(en)Katalog ECTS

Modernism and Modernisation 1920-1970

(en)Pedagog: dr Filip Burno

(en)Pole (en)Opis
Course type Modernizm i modernizacja 1920-1970. Typ przedmiotu: do wyboru.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady i (w drugiej części) - konwersatorium.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ogólna wiedza na temat historii i kultury (przede wszystkim zachodniej) w XX w.

Wymagania końcowe

Obecność na zajęciach. Wygłoszenie referatu. Zaliczenie egzaminu końcowego (egzamin pisemny).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Wygłoszenie referatu.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

3. Zaliczenie egzaminu pisemnego.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Seminarium poświęcone związkom projektów modernizacyjnych z architekturą, urbanistyką i wzornictwem modernistycznym w latach ok. 1920-1970. Na tych zajęciach zajmiemy się także problemem przedstawiania, kreowania obrazu modernizmu w filmie, fotografii.

 

 

1. Zajęcia wstępne. Omówienie tematów zajęć.

2. Architektura włoska okresu międzywojennego, cz. 1.

3. Architektura włoska okresu międzywojennego, cz. 2.

4. Zlin - wzorcowe miasto produkcji.

5. Berlin lat 20. XX w.

6. Modernizm i motoryzacja.

7. Urbanistyka i projekty modernizacyjne lat 30. XX w. (Berlin i Moskwa).

8. Wzorcowe modernistyczne metropolie: Brasilia i Nowy Belgrad.

9. Architektura włoska 1945-70

Następne zajęcia przeznaczone na prezentacje referatów uczestników zajęć i dyskusję.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Wade Graham, Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat, Kraków 2016, s. 97-137

Deyan Sudjic, Kompleks gmachu. Architektura i władza, Warszawa 2015, s. 29-126,

Andrzej Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Muzeum Sztuki w Łodzi 2010, s. 145-193

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Frampton K., Modern Architecture a Critical History, London-Nowy Jork 

Mallgrave H.F., Modern Architectural Theory. A Historical Survey, 1673-1968, Cambridge Univesrsity Press, London-New York 

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

 1. Podjęcia analizy, formułowania argumentów i dyskutowania na temat zjawiska modernizmu w architekturze, urbanistyce i wzornictwie XX w.

2. Analizy dzieł z wpisaniem danego projektu w szerszy kontekst kulturowy społeczny

3. Interpretowania zjawisk/dzieł, łączenia ich w ciągi przyczynowo-skutkowe.

Student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

Architektury, urbanistyki i wzornictwa modernistycznego z lat ok. 1920-1970

 

Student powinien być zdolny do:

 

1. Uczestniczenia w dyskusji nad koniecznością ochrony architektury funkcjonalistycznej, rewitalizowania osiedli modernistycznych, produkcji wzorów mebli z lat 50. i 60.

2. Krytycznego myślenia o dziedzictwie XX-wiecznego modernizmu, analizowania dzieł wzornictwa, architektury i urbanistyki modernistycznej

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wykładowa. Komputer. Rzutnik.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [com. pass with grade]
Painting / painting s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [com. pass with grade]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [com. pass with grade]
Media Art s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [com. pass with grade]
Sculpture s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [com. pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8839