(en)Katalog ECTS

Main traditions of Polish modern art 1945-1970

(en)Pedagog: dr Piotr Słodkowski

(en)Pole (en)Opis
Course type Konwersatorium
Didactic methods

Konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ukończony I rok studiów oraz znajomość podstawowych faktów na temat zachodnioeuropejskiej sztuki XX wieku

Final requirements

Przedmiot kończy się oddzielnym zaliczeniem na ocenę na podstawie pracy pisemnej, sprawdzającej wiedzę nabytą w czasie zajęć.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

poziom wiedzy nabytej podczas wykładów znajomość lektur umiejętność logicznego powiązania elementów przyswojonego materiału umiejętność wykorzystywania nabytej wiedzy w zetknięciu z dziełami nieznanymi skala ocen: od 2 (ndst) do 5+ (celująco)

 

Kryteria oceny:

 

Ocena słowna, ocena liczbowa (do średniej)
Opis wymaganych kryteriów

Stopień opanowania wiedzy w %


celujący, 5,35
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty w stopniu wybitnym
≥ 91


bardzo dobry, 5,0
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących w pełni wszystkie istotne aspekty
90–88


bardzo dobry minus, 4,65
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z bardzo nieznacznymi pominięciami lub nieścisłościami
87–86

dobry plus, 4,35
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami
81-85


dobry, 4,0
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów
73-80


dobry minus, 3,65
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem trzech–czterech mniej istotnych aspektów, takich jak uchybienia przy transkrypcji lub edycji wywiadu
72–71


dostateczny plus, 3,35
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami, takich jak uchybienia w procesie przygotowania do wywiadu i przeprowadzania rozmowy
61-70


dostateczny, 3,0
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia  z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami, takich jak znaczne uchybienia w procesie przygotowania do wywiadu i przeprowadzania rozmowy
53-60


dostateczny-, 2,65
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia  z pominięciem kilku ważnych aspektów lub z kilkoma bardzo poważnymi nieścisłościami, takich jak znaczne uchybienia w procesie przygotowania do wywiadu, przeprowadzania rozmowy oraz jej późniejszej transkrypcji i edycji
52–51


niedostateczny, 2,0
brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
≤ 50


nieklasyfikowany
0
brak możliwości oceny poziomu osiągnięcia efektów kształcenia
0%

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia 1: Wprowadzenie: Clement Greenberg, Alfred Barr i tradycyjna (wertykalna) historia sztuki; ujęcia krytyczne wobec tradycyjnej historii sztuki: Rogoff, Bryson, Mitter i inni Zajęcia 2: Refleksja o sztuce Andrzeja Turowskiego oraz „horyzontalna historia sztuki” Piotra Piotrowskiego Zajęcia 3: Zaraz po wojnie: problemy sztuki lat 1945–1949, państwowy mecenat artystyczny, realizm i formalizm – praca na tekstach źródłowych Zajęcia 5: I Wystawa Sztuki Nowoczesnej – studium przypadku; surrealizm i problemy recepcji (Kantor versus Żarnower) Zajęcia 6: Jak namalować „dobry socjalistyczny obraz”? Paradoksy doktryny socrealizmu – praca na tekstach źródłowych Zajęcia 7: Studium przypadku: Andrzej Wróblewski Zajęcia 8: Ambiwalencje socrealizmu: wokół Barykady Marka Włodarskiego Zajęcia 9: Awangarda, modernizm i problemy zaangażowania: pole sztuki czasu Odwilży Zajęcia 10: Kultywowanie i przekraczanie modernizmu: trwanie koloryzmu versus Grupa Zamek Zajęcia 11: Studium przypadku: Alina Szapocznikow Zajęcia 12: Kultywowanie i przekraczanie modernizmu: problem plenerów artystycznych lat 60. i 70. Zajęcia 13: Przekraczanie modernizmu: teoria sztuki Jerzego Ludwińskiego i praktyki konceptualne Zajęcia 14: wizyta w Muzeum Sztuki w Łodzi Zajęcia 15: Podsumowanie zajęć

Compulsory literature used during classes

1. I. Rogoff, Terra Infirma - Geography's Visual Culture, London New York 2000. 2. N. Bryson, Art in Context, w: Studies in Historical Change, red. R. Cohen, Charlottesville London 1992. 3. P. Mitter, Decentring Modernism: Art History and Avant-Garde Art from the Periphery, „The Art Bulletin. A Quarterly Published by College Art Association”, Vol. XC, No. 4 2008. 4. A. Turowski, Awangardowe marginesy, Warszawa 1997 (fragmenty). 5. A. Turowski, Fenomen nieostrości, „Atrium Quaestiones”, T. XX, Poznań 2010. 6. P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań 2005 (fragmenty). 7. Zaraz po wojnie, red. Joanna Kordjak, Agnieszka Szewczyk, Warszawa 2015. 8. Piotrowski Piotr, Znaczenia modernizmu. W stronę sztuki polskiej po 1845 roku, Poznań 2011 (wyd. 2). 9. P. Piotrowski, Od globalnej do alterglobalnej historii sztuki, “Teksty Drugie”, nr 1–2 2013. 10. Wojciech Włodarczyk, Socrealizm, Paryż 1986.

Additional literature recommended for the student's self learning

11. Andrzej Wróblewski. Recto / Verso, eds. E. de Chassey, M. Dziewańska, Warszawa 2015. 12. Andrzej Wróblewski. Unikanie stanów pośrednich, Warszawa 2014. 13. Teresa Żarnowerówna 1897–1949 Artystka końca utopii, red. M. Ślizińska, A. Turowski, Muzeum Sztuki, Łódź 2014. 14. A. Jakubowska, Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow, Poznań 2008. 15. Alina Szapocznikow. Awkward Objects, ed. A. Jakubowska, Warszawa 2009. 16. Nieprzekupne oko. Galeria Akumulatory 2 1972–1990, red. B. Czubak, J. Kozłowski, Warszawa 2012. 17. Luiza Nader, Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U03 - 2 p. K_U06 - 3 p. K_U07 - 2 p. K_U12 - 3 p.

K_W03 - 3 p. K_W05 - 3 p. K_W06 - 3 p. K_W12 - 2 p.

K_K03 - 3 p. K_K04 - 2 p. K_K06 - 3 p. K_K07 - 2 p.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych: skuteczne zaciemnienie sali wykładowej umożliwiające projekcję materiału wizualnego miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom – sporządzanie notatek i rysowanie w zaciemnionej sali, osobie prowadzącej – korzystanie z notatek i książek nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękami oraz posługiwanie się przez osobę prowadzącą bezprzewodowym mikrofonem ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów) rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych dostęp do Internetu podczas zajęć

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8229