(en)Katalog ECTS

Folk & Fairy Tales

(en)Pedagog: dr Ewa Muszyńska

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Didactic methods

Seminarium dyplomowe

Metody problemowe:

ü  metody aktywizujące:

                        - metoda przypadków,

                        - metoda sytuacyjna,

                        - inscenizacja,

ü  gry dydaktyczne:

                        - symulacyjne,

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczenie IV roku studiów

Final requirements

1/ Prezentacja  i analiza wybranej baśni.

2/ Napisanie baśni.

           

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie na ocenę.

 

1.      Prezentacja i analiza wybranej baśni (40%)

2.      Plastyczna i artystyczna interpretacja wybranego problemu, konfliktu lub sytuacji trudnej (20%)

3.      Napisanie baśni według własnej koncepcji  (40%)

Teaching goals (program content, subject description)

Opracowanie koncepcji baśni wspierającej prawidłowy i pełny rozwój jednostki w procesie budowania i integracji osobowości. 
Analiza różnego typu sytuacji trudnych i kryzysów rozwojowych postaci z wybranych baśni w różnych etapach i okresach życia.
Prezentacja i analiza różnego typu problemów egzystencjalnych bohaterów  wybranych baśni na podstawie własnych doświadczeń i literatury przedmiotu.

Compulsory literature used during classes

Literatura:

Bettelheim B. (2010), Cudowne i pożyteczne. Warszawa,W.A.B.

Bradswhaw J. (1994), Zrozumieć rodzinę. Warszawa, PTP.

Clarissa Pinkola Estés (2010), Biegnąca z wilkami. Warszawa, Zysk i S-ka

Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna. Poznań, Media Rodzina.

Grimm J.W. (2012), Baśnie, Poznań, Media Rodzina.

Limont W. (2008), Edukacja artystyczna a metafora. Toruń, Wyd.UMK.

Łoza B., Chmielnicka-PlaskotaA., Rudowski T. (2013), Arteterapia. Warszawa, Wyd. APS.

Molicka M. (1999), Bajki terapeutyczne. Poznań, Media Rodzina.

Szmidt. K.K. (2007), Pedagogika twórczości. Gdańsk, GWP.

Zimbardo P.G., Gerig R.J. (2012), Psychologia i życie. Warszawa, PWN.

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

1.      Potrafi analizować i interpretować procesy zachodzące w różnych środowiskach wychowawczych wykorzystując  podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii.

2.      Posiada umiejętności  obserwowania i  racjonalnego oceniania  różnego typu  sytuacji dotyczących procesów komunikowania się i relacji społecznych.

 

3.      Potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie dotyczące rozwiązywania różnego typu problemów kierując się normami i zasadami etycznymi.

1. Ma podstawową wiedzę na temat procesów rozwoju człowieka w€cyklu życia w aspektach: biologicznym, psychologicznym  i społecznym.

 

2. Ma wiedzę dotyczącą roli i znaczenia różnych środowisk wychowawczych dla  prawidłowego rozwoju jednostki.

 

3. Ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego.

 

4. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i€norm etycznych.

1.      Jest otwarty na poszukiwania optymalnych rozwiązań korzystnych dla prawidłowego przebiegu procesu rozwoju jednostki.

2.      Jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etycznych w różnego typu działaniach artystycznych i plastycznych.

3.      Docenia znaczenie nauk humanistycznych dla rozwoju jednostki, rozumie potrzebę rozwoju osobistego.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8795