(en)Katalog ECTS

Theory and methods in the history of art

(en)Pedagog: dr Piotr Słodkowski, dr Ewa Kociszewska

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

wykład konwerstoryjny, konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

nie dotyczy

Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Obecność, aktywny udział w zajęciach, znajomość lektur – 25%
Egzamin pisemny (w sesji letniej) – 75%

 

 

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z perspektywami teoretycznymi składającymi się na tożsamość dyscypliny oraz zaprezentowanie najważniejszych współczesnych dyskusji dotyczących metod badawczych w historii sztuki, granic i przedmiotu dyscypliny.

 

W trakcie zajęć plan może ulec niewielkim zmianom. Prowadzący na bieżąco udostępniać będą lektury na kolejne spotkania.

Semestr zimowy:
1. Wprowadzenie: przedmiot i metody historii sztuki
2. Giorgio Vasari i żywoty artystów
3. Koneserstwo. Heinrich Wolfflin
4. Alois Riegl
5. Aby Warburg
6. Erwin Panofsky, ikonografia i ikonologia
7. Krytyki ikonologii i hermeneutyka: wprowadzenie
8. Hermeneutyka w historii sztuki: Rudolf Arnheim i Max Imdahl
9. Marksizm w historii sztuki
10. Neomarksizm: Althusser, Foucault, New Art History
11. Semiotyka semiologia: wprowadzenie i aplikacje (Roland Barthes, Norman Bryson)
12. Michael Baxandall
13. Społeczna historia sztuki. 


Semestr letni:

14. Hans Belting, David Freedberg
15. Interwencje feministyczne I
16. Interwencje feministyczne – II
17. Postkolonializm
18. Postkolonializm i jego związki z badaniami sztuki Europy Środkowej (zwrot przestrzenny)
19. Bildwissenschaft/visual studies
20. Zwrot ku rzeczom
21. Teoria ugruntowana
22. Posthumanistyka, humanistyka afirmatywna, teoria aktora–sieci
23. Podsumowanie zajęć

Compulsory literature used during classes

Literatura obowiązkowa:
H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007 (fragmenty)
J. Berger, Sposoby widzenia, Warszawa 2008
H. Bredekamp, Media obrazowe, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009
N. Mirzoeff, Jak zobaczyć świat, Warszawa 2016 (fragmenty)
W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie: krytyka kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium Quaestiones”, nr XVII (2006)
L. Nochlin, Dlaczego nie było wielkich artystek?, „OŚKa” nr 3(8)/1999
B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, Warszawa 2013 (fragmenty)
E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: idem, Studia z historii sztuki, oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, Warszawa 2010 (fragmenty)
G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, Warszawa 1979 (fragmenty o Michale Aniele)
H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Gdańsk 2006 (fragmenty)
A. Warburg, Atlas Mnemosyne. Wprowadzenie, "Konteksty. Polska sztuka ludowa", nr 2-3/2011

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura obowiązkowa:
H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007 (fragmenty)
J. Berger, Sposoby widzenia, Warszawa 2008
H. Bredekamp, Media obrazowe, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009
N. Mirzoeff, Jak zobaczyć świat, Warszawa 2016 (fragmenty)
W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie: krytyka kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium Quaestiones”, nr XVII (2006)
L. Nochlin, Dlaczego nie było wielkich artystek?, „OŚKa” nr 3(8)/1999
B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, Warszawa 2013 (fragmenty)
E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: idem, Studia z historii sztuki, oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, Warszawa 2010 (fragmenty)
G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, Warszawa 1979 (fragmenty o Michale Aniele)
H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Gdańsk 2006 (fragmenty)
A. Warburg, Atlas Mnemosyne. Wprowadzenie, "Konteksty. Polska sztuka ludowa", nr 2-3/2011

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po zaliczeniu zajęć student potrafi:

  • Analizować i interpretować dzieła sztuki przy zastosowaniu omówionych teorii; samodzielnego wnioskowania w oparciu o prześledzone konstrukcje myślowe.
  • Wiązać dzieła sztuki z szerszym kontekstem kulturowym, społecznym i ideologicznym.
  • Czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu historii i teorii sztuki; konstruować bibliografię na potrzeby własnych poszukiwań badawczych.
  • Sprawnie, na podstawowym poziomie komunikować się ze specjalistami.

 

Po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

  • Miejsce historii sztuki wśród nauk humanistycznych, jej specyfikę.
  • Podstawowe perspektywy teoretyczne w historii sztuki.
  • Podstawową terminologię historii sztuki; charakter języka dyscypliny.
  • Najważniejszych teoretyków historii sztuki oraz podstawową literaturę przedmiotu.
  • Relacje dzieł sztuki z szerszym kontekstem kulturowym, społecznym i ideologicznym

Po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:

  • Prób samodzielnej refleksji dotyczącej problemów estetycznych świata współczesnego.
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

rzutnik, komputer

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)o 30 2 30h
[pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8249