(en)Katalog ECTS

Images of culture. Image and representation as a source of cultural practice.

(en)Pedagog: dr hab. Jan Wojciechowski

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium magisterskie

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne (en)-brak-
Wymagania końcowe (en)-brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji wybranej książki, zdefiniowanie tematu pracy magisterskiej i jej konspektu.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Seminarium zaprojektowane zostało na podstawie doświadczeń prowadzącego zajęcia nabytych w toku seminariów dyplomowych, które gromadzą studentów wszystkich wydziałów ASP. Studenci przychodzą z różnymi kompetencjami i różnymi horyzontami wiedzy. Powoduje to konieczność skupienia uczestników seminarium: artystów rónych dziedzin, projektantów a także przyszłych kuratorów i krytyków sztuk wokół tezy jednoczącej to zróżnicowanie. Teza ta, podbudowana lekturami z zakresu historii sztuki, antropologii kulturowej i estetyki, mówi: obraz i procedury tworzenia obrazów oraz obiektów i układów przestrzennych ma charakter poznawczy i wiąże się z filozofią (zwłaszcza teorią poznania). W toku dyskusji seminaryjnych, w oparciu o lektury oraz opis bieżących wdarzeń w przestrzeni sztuk wizualnych, wytyczane są ścieżki  łączące treści obrazów i procedur obrazowania z obszarami indywidualnych i zbiorowych praktyk społecznych.   

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura obowiązkowa ma zadanie sprawdzić możliwości interpretacyjne uczestników seminarium, dalsze lektury

pojawiają się w toku dyskusji i w zgodzie z zainteresowaniami studentów.

Jacques Ranciere, Estetyka jako polityka, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2007

Arthur C.Danto, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, M. Salwa przekład, Universitas Kraków 2013,

Ignacy Bokwa, Nowoczesność w sztuce [w:] Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010 s. 209-224. 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
(en)-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8798