(en)Katalog ECTS

Drawing for 1st year students

(en)Pedagog: dr hab. Arkadiusz Karapuda
(en)Asystent/ci: dr Michał Szuszkiewicz

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

1. Wykład problemowy
2. Wykład z prezentacją multimedialną
3. Dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny, korekta
4. Ćwiczenia warsztatowe
5. Ćwiczenia studyjne
6. Ćwiczenia kreacyjne
7. Projekty indywidualne
8. Analiza rysunków z dyskusją

Language of lecture polski;
Prerequisites

pozytywny wynik rekrutacji na jednolite studia magisterskie dla kierunku malarstwo

Final requirements

1. Prezentacja minimum 12 rysunków studyjnych w formacie min. B1 na przeglądzie semestralnym
2. Prezentacja minimum 20 szkiców rysunkowych na przeglądzie semestralnym
3. Zaliczenie 3 obowiązkowych przeglądów w trakcie semestru
4. Prezentacja zadania semestralnego na przeglądzie semestralnym
5. Przygotowanie wystawy z prac rysunkowych zrealizowanych w trakcie semestru dla potrzeb komisyjnego zaliczenia przedmiotu

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

zaliczenie komisyjne z oceną

kryteria oceny:
- ocena uczestnictwa w zajęciach
- ocena ilości prac
- ocena nakładu pracy
- ocena jakości warsztatowej wykonanych prac
- ocena jakości artystycznej wykonanych prac

Teaching goals (program content, subject description)

Rysunek dla I roku spełnia specjalną rolę w kształceniu na Wydziale Malarstwa. Rozumiejąc tę istotną separację kształcenia studentów I roku od kształcenia studentów lat wyższych i biorąc pod uwagę warunki wstępne, jakie powinien spełniać student I roku Wydziału Malarstwa należy z całą stanowczością wymagać od niego zdobycia podstawowych efektów kształcenia w zakresie rysunku.

Rysunek jako podstawowy sposób ludzkiej komunikacji i pierwotny zapis myśli, a także swoista reakcja na otaczający świat powstała przecież wcześniej niż pismo, nie wspominając