(en)Katalog ECTS

Graphic art

(en)Pedagog: dr hab. Rafał Kochański

(en)Pole (en)Opis
Course type Kurs kierunkowy
Didactic methods

dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny, wykład, prezentacja

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zakwalifikowanie na 1 rok studiów zaocznych

Final requirements

Umiejętność świadomego korzystania z warsztatu graficznego w ramach poznanych technik graficznych; publiczna prezentacja własnej twórczości podczas przeglądów okresowych i egzaminu.
Kompetencje w obszarze profesjonalnej praktyki artystycznej od wykonania dzieła, sposobu jego prezentacji i opisu

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena wg. skali ocen umieszczonej w regulaminie studiów, indywidualnej pracy pod względem kryteriów, tak warsztatowych jak i artystycznych, na podstawie zrealizowanych ćwiczeń, a w przypadku realizacji dyplomu na podstawie obrony pracy magisterskie

Teaching goals (program content, subject description)

Przedmiot ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej na poziomie podstawowym i rozszerzonym .
Studenci uczą się swobodnego poruszania w obszarze realizacji i powielenia obrazu z matrycy drukującej.

Program pracowni przewiduje w szczególności:
1. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarówno tradycyjnych, jak i alternatywnych środków wyrazu, charakterystycznych dla grafiki warsztatowej.
2. Umiejętność swobodnej i skutecznej kreacji artystycznej z użyciem technik i technologii właściwych sztukom graficznym.
3. Kształcenie indywidualnego stylu i języka wizualnego.
4. Ugruntowanie i pogłębienie umiejętności w obszarze podjętej specjalizacji.

Przedmiot ma na celu wykształcenie studenta potrafiącego świadomie określić swoją przyszłą drogę twórczą, który jest gotowy do dalszego kontynuowania studiów w obrębie tak specjalizacji z grafiki warsztatowej jak i możliwości zrealizowania dyplomu

 

Compulsory literature used during classes

1/ Techniki Sztuk Graficznych, Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki
artystycznej, Ales Krejca, z wersji niemieckiej przełożył Andrzej Dulewicz.
Wydawnictwo artystyczne i Filmowe, Warszawa 1984 / Artia, Praha 1981 ISBN 83-221-
0270- 4, dostępna Biblioteka ASP w Warszawie
2/ Techniki Graficzne, Jordi Catafal, Clara Oliva, tł. Marta Boberska. Wydawnictwo
Arkady 2004 / Pierwsze wydanie 2002 Barcelona ISBN 83-213-4319-8 / Biblioteka ASP
w Warszawie, dostępna w pracowni.

Additional literature recommended for the student's self learning

1/ Grafika Techniki i Materiały Przewodnik, Beth Grabowski, Bili Flick, przekład
Andrzej Goździkowski, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2011, ISBN 97883-242-1611-6. /
The original edition 2009 by Laurence King Publishing Ltd., London. Biblioteka ASP w
Warszawie, egzemplarz w pracowni.
2/ Printmaking a contemporary perspective, Paul Coldwell, 2010 Black Dog Publishing
Limited, London, ISBN 978 1 906155 43 8 / dostępna w pracowni.
3/ Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk, 2011/ Biblioteka ASP w
Warszawie, egzemplarz w pracowni

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11,K_U13, K_U14

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08

K_K04, K_K05, K_K01, K_K02, K_K03, K_K08

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

1. W pełni wyposażona hala maszyn (20 stanowisk roboczych, dostęp do bieżącej wody, 20 krzeseł lub stołków, prasy graficzne)

Pomieszczenia gospodarcze:
- szlifiernia
- asfaltarnia
- zmywalnia
- Kwaszarnia
-
2. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi normami.
3. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni (płyta pilśniowa miękka pomalowana na biało, rurki montażowe do ekspozycji przestrzennej, itp.).

4. Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w planie studiów opublikowanym na stronie asp.waw.pl w zakładce Jakość kształcenia.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.4 (en)d 60 14 exercise 60h
exercise [exam]


(en)Semestr 2020/21-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.15190