(en)Katalog ECTS

Master diploma seminar - theory

(en)Pedagog: dr hab. Wiesław Procyk, prof.dr hab. Andrzej Koss, prof.dr hab. Jacek Martusewicz, prof.dr hab. Janusz Smaza

(en)Pole (en)Opis
Course type KK - obowiązkowy
Didactic methods

Konwersatoria grupowe i indywidualne, grupowa dyskusja dydaktyczna, indywidualna relacja mistrz - uczeń.

 

Tryb zdalny. 

Language of lecture polski;
Prerequisites

Semestr 11 i 12:

Pozytywna ocena z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem V roku studiów. Zdany egzamin absolutoryjny.

Final requirements

Semestr 12:

Opracowanie pisemnej pracy, dotyczącej jednego z wybranych zagadnień teoretycznych.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Semestr 11 i 12.

Aktywność i zaangażowanie w trakcie konwersatoriów i dyskusji (15%).

Zdolność studenta do budowania syntetycznych opisów, definiowania przedmiotu badawczego i jego analizy  (20%).

Samodzielność w prowadzeniu badań obejmujących kwerendę archiwalna i biblioteczną (20%).

Merytoryczna wartość pracy (50%).

 

Teaching goals (program content, subject description)

Cele dydaktyczne:

Podnoszenie jakości i poziomu kształcenia przez kształtowanie nawyków systematycznej pracy.

Przygotowanie studentów do podjęcia samodzielnych prac naukowych.

Kształtowanie w studencie umiejętności do kształtowania obszernych wypowiedzi pisemnych, stawiania hipotez, gromadzenia argumentów , udowadniania tez.

Treści programowe:

Semestr 11 i 12.

Treści nauczania uzależnione są od tematu pracy teoretycznej. Student po ustaleniu przedmiotu pracy teoretycznej pod kierunkiem promotora indywidualnie prowadzi badania. Zakres pracy może dotyczyć zagadnień z dziedziny materiałoznawstwa,techniki i technologii wykonania, metodyki badań, konserwacji,prewencji,etyki konserwatorskiej,wybranych zagadnień z historii sztuki.

 

Compulsory literature used during classes

Uzależniona od tematów prac teoretycznych, uzgodnionych z promotorem.

Additional literature recommended for the student's self learning

Uzależniona od tematów prac magisterskich.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

KU_04  zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.

KW_11 technikę wykonania i budowę technologiczną różnych gatunków sztuk plastycznych (zgodnie z ukończoną specjalizacją) w kontekście ich uwarunkowań  historycznych oraz praktyki wykonawczej.

KW_12  ewolucję sztuk plastycznych i architektury w kolejnych epokach, ich zmienność w kategoriach stylistycznych, najważniejsze nurty w sztuce europejskiej, podstawy ikonografii, heraldyki, epigrafiki, kostiumologii, wybrane wiadomości z filozofii i estetyki.

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji,przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala wykładowa wyposażona w komputer, rzutnik multimedialny oraz ekran.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.12 (en)o 15 2 exercise 15h
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12207