(en)Katalog ECTS

Bachelor diploma seminar

(en)Pedagog: dr Filip Burno

(en)Pole (en)Opis
Course type Seminarium dla osób, które chcą napisać pracę licencjacką poświęconą architekturze i urbanistyce XIX i XX w. Typ przedmiotu: do wyboru.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Cotygodniowe spotkania na dyżurach, omawianie postępów prac.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ogólna wiedza na temat historii i kultury (przede wszystkim zachodniej) w XIX i XX w.

Wymagania końcowe

Częste wizyty na dyżurach.

Regularne oddawanie fragmentów pracy i ich poprawianie zgodnie z uwagami promotora.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie na ocenę (ocena sposobu przygotowywania dysertacji, np. terminowego oddawania kolejnych fragmentów).

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

 

Seminarium dla osób, które chcą napisać pracę licencjacką poświęconą wybranym zagadnieniom architektury i/lub urbanistyki XIX i XX w.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

 Do ustalenia na pierwszych spotkaniach.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

 Do ustalenia na pierwszych spotkaniach.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

 

 Student powinien być zdolny do:

samodzielnego napisania pracy licencjackiej w zakresie architektury XIX i XX w.

 

 

Student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

wybranego przez siebie zagadnienia, będącego tematem pracy licencjackiej.

 

 

 

 

Student powinien być zdolny do:

wykorzystania swojej wiedzy w dalszej pracy naukowej, ale także popularyzatorskiej.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

sala wykładowa, komputer, rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8309