(en)Katalog ECTS

Sculpture

(en)Pedagog: dr hab. Roman Pietrzak
(en)Asystent/ci: mgr Artem Dmytrenko

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

• Zajęcia warsztatowe
• Dialog dydaktyczny
• Dyskusja dydaktyczna
• Projekt indywidualny
• Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w pracowni rzeźby

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywna kwalifikacja na drugi rok studiów Wydziału Rzeźby ASP Warszawa

Final requirements

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest wykonanie studium aktu męskiego w skali 1:1 wraz z odlewem. Studenci są zobowiązani do wykonywania dokumentacji fotograficznej procesu powstawania projektu. Jakość dokumentacji należy konsultować w ramach pracowni fotograficznej

 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

 

 

Zaliczenie przedmiotu jest podsumowaniem pracy studenta w trakcie semestru.
Student jest zobowiązany wykorzystać w sposób optymalny czas przeznaczony na zajęcia z Rzeźby. Najistotniejsze czynniki mające wpływ na ocenę to aktywny udział w realizacji uzgodnionych z pedagogiem indywidualnych celów artystyczno-dydaktycznych, systematyczna praca oraz frekwencja.

Kryteria (skala ocen)
celujący 5+ 5,35
bardzo dobry 5 5,0
bardzo dobry minus 5- 4,65
dobry plus 4+ 4,35
dobry 4 4.0
dobry minus 4- 3,65
dostateczny plus 3+ 3,35
dostateczny 3 3,0
dostateczny minus 3- 2,65
niedostateczny 2 2,0
nieklasyfikowany 0 0,0

Teaching goals (program content, subject description)

Celem przedmiotu jest zdobycie przez doskonalenie prze studenta umiejętności posługiwania się rzeźbiarskimi środkami
wyrazu. Narzędziem dydaktycznym jest natura postrzegana jako wielowymiarowe zjawisko. Analiza natury w jej różnych
aspektach pozwala studentowi rozwinąć umiejętności manualne, warsztatowe jak również przy odpowiednio
postawionym problemie intelektualne i kreatywne.

Compulsory literature used during classes

„Sztuka Świata” tom 1-10
„Sculpture” tom 1,2

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności: (student potrafi)

K_U01 - wykorzystać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej w zakresie kompozycji oraz budowania
brył, kontrastów, struktur wizualnych, światła, koloru, konstrukcji, detalu, faktury, statyki oraz
dynamiki (rzeźby kinetycznej)
K_U02 -tworzyć i w konsekwencji realizować autonomiczne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym
wyobraźnią, intuicją, ciekawością, eksperymentem twórczym i kreatywnością;
K_U03 - obserwować własny proces twórczy w możliwie jak najszerszym kontekście;
K_U06 - podejmować autonomiczne decyzje związane z realizacją zadań wynikających z dyscyplinarnych i
interdyscyplinarnych projektów artystycznych, opierając swoje działania na wnikliwej obserwacji
natury, dążąc do spójności wewnętrznej i zewnętrznej dzieła oraz do eliminacji błędów poprzez autokorektę;
K_U08 - swobodnie posługiwać się warsztatem twórczym w zakresie technik i technologii rzeźbiarskich
oraz obróbki materiałów wykorzystywanych przy realizacji własnych koncepcji artystycznych;

Wiedza: (student zna i rozumie)


K_W01 -szczegółowe zasady dotyczące realizacji rzeźby pełnoplastycznej, wykazuje przy głębokie zrozumienie dla potrzeby stosowania obserwacji, wyobraźni, intuicji, ciekawości, eksperymentu oraz
prac badawczych w rozwoju artystycznym;
K_W02 -problematykę związaną z technikami rzeźbiarskimi i sztukatorskimi,
K_W06 - rozumie znaczenie organizacji czasu pracy i zna warsztat rzeźbiarki
K_W07 -pogłębioną problematykę w zakresie budowy rzeźby figuratywnej i portretowej oraz konstrukcji
anatomicznej człowieka; zna zagadnienia związane z bryłą, formą, fakturą, kolorem statyką oraz
dynamiką, stabilizacją oraz destabilizacją, konstrukcją i detalem;

 

K-K02 - samodzielnego posługiwania się zdobytą wiedzą w obszarze sztuk pięknych,
do analizy i interpretacji wiedzy pochodzącej z różnych źródeł;
K-K04 - efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności ,twórczego myślenia i twórczej pracy; potrafi rozwiązywać problemy zawodowe i zespołowe, jest otwarty na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym;
K-K06 -świadomego formułowania własnych krytycznych opinii w stosunku

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Sculpture / rzeźba s.4 (en)o 240 9 exercise 240h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12188