(en)Katalog ECTS

Folk & Fairy Tales

(en)Pedagog: dr Ewa Muszyńska

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Seminarium dyplomowe

Metody problemowe:

ü  metody aktywizujące:

                        - metoda przypadków,

                        - metoda sytuacyjna,

                        - inscenizacja,

ü  gry dydaktyczne:

                        - symulacyjne,

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie IV roku studiów

Wymagania końcowe

1/ Prezentacja  i analiza wybranej baśni.

2/ Napisanie baśni.

           

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie na ocenę.

 

1.      Prezentacja i analiza wybranej baśni (40%)

2.      Plastyczna i artystyczna interpretacja wybranego problemu, konfliktu lub sytuacji trudnej (20%)

3.      Napisanie baśni według własnej koncepcji  (40%)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Opracowanie koncepcji baśni wspierającej prawidłowy i pełny rozwój jednostki w procesie budowania i integracji osobowości. 
Analiza różnego typu sytuacji trudnych i kryzysów rozwojowych postaci z wybranych baśni w różnych etapach i okresach życia.
Prezentacja i analiza różnego typu problemów egzystencjalnych bohaterów  wybranych baśni na podstawie własnych doświadczeń i literatury przedmiotu.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura:

Bettelheim B. (2010), Cudowne i pożyteczne. Warszawa,W.A.B.

Bradswhaw J. (1994), Zrozumieć rodzinę. Warszawa, PTP.

Clarissa Pinkola Estés (2010), Biegnąca z wilkami. Warszawa, Zysk i S-ka

Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna. Poznań, Media Rodzina.

Grimm J.W. (2012), Baśnie, Poznań, Media Rodzina.

Limont W. (2008), Edukacja artystyczna a metafora. Toruń, Wyd.UMK.

Łoza B., Chmielnicka-PlaskotaA., Rudowski T. (2013), Arteterapia. Warszawa, Wyd. APS.

Molicka M. (1999), Bajki terapeutyczne. Poznań, Media Rodzina.

Szmidt. K.K. (2007), Pedagogika twórczości. Gdańsk, GWP.

Zimbardo P.G., Gerig R.J. (2012), Psychologia i życie. Warszawa, PWN.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1.      Potrafi analizować i interpretować procesy zachodzące w różnych środowiskach wychowawczych wykorzystując  podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii.

2.      Posiada umiejętności  obserwowania i  racjonalnego oceniania  różnego typu  sytuacji dotyczących procesów komunikowania się i relacji społecznych.

 

3.      Potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie dotyczące rozwiązywania różnego typu problemów kierując się normami i zasadami etycznymi.

1. Ma podstawową wiedzę na temat procesów rozwoju człowieka w€cyklu życia w aspektach: biologicznym, psychologicznym  i społecznym.

 

2. Ma wiedzę dotyczącą roli i znaczenia różnych środowisk wychowawczych dla  prawidłowego rozwoju jednostki.

 

3. Ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego.

 

4. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i€norm etycznych.

1.      Jest otwarty na poszukiwania optymalnych rozwiązań korzystnych dla prawidłowego przebiegu procesu rozwoju jednostki.

2.      Jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etycznych w różnego typu działaniach artystycznych i plastycznych.

3.      Docenia znaczenie nauk humanistycznych dla rozwoju jednostki, rozumie potrzebę rozwoju osobistego.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8795