(en)Katalog ECTS

English language

(en)Pedagog: mgr Mariola Pachnia

(en)Pole (en)Opis
Course type AW / N / 1 / NO / 28 Rodzaj studiów: 3,5-letnie studia I stopnia - Studia Niestacjonarne
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Lektorat
Podstawą procesu nauczania jest obowiązkowe uczestnictwo studentów w zajęciach. Dopuszcza się dwukrotną nieobecność, a przekroczenie tego limitu skutkuje nie uzyskaniem zaliczenia w pierwszym terminie.
Kontrolę bieżących postępów i wdrożenie studentów do systematycznej pracy uzyskuje się dzięki krótkim testom, po każdym zakończonym rozdziale podręcznika. Takie zadanie spełniają również odpowiedzi ustne, sprawdzające wykonanie pracy domowej i stopień opanowania materiału z poprzednich zajęć.
Proces nauczania opiera się na różnorodnych formach pracy – z całą grupą, indywidualnie lub w parach. Nieodłącznym elementem zajęć są nagrania audio, a wprowadzenie zajęć multimedialnych zdecydowanie zwiększa ich atrakcyjność i efektywność.
Zajęcia mają pomóc studentom w osiągnięciu kompetencji językowej i komunikacyjnej na poziomie ponadśredniozaawansowanym i przygotować ich do egzaminu B2. Na zajęciach stosowane będą różne metody nauczania i wielorakie rodzaje ćwiczeń: wykład (w przypadku wybranych zagadnień gramatycznych), prezentacja, prezentacja multimedialna (przygotowana przez wykładowcę lub przez studentów), dialog dydaktyczny (korekta prac pisemnych), dyskusja, ćwiczenia gramatyczne, słuchanie tekstu i odpowiadanie na związane z nim pytania, projekcja filmu, etc.

Język wykładowy angielski;
Wymagania wstępne

Zdane egzaminy wstępne na Wydział Architektury Wnętrz. Poziom z j.angielskiego min. B1+.

Wymagania końcowe

Zaliczenie uzyskuje się na podstawie:
· odpowiedniej frekwencji
· prezentacji multimedisalnej
· zdanego egzaminu z j.ang na poziomie B2

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdany egzamin końcowy z j.ang na poziomie B2, oraz regularne i aktywne uczestniczenie w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności w semestrze)
Brana jest pod uwagę ocena zaangażowania na zajęciach (obecność, lektura tekstów, udział w dyskusji), ocena poziomu publicznej prezentacji (przygotowanie prezentacji jest obowiązkowe).
Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz skali punktacji.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystania jęz. ang. w życiu codziennym, w środowisku akademickim i środowisku pracy na poziomie zapewniającym efektywną komunikację językową. Proces nauczania obejmuje 4 sprawności (mówienie, pisanie, słuchanie,czytanie), a docelowy ich poziom ma umożliwić studentom samodzielne zdobywanie informacji, przetwarzanie ich, reagowanie i wyrażanie emocji zarówno w mowie jak i piśmie. Zgodnie z tabelą Językowej Rady Europy zakłada się osiągnięcie poziomu B2.
Zapoznanie studentów z kulturą i zwyczajami państw anglosaskich ma poszerzyć ich wiedzę ogólną i wzbogacić doświadczenie. Zakłada się wykształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się, auto-korekty, analizy i planowania dalszego toku nauczania.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.  „My Grammar Lab B1/B2”-Pearson 2014


2. „English Vocabulary in Use” – M. McCarthy & F. O’Dell CUP 2002
3. „ FCE Use of English” – V. Evans Express Publishing 1998

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. On Screen-Intermediate; Express Publishing (Egis Media).

2. First Certificate Practice Tests” – N. Kenny, L. Luque-Mortimer Longman 2000

3.Czasopisma i gazety
Newsweek
The Times
The Guardian

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student/absolwent potrafi:
K_U13 przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego;
w szczególności:

1. Po ukończeniu lektoratu językowego będzie potrafił zrozumieć różne aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej.
2. Będzie potrafił porozumieć się swobodnie i spontanicznie, z innymi użytkownikami języka danego obszaru językowego.
3. Będzie w stanie wyrażać się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów , a w szczególności związanych z edukacją
4. Będzie potrafił wyrażać opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych wyborów.
5. Będzie potrafił zrozumieć treść wypowiedzi, wykładu lub dyskusji.
6. Będzie potrafił sformułować tekst krótkiego artykułu prasowego dotyczącego sztuki.
7.Będzie potrafił przygotować wygłoszenie krótkiej prezentacji na temat swoich zainteresowań akademickich i artystycznych.

Wiedza
K_W10 absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej, posiada podstawową wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty-projektanta w wybranej specjalności.
w szczególności – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:
1. Gramatyki angielskiej w stopniu pozwalającym na wyrażenie różnic znaczeniowych używanych struktur w mowie i piśmie.
2. Słownictwa pozwalającego na komunikację, zarówno w mowie jak i w piśmie w obszarach językowych prywatnych i zawodowych.
3. w zakresie słuchania ze zrozumieniem student będzie potrafił zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za złożonymi wywodami, pod warunkiem, że temat jest mu przynajmniej w pewnym stopniu znany. Powinien również rozumieć programyPowinien również rozumieć programy telewizyjne i radiowe o tematyce specjalistycznej.
4. W zakresie czytania ze zrozumieniem student będzie potrafił czytać artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w szczególności z obszaru sztuki i nauki. Powinien rozumieć literaturę popularno-naukową i artykuły dotyczące jego obszaru zainteresowań zawodowych.
5. Student będzie potrafił praktycznie wykorzystać wiedzę o kulturze i języku zdobytą na zajęciach językowych w sytuacjach pozaszkolnych.
6. Student będzie używał bogatego słownictwa dotyczącego sztuk plastycznych;

Inne kompetencje (postawy) – kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
w szczególności:
Przewiduje się, że student po ukończeniu lektoratu językowego nabędzie:
1. umiejętność pracy w grupie
2. umiejętność wyrażania opinii
3. umiejętność aprobowania opinii i postaw innych osób
4. umiejętność docierania do informacji
5. chęć dalszego kształcenia językowego

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów (stoły robocze, krzesła, przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu).
Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi normami. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.
Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.4 (en)o 30 2 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12128