.

1.Temat – semestr I

RELIEF.

 

Wykonaj dwie kompozycje reliefowe których celem jest czytelne oraz interesujące plastyczne wyeksponowanie dwóch przeciwstawnych właściwości tego samego materiału.

Wymiar pracy 30/30 cm.

-szkice

-plansze zdjęciowa 50/50

 

Materiał do wyboru własnego przez studenta

(papier, kalka, drewno, metal, plexi itd.)

 

2.Temat – semestr I

PRZEKSZTAŁCENIE.

 

Wybierając dowolną bryłę przestrzenną, przeprowadź analizę możliwości jej przemian (model+rysunki).

Wybierając najlepsze plastycznie rozwiązanie wykonaj w materiale wybranym (drewno, metal) model w skali 1:1 zamykający się w przestrzeni ograniczonej 15/15/15 cm.

 

Zadanie pokazuje jak niewielką ilością przecięć, znana i przewidywalna matematycznie bryła staje się innym obiektem przestrzennym, gubiąc podczas przemian początkową swoją czytelność i czystość „matematyczną”

 

Zakres opracowania zadania semestralnego:

- założenia projektowe

- projekt wstępny, szkice oraz makiety w materiale zastępczym

- modele szkicowe (tektura, brystol itp.)

- model przestrzenny, zaliczeniowy

- plansza szkicowa 50/50

- plansza fotograficzna  50/50.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów  

od 0  do  5+.   Na ocenę składa się:

·        aktywny udział w zajęciach w oparciu o materiały przygotowane w czasie

indywidualnej pracy studenta oraz współpraca z prowadzącymi                                           – 40%

·        konsekwentna potrzeba i umiejętność samodzielnego poszukiwania koncepcji                 – 30%

·        odpowiedni do etapu studiów poziom przekazu zadania projektowego                              – 30%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu modelowania (nadawania czemuś odpowiedniej formy plastycznej). Celem ćwiczeń i wykładów jest poznanie właściwości                                i zastosowanie poszczególnych materiałów, tworzyw stosowanych   w meblarstwie, wystawiennictwie oraz architekturze wnętrz.

Poznawanie odpowiednich technik łączenia ze sobą wybranych i pasujących do siebie plastycznie materiałów np.: drewno – metal. Wykazanie plastyczności materiałów oraz ukazanie ich indywidualnych cech.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

 

Halina Nowak. Stolarstwo 2 - Technologia i materiałoznawstwo. WSiP. 2010

 

Paul Forrester. Stolarstwo - materiały, narzędzia, techniki, projekty. Wydawca: Arkady. 2011

 

Technologia drewna cz.2 - Podręcznik do nauki zawodu. Praca zbiorowa.Wydawca: REA

2007

 

Figurski Janusz, Popis Stanisław. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Kwalifikacja M.20.1. Podręcznik do nauki zawodu. Technik mechanik. Ślusarz. Szkoła ponadgimnazjalna.WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Podstawą są wydawnictwa i publikacje z zakresu materiałoznawstwa dla techników (meblarskich) i szkół budowlanych

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03  - planować i organizować pracę indywidualna oraz w zespole

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych

obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią                         w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji                                i projektowaniawłasnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K-U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U10 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

K_U14 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnychdokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej    i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolnościtwórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań                w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

·        Gromadzenie literatury fachowej dotyczącej sztuki – w tym głównie poświęconej architekturze, architekturze wnętrz, projektowaniu mebli

·        Gromadzenie materiałów merytorycznych wynikających bezpośrednio z podjętych tematów projektowych;

·        Gromadzenie prospektów i katalogów zawierających wiedzę o materiałach, technikach                       i technologii stosowanych w realizacji i projektowaniu mebli

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)o 30 3 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12114