(en)Katalog ECTS

From baroque to queer baroque. Long duration in (no) style

(en)Pedagog: dr Olaf Kwapis

(en)Pole (en)Opis
Course type Do wyboru
Didactic methods

ćwiczenia seminaryjne, dyskusja, prezentacja prac i opracowań własnych

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ogólna wiedza na temat historii nowożytnej Europy i procesów w historii sztuki.

Final requirements

Umiejętność interpretacji zjawisk współczesnej kultury artystycznej w kontekście tematyki podejmowanej podczas zajęć.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Forma zaliczenia przedmiotu polega na przygotowaniu samodzielnej pracy (pisemnej - teoretycznej lub w formie artefaktu w dowolnej technice) oraz jej prezentacji i obrony(w formie krytycznej dyskusji grupowej) podczas rozmowy końcowej z grupą seminaryjną.

Teaching goals (program content, subject description)

Barok jako zjawisko kulturowe i artystyczne XVII-wiecznej Europy co innego oznaczał dla każdej z grup etnicznych, bo w każdym z języków termin ów znaczy odmiennie. Fenomen barokowości ma więc swoje źródło w różnorodności, lecz nie tylko terminologicznej, ale także geograficznej; jest pierwszym stylem, który wyeksportowano za ocean. Jako pierwszy także przybrał rozmiary totalne i ogarnął malarstwo, rzeźbę, architekturę, literaturę, muzykę (operę), modę i nie pozostawił nikogo obojętnym. Każdy bowiem ma jakiś stosunek wobec przesytu, nadmiaru, przerysowania, akceptuje lub odrzuca luksus, który jest kwintesencją barokowości.

Na seminarium dyplomowym porozmawiamy o teorii, ale dotkniemy też bezpośrednio – zmysłowo materiałów z epoki, usłyszymy melodię czasu, rozpoznamy specyfikę miejsca artysty i odbiorcy dzieła, staniemy w polu problemu sceniczności i performatywności towarzyszącej omawianemu stylowi i sztuce w jego ramie tworzonej.

Wychodząc od wybranych rzeczy-obiektów i artefaktów przyjrzymy się wybranym artystycznym fenomenom stylistycznym od pierwszych przejawów baroku, poprzez neobarok w stylu II Cesarstwa we Francji (Napoleon III), stylu Wilhelma II (Niemcy), neobarok hiszpański i jego przeniesienia amerykańskie, aż po modę (Versace, Dolce Gabbana), czy stosunek do tożsamości artystycznej (w kontekstach subkultur), a więc znaczenie kampu, kiczu oraz idei queerowych w porządku długiego trwania stylu barokowego i jego rekonstrukcji.

Compulsory literature used during classes

Sztuka baroku. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, pod red. R. Tomana, Kolonia 2000.

Il classico si fa pop. Di scavi, copie e altri pasticci, pod red. M. Serlorenzi, Milano 2018.

P. Burke, Fabrykacja Ludwika XIV, przeł. R. Pucek, M. Szczubiałka, Warszawa 2011.

J. Kochanowski, Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer, Łódź 2009.

P. Portoghesi, Roma barocca, Rzym 2011.

Wybrane rozdziały (wskazane podczas zajęć) z poniżej wymienionych monografii:

Teatr płci. Eseje z socjologii gender, pod re. M. Bieńkowkiej-Ptasznik i J. Kochanowskiego, Łódź 2008.

Kamp. Antologia przekładów, pod red. P. Czaplińskiego i A. Mizerki, Kraków 2012.

Retoryka ciała w dyskursie publicznym, pod red. R. Cieślaka, Toruń 2008.

Lektury Inności. Antologia, pod red. M. Dąbrowskiego i R. Pruszczyńskiego, Warszawa 2007.

 

 

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura uzupełniająca zostanie dobrana indywidualnie w zależności od szczegółowych zainteresowań studentów.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po zaliczeniu seminarium student potrafi:
K_U02 analizować artefakty w powiązaniu z ich historią oraz ich współczesną kondycją,
K_U03 wykorzystywać w krytyce oraz interpretacji dzieł sztuki związki sztuki i kultury z historią idei,
K_U10 wyjaśniać znaczenie interpretowanych dzieł sztuki, pochodzących z różnych epok dla dziedzictwa kultury europejskiej i światowej.

Po zaliczeniu seminarium student zna i rozumie:
K_W02 historię oraz potencjalne metody krytycznego opisu obiektów będących przedmiotem zainteresowania podczas seminarium,
K_W12 związki i relacje pomiędzy sztuką a ideą i historią idei w kontekście procesów artystycznych opisanych w historii sztuki,

K_W09 podstawowe metody oraz terminologię niezbędną do opisu interpretowanych zjawisk historii sztuki oraz interpretacji dzieł sztuki współczesnej.

Po zaliczeniu seminarium student jest zdolny do:
K_K01 oceniania znaczenia sztuki wizualnej dla kreacji przestrzeni symbolicznej człowieka – na wybranych przykładach,
K_K02 rozumienia i akceptacji potrzeby zachowania dziedzictwa sztuki w jej oryginalnym otoczeniu dla przyszłych pokoleń.
K_K12 wykazania wrażliwości na wartości historyczne, estetyczne i artystyczne, dostrzeżone osobiście i poddane krytycznej ocenie w toku interpretacji kontekstualnej.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Standardowa sala seminaryjna.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8840