(en)Katalog ECTS

History of philosophy

(en)Pedagog: dr Katarzyna Kasia

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) – zajęcia grupowe z udziałem prowadzącego w roli moderatora, służące budowaniu i rozwijaniu wiedzy studentów w dziedzinie historii filozofii.

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements

zdany egzamin końcowy po II semestrze zajęć

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w %: obecność na zajęciach, egzamin ustny, egzamin pisemny, test sprawdzający, referat, praca pisemna, prezentacja podczas zajęć, sprawdzian śródsemestralny, …)
• aktywne uczestnictwo w zajęciach (świadczące o znajomości lektur): 30%
• egzamin ustny: 70%

 

Kryteria oceny: dostępne w dziekanacie

 

Teaching goals (program content, subject description)

1. Początki filozofii Zachodu, presokratycy:
• Tales i początki jońskiej filozofii przyrody
• Heraklit
• Ksenofanes i Eleaci (Parmenides, Melissos, Zenon)
• Atomiści (Leukippos i Demokryt)
2. Sofiści i Sokrates
3. Platon
4. Arystoteles
5. Filozofia hellenistyczna:
• Sceptycy
• Epikurejczycy
• Stoicy
6. Św. Augustyn
7. Św. Tomasz
8. Renesans
• Niccolo Machiavelli
• Francis Bacon
• Erazm z Rotterdamu
9. Thomas Hobbes i Jean Jacques Rousseau
10. Renée Descartes
11. David Hume
12. Immanuel Kant
13. Transcendentalna filozofia niemiecka
• Gottlob Fichte
• F. W. J. Schelling
14. G. W. F. Hegel
15. Artur Schopenhauer
16. Karl Marks
17. Søren Kierkegaard
18. Friedrich Nietzsche
19. Henri Bergson
20. Psychoanaliza: Siegmund Freud
21. Egzystencjalizm
• Karl Jaspers
• Jean Paul Sartre
22. Fenomenologia
• Edmund Husserl
• Roman Ingarden
23. Filozofia dialogu: Emmanuel Lévinas
24. Hermeneutyka
• Martin Heidegger
• Hans-Georg Gadamer
• Paul Ricoeur

 

Compulsory literature used during classes

1. Początki filozofii Zachodu, presokratycy: Filozofia starożytna Grecji i Rzymu pod red. J. Legowicza, Warszawa 1968, s. 55 – 57, 77 – 82, 83 – 92, 99 – 110.
2. Sofiści i Sokrates: Filozofia starożytna Grecji i Rzymu pod red. J. Legowicza, Warszawa 1968, s. 113 – 161.
3. Platon: Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, wydanie dowolne, księgi V – VII.
4. Arystoteles: Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1983.
5. Filozofia hellenistyczna: Filozofia starożytna Grecji i Rzymu pod red. J. Legowicza, Warszawa 1968, s. 243 – 249, 309 – 355, 355 – 380.
6. Św. Augustyn: A. Kasia, Św. Augustyn, Warszawa 1960, s. 91 – 116.
7. Św. Tomasz: J. Borgosz, Tomasz z Akwinu, Warszawa 1962, s. 121 – 124, 160 – 170.
8. Renesans:K. Leśniak, Franciszek Bacon, Warszawa 1961, s. 115 – 131 lub N. Machiavelli, Książę, tłum. W. Rzymowski, Wrocław 1969.
9. Thomas Hobbes i Jean Jacques Rousseau: T. Hobbes, Lewiatan, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 110 – 150; J.-J. Rousseau, Umowa społeczna, tłum. B. Baczko, Warszawa 1966, s. 1 – 37.
10. Renee Descartes: R. Descartes, Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1970, s. 2 – 48.
11. David Hume: D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. Łukaszewicz i K. Twardowski, Warszawa 1977, s. 33 – 50.
12. Immanuel Kant: I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1953.
13. Transcendentalna filozofia niemiecka: G. W. F. Hegel: G. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1958 [s. 3 – 165]; M. Siemek, Hegel: Rozum i historia, [w:] tegoż, W kręgu filozofów, Warszawa 1984.
14. Artur Schopenhauer: A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1994 [J. Garewicz, Wstęp, s. VII - XXXVI ]
15. Karol Marks: K. Marks, Praca wyobcowana, [w:] Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844, przeł. Jażdżewski K., Zabłudowski T., [w:] Marks K. Engels F., Dzieła, Warszawa 1962, tom I.
16. Søren Kierkegaard: K. Toeplitz, Kierkegaard, Warszawa 1975.
17. Friedrich Nietzsche: Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 1976.
18. Henri Bergson: I. Wojnar, Bergson, Warszawa 1985.
19. Psychoanaliza: Siegmund Freud: S. Freud, O psychoanalizie, tłum. L. Jekels, Poznań 1992.
20. Egzystencjalizm: K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wrocław 1995; J. P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Warszawa 1998.
21. Fenomenologia: K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978 [s. 10 – 49].
22. Filozofia dialogu: Emmanuel Lévinas: E. Lévinas, Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998 [s. 218 – 262]
23. Hermeneutyka: H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, Warszawa 2004 [s. 367 – 519]

