(en)Katalog ECTS

Computer aided design

(en)Pedagog: mgr Maciej Małecki, mgr Volodymyr Melymuka, mgr Marta Zimińska

(en)Pole (en)Opis
Course type Nauczanie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady z prezentacją oprogramowania, ćwiczenia.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie przedmiotów z lat poprzednich.

Wymagania końcowe

Umiejętności samodzielnego korzystania z komputerowego systemu wspomagania projektowania.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin sprawdzający umiejętność posługiwania się oprogramowaniem. Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów od 0 do 5+.
- umiejętność samodzielnego wykorzystania poznanych funkcji programu 40%
- znajomość poleceń i narzędzi danego programu 40%
- systematyczny udział w zajęciach 20%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Poznanie różnych systemów komputerowego wspomagania projektowania, a tym samym możliwości samodzielnego wyboru narzędzia, które będzie najbardziej odpowiednie do wykonania pracy semestralnej, czy licencjackiej z wybranej pracowni kierunkowej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Podręczniki do nauki programów (np. wydawnictwa Helion).

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Tutoriale z praktycznymi ćwiczeniami z zakresu obsługi danego programu dostępne na stronach internetowych producentów programów. Fora internetowe poświęcone tematyce obsługi i funkcjonalności danego programu.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U10. Świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;
- kompetencji społecznych: K_K07. Wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych;

KW_04. Szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_K07. Wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w komputery PC z monitorami o dużej rozdzielczości, rzutnik multimedialny, ekran ścienny oraz najnowsze wersje oprogramowania niezbędnego do prowadzenia zajęć: AutoCad, Archicad, SketchUp + Vray, Artlantis Studio, Ilustrator.

SketchUp + Vray,

Zajęcia nr 1 29.10.2019:
- przedstawienie harmonogramu
- wprowadzenie do programu SketchUp
- zapoznanie się z funkcjami podstawowymi programu: tworzenie grup, komponentów, tekstur
- zadanie 1 modelowanie mebli dla dzieci
Zajęcia nr 2 05.11.2019:
- zadanie 1 modelowanie mebli dla dzieci (kontynuacja)
Zajęcia nr 3 12.11.2019:
- importowanie plików z programu AutoCAD
- importowanie bloków z biblioteki gotowych modeli 3D
- zadanie 2 modelowanie łazienki
Zajęcia nr 4 19.11.2019:
- zadanie 2 modelowanie łazienki (kontynuacja)
Zajęcia nr 5 17.12.2019:
- zadanie 2 modelowanie łazienki (kontynuacja)
- eksport ujęć z modelu
- wprowadzenie do programu V-Ray
Zajęcia nr 6 07.01.2020:
- zadanie 3 tworzenie wizualizacji mebli dla dzieci
Zajęcia nr 7 14.01.2020:
- zadanie 4 tworzenie wizualizacji łazienki
- zapis plików do prezentacji
Zajęcia nr 8 21.01.2020:
- zadanie 5 modelowanie kuchni (test znajomości programu)
Zajęcia nr 9 28.01.2020:
- egzamin poprawkowy

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.4 (en)o 45 2 exercise 45h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12126