(en)Katalog ECTS

Historia sztuki XX i XXI wieku

(en)Pedagog: dr Jakub Dąbrowski

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład, konsultacje

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne (en)-brak-
Wymagania końcowe (en)-brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin wizualny pisemny + egzamin ustny

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem podstawowym zajęć jest budzenie i pogłębianie artystycznej wrażliwości na sztukę nowoczesną i współczesną. Istotnym celem jest też kształtowanie takiego stosunku do kultury artystycznej, w którym występowałyby obok siebie: ciekawość, tolerancja i zdolność inspirowania się dziełami przeszłości i współczesności. Celem towarzyszącym jest poszerzanie ogólnej wiedzy humanistycznej poprzez ukazywanie sztuki w wykraczającym daleko poza nią samą kontekście historycznym, kulturowym i społecznym.

Treści programowe nauczania:

Treści programowe nauczania

* Modernizm w USA i Europie
- korzenie i rozwój abstrakcyjnego ekspresjonizmu, Clement Greenberg i Harold Rosenberg
- powojenna abstrakcja we Francji - Dubuffet, Wols, Fautrier, informel, JEP
- rzeźba: USA, Anglia, Giacometti

* Modernizm w odwrocie - krytyka obrazu

- Peter Burger, Hal Foster i pojęcie neoawangardy
- BMC, Cage, tendencje akompozycyjne, happening,
- Rauschenberg i Jones,
- pop art (Wielka Brytania i USA),
- op art, Sytuacjoniści, Nowy Realizm i Yves Klein
- performance, akcjoniści wiedeńscy,
- Fluxus, Beuys,
- Arte Povera, minimalism,
- konceptualizm, land art, hiperrealizm

* Sztuka i polityki tożsamości, krytyka instytucjonalna, sztuka przywłaszczenia

* Tendencje ekspresjonistyczne lat 80., YBA i Triumph of painting

* Sztuka polska po 1945 na tle Europy i Stanów Zjednoczonych

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Rose B., Malarstwo amerykańskie dwudziestego wieku, Warszawa 1991
Pawłowski T., Happening, Warszawa 1988
Kuryluk E., Hiperrealizm - Nowy realizm, Warszawa 1979
Hussakowska-Szyszko M., Minimalizm, Kraków 2003
Czartoryska U., Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973
Pevsner N., Historia architektury europejskiej, t. 2, Warszawa 1980
Sztuka Świata t. 9 i 10
Muir G., Lucky Kunst. Rozkwit i upadek Young British Art, Warszawa 2013
Piotrowski P., Znaczenia modernizmu, Poznań 1999
Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005
Krauss R., Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, tłum. M.Szuba, Gdańsk 2011
Guilbaut S., Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej, Warszawa 1992

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Artshuler B., Avant-garde in Exhibition: New Art in the 20th century, Berkeley 1998
Bois Y. A., Painting as Model, Cambridge 1990
Bürger B., Teoria awangardy, Kraków 2006
Foster H., Kto się boi neoawangardy? w: tenże, Powrót realnego, Warszawa 2012
Goldberg R.L., Performance Art: from Futurism to the Present, London 1995
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007
Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007
Poggioli R., The Theory of the Avant-Garde, Harvard Uni.Press, 1968
Ruhrberg K., Schneckenburger M., Fricke C., Honnef H., Art of the 20th Century, Cologne (Taschen) 2005 (tam obszerna literatura szczegółowa)

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

po zaliczeniu zajęć student potrafi:

- swobodnie i poprawnie stosować poznaną, fachowa terminologię historii sztuki, jej aparat pojęciowy K_U02
- rozpoznawać i klasyfikować wiodące dzieła i twórców sztuki powszechnej, systematyzować style, kierunki, epoki według wzorów historii sztuki K_U01
- powiązać dzieła, nurty, wydarzenia, zjawiska artystyczne z szerszym kontekstem kulturowym, społecznym i politycznym K_U06

po zaliczeniu zajęć student wie i rozumie:

- zna epoki, podstawowe kierunki, style, fakty, dzieła, twórców oraz procesy kulturowe w powszechnych dziejach sztuki K_W02
- zasadniczą terminologię historii sztuki oraz literaturę w języku polskim K_W 03
- podstawowe metody opisu, analizy oraz interpretacji dzieł sztuki i zjawisk artystycznych w ujęciu wybranych, wiodących tradycji, teorii i szkół badawczych K_W09

po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:
- docenienia znaczenia sztuki dla kultury i cywilizacji światowej i uczestniczenia w szeroko rozumianym życiu kulturalnym. K_K01
- zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, jest otwarty na nowe idee K_K03

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Rzutnik, komputer, tablica 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)o 30 3 30h
[exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8304