Additional literature recommended for the student's self learning

• Arystoteles, Etyka Nikomachejska
• Św. Augustyn, O państwie bożym
• H. Bergson, Dwie drogi moralności i religii
• R. Descartes, Rozprawa o metodzie
• Epikur, List do Menoikeusa, (w:) Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów
• S. Freud, Wykłady ze wstępu do psychoanalizy
• H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Gra, symbol, święto
• G. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów
• M. Heidegger, Drogi lasu
• T. Hobbes, Lewiatan
• D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego
• E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii
• I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności
• S. Kierkegaard, Pojęcie lęku
• K. Marks, Rękopisy społeczno – ekonomiczne
• F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra
• Platon, Państwo
• Platon, Fedon
• J. J. Rousseau, Umowa społeczna
• B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu
• J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem
• A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie

podręczniki:
• K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii
• G. Colli, Narodziny filozofii
• „Filozofia starożytna”, antologia pod red. J. Legowicza
• L. Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie?
• B. Russell, Historia myśli Zachodu
• A. Sikora, Spotkania z filozofią: od Heraklita do Husserla
• W. Tatarkiewicz, Historia filozofii
• C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia

 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

4. K_U06: potrafi powiązać dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym chcąc np. wykazać znaczenie kontekstu społecznego dla zjawisk i dzieł sztuki czy określić elementy dziedzictwa kulturowego w swoim najbliższym otoczeniu;
5. K_U07: potrafi sprawnie poruszać się w zaprezentowanej problematyce i zasobie wiadomości wybranych nauk humanistycznych i społecznych, oraz je samodzielnie systematyzować;
6. K_U08: potrafi stosować na bazowym poziomie aparat werbalny i pojęciowy wybranych, uzupełniających historię sztuki nauk humanistycznych i społecznych;
7. K_U09: potrafi samodzielnie czytać i analizować lektury z wybranych, uzupełniających historię sztuki, nauk humanistycznych i społecznych;
8. K_U13: potrafi łączyć dorobek wybranych nauk społecznych (oraz filozofii) z historią sztuki do rozważań z zakresu problematyki kultury miejsca;
9. K_U14: potrafi wykorzystywać przysposobioną wiedzę do rozstrzygania dylematów rzeczywistych, pojawiających się w pracy zawodowej;
10. K_U015: potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, selekcjonować, weryfikować i pożytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów;
11. K_U016: potrafi samodzielnie i skutecznie zdobywać wiedzę i materiały oraz rozwijać swoje umiejętności badawcze, korzystając z różnorodnych źródeł i nowoczesnych technologii;
12. K_U017: potrafi sprawnie, na podstawowym poziomie, komunikować się ze specjalistami wybranych, proponowanych w programie nauk humanistycznych i społecznych, używając języka specjalistycznego, oraz z odbiorcami spoza grona specjalistów - ma rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej;
13. K_U018: potrafi artykułować (także własne) poglądy w sprawach zawodowych i społecznych, światopoglądowych, także przekonująco argumentować i dyskutować na tematy podejmowane na zajęciach;
14. K_U20: potrafi swobodnie posługiwać się zsyntetyzowaną wiedzą, włączając w nią zindywidualizowane konkluzje i problemy;

1. K_W07: ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych, wyspecjalizowanych -- w tym dotyczących specjalizacji -- zagadnieniach humanistyki i nauk społecznych, często wymagających wielodyscyplinowego, wielopłaszczyznowego oglądu;
2. K_W09: zna podstawową literaturę w języku polskim z wybranych dyscyplin i zagadnień humanistyki, przede wszystkim z kanonu historii sztuki, teorii kultury oraz filozofii; nazwiska czołowych historyków, teoretyków sztuki oraz kultury, filozofów i ich piśmienniczy wkład w dzieje dyscyplin;
3. K_W11: posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z pola teorii i metodologii historii sztuki, teorii kultury oraz wybranych zagadnień wchodzących w zakres historii filozofii, także podstaw estetyki i teorii sztuki;

15. K_K04: jest otwarty na nowe idee, gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;
16. K_K05: myśli bez skrępowania własnymi uwarunkowaniami i widzi rzeczy w innym kontekście niż tylko własny, posiada świadomość różnic kulturowych, jest otwarty na inne kultury - unika dyskryminacji, unika postawy etnocentryzmu, dba także o kontekstowe postrzeganie różnic;
17. K_K06: ma świadomość samopoznania w nowych aspektach jako istota społeczna i jako uczestnik kultury oraz posiadania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości;
18. K_K10: ma świadomość wagi profesjonalizmu i etyki zawodowej
19. K_K11: jest przygotowany do bardziej aktywnego niż dotychczas uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, w większym stopniu do uczestniczenia w komunikacji społecznej i życiu publicznym, także pełniejszego niż dotychczas kreatywnego uczestnictwa w kulturze - ma rozbudowaną świadomość wspólnego dobra i odpowiedzialności;
20. K_K12: efektywnie steruje własną pracą, krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania i poziom merytoryczny;
21. K_K13: ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę doskonalenia osobistego i zawodowego;
22. K_K14: reprezentuje wrażliwość na wartości estetyczne, warsztatowe i przestrzenne zinternalizowane w praktyce.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

tablica, flamastry

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)o 30 2 30h
[pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8246