(en)Katalog ECTS

Dictionary of art

(en)Pedagog: dr hab. Wojciech Włodarczyk

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Didactic methods

Wykład kursowy - zajęcia zbiorowe oparte na słowie w formie prezentacji treści, prelekcji o charakterze autorskim, prezentacji multimedialnej obejmujące systematyczny kurs danego przedmiotu; konsultacje podczas dyżurów

 

Language of lecture polski;
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements

zdany egzamin, uczestnictwo w wystawach sztuki współczesnej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i „Zachęcie”, znajomość galerii sztuki polskiej współczesnej w Muzeum Narodowym w Warszawie

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Znajomość materiału przekazanego podczas wykładu.

Znajomość jednej publikacji z zakresu sztuki powszechnej i jednej – z zakresu sztuki polskiej.

Umiejętność własnego sproblematyzowania dowolnie wybranego aspektu sztuki współczesnej podczas ostatnich zajęć.

Zalecana jest znajomość przynajmniej dwóch wybranych pozycji: jednej z zestawu dla sztuki powszechnej i jednej z zestawu dla sztuki polskiej.

 

Teaching goals (program content, subject description)

 Zajęcia mają na celu zaopatrzyć studentów w podstawową wiedzę z zakresu sztuki, (sztuk plastycznych, architektury, wzornictwa, fotografii) powszechnej i polskiej XX i XXI wieku oraz zapoznać ich z różnymi szkołami interpretacji sztuki współczesnej.  

 

Sztuka powszechna

Prezentacja i analiza dzieł sztuki, kierunków artystycznych, środowisk, wydarzeń, prądów intelektualnych związanych bezpośrednio z twórczością artystyczną od końca wieku XIX (impresjonizm, postimpresjonizm) do dnia dzisiejszego. Prezentacja obejmuje wszystkie rodzaje sztuk; malarstwo, grafikę, rzeźbę, wzornictwo, fotografię, wideo, architekturę, urbanistykę, sztuki efemeryczne itp. Sztuka powszechna omawiana jest przez 40 godzin zajęć. Punktem wyjścia jest analiza podstawowych terminów sztuki współczesnej: modernizm, awangarda, nowoczesność, ponowoczesność.

Sztuka polska

Prezentacja i analiza dzieł sztuki, kierunków artystycznych, środowisk, wydarzeń, prądów intelektualnych związanych bezpośrednio z polską twórczością artystyczną od roku 1890 do dnia dzisiejszego. Prezentacja obejmuje wszystkie rodzaje sztuk; malarstwo, grafikę, rzeźbę, wzornictwo, fotografię, wideo, architekturę, urbanistykę, sztuki efemeryczne itp. Sztuka polska omawiana jest przez 18 godzin zajęć. Punktem wyjścia jest analiza podstawowych terminów sztuki współczesnej: modernizm, awangarda, nowoczesność, ponowoczesność i ich specyficzny polski kontekst.

 

Ostatnie dwie godziny zajęć są przeznaczone na dyskusję o uwarunkowaniach sztuki współczesnej i prezentacji stanowisk studentów.

 

Compulsory literature used during classes

Sztuka powszechna:

Clement Greenberg, Obrona modernizmu, wybór esejów, wybór i redakcja Grzegorz Dziamski, Universitas, Kraków 2006

JosephBeuys, Teksty, komentarze, wywiady, wybór i opracowanie Jaromir Jedliński, AR, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 1990

Maria Hussakowska, Minimalizm – teoria i praktyka artystyczna. Fakty i interpretacje, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998

Peter Bürger, Teoria awangardy, Universitas, Kraków 2006

Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał i przedmowa Ryszard Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1997

Hal Foster, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, Universitas, Kraków 2010

 

Sztuka polska:

Wiesław Juszczak, Modernizm, Warszawa 1977

Sztuka wszędzie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944, katalog Zachęty, Warszawa  2012

Andrzej Turowski, Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Kraków 2000

Wojciech Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Kraków 1990

Piotr Juszkiewicz, Od rozkoszy historiozofii do "gry v nic": polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań 2005

Piotr Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę sztuki polskiej po 1845 roku, Poznań 1999

Additional literature recommended for the student's self learning

Sztuka powszechna:

Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

Moderniści o sztuce, wybór, opracowanie i wstęp Elżbieta Grabska, PWN, Warszawa 1971

Artyści o sztuce, wybór i opracowanie Elżbieta Grabska i Hanna Morawska, PWN, Warszawa 1969

Andrzej Turowski, Między sztuka a komuną. Teksty awangardy rosyjskiej 1910-1932, Universitas, Kraków 1998

Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, wybór i tłumaczenie Adam Ważyk, Czytelnik, Warszawa 1973

Serge Guilbaut, Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej. Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, Wydawnictwo HOTEL SZTUKI, Warszawa 1992

Leszek Brogowski, Ad Reinhardt, Informator ZPAF, Gdańsk 1984

Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, PIW, Warszawa 2009

Arthur C. Danto, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, Universitas, Kraków 2013

 

Sztuka polska:

Malarstwo polskiego modernizmu, wybór Wiesław Juszczak, 2004

Teoria i krytyka. Antologia tekstów o rzeźbie polskiej 1915-1939, wybór, opracowanie i wstęp Aleksandra Melbechowska-Luty i Irena Bal, Warszawa 2007

Władysław Strzemiński, Kobro Katarzyna, Kompozycja przestrzeni, obliczenia rytmu czasoprzestrzennego, Łódź 1931 (Łódź 1994).

Czas debat. Krytyka artystyczna 1945-1954, wybór i opracowanie Piotr Słodkowski i Agata Pietrasik, Warszawa 2016

Jan Cybis, Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1968, wybór Tadeusz Dominik, Warszawa 1980

Wojciech Włodarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1944-2004, Warszawa 2005

Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Sztuka krytyczna w Polsce w latach 90., Poznań 2002

Raster. Macie swoich krytyków, opr. zbior., Warszawa 2009

Artur Żmijewski, Stosowane Sztuki Społeczne,       http://www.krytykapolityczna.pl/dmdocuments/kp11-manifest.pdf

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

1. (na rudymentarnym poziomie) zrozumienia sztuki powszechnej i polskiej na tle przemian kulturowych, społecznych i politycznych w XX i XXI wieku

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. podstawowych kierunków i zjawisk w sztuce powszechnej i polskiej XX i XXI wieku

2. kluczowych terminów z historii sztuki XX i XXI wieku 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

1. rozróżniania najważniejszych środowisk artystycznych, nurtów sztuki, podstawowych ujęć krytycznych sztuki powszechnej i polskiej XX i XXI wieku.

2. refleksji nad korzeniami współczesnej kultury i uwarunkowań sztuki polskiej

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]
Media Art s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]
Stage Design s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]
Sculpture s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]
Design / Collection design s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]
Painting / painting s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8793