(en)Katalog ECTS

Czym jest rzeźba nowoczesna?

(en)Pedagog: dr hab. Waldemar Baraniewski

(en)Pole (en)Opis
Course type obowiązkowy, do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

pomyślnie zaliczony 2. semestr studiów 1. stopnia, ukończenie zajęć Słownik Sztuki Współczesnej (I rok)

Wymagania końcowe

zaliczenie na podstawie obecności i aktywności

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) (en)-brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

 

1.      Co to jest „rzeźba nowoczesna”?

2.      Rzeźba nowoczesna a „prymitywizm” w sztuce XX wieku.

3.      Powrót do źródeł formy – Constantin Brancusi.

4.      Pablo Picasso – „papiery klejone” i nowe techniki rzeźby.

5.      Rzeźba i przedmiot – dada i surrealizm.

6.      Rzeźba w metalu.

7.      Rzeźba a przestrzeń publiczna, praktyki artystyczne w postpolitycznej rzeczywistości (m.innymi Richard Serra, Krzysztof Wodiczko)

8.      Rzeźba a problem pamięci i pomnika (m. innymi Peter Eisenman, Oscar Hansen)

9.      oprowadzanie kuratorskie, Królikarnia

10.  Rzeźba wobec konceptualizmu, idea jako problem dla rzeźbiarza

11.  Granice rzeźby: rzeźba wobec innych praktyk przestrzennych (architektura i design pozbawione funkcji, m. innymi Jarosław Kozakiewicz, Peter Eisenman)

12.  oprowadzanie kuratorskie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej

13.   Rzeźba a społeczeństwo (koncepcja rzeźby społecznej Josepha Beuysa)

14.  Rzeźba a natura (Land art)

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Joseph Beuys, Teksty, komentarze, wywiady, red. Jaromir Jedliński, Warszawa 1990

Anrew Causey, Sculpture Since 1945 (Oxford History of Art), 1998

Albert E.Elsen, Origins of Modern Sculpture: Pioneers and Premises, New York 1974

Elżbieta Grabska, “Moderne” I straż przednia, Kraków 2003.

Rosalin Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, tłum. Monika szuba, Gdańsk 2012

Helen Molesworth, Part Object Part Sculpture, Wexner Center for the Arts (The Ohio State University), 2006

Robert Morris, Uwagi o rzeźbie.Teksty, Łódź 2010.

Qu’est-ce que la sculpture modern?, kat. red. Margit Rowell, Centre Pompidou, 1986  

Marcel Auge, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, (Warszawa: PWN, 2010)

http://recyklingidei.pl/mouffe-agonistyczne-przestrzenie-publiczne-polityka-demokratyczna

http://teoriaarchitektury.blogspot.com/2010/11/joseph-kosuth-sztuka-po-filozofii.html

http://teoriaarchitektury.blogspot.com/2010/11/joseph-beuys-kazdy-artysta-ten-nowy.html

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. aktywnej pracy z tekstem

2. krytycznej analizy teorii

3. selekcji informacji i wyciągania własnych wniosków na podstawie lektur

 

1. historii i teorii dotyczących współczesnej rzeźby

2. szerszego kontekstu kulturowego, w który można ją wpisać

1. jasnego formułowania swoich myśli i wyciągania wniosków

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8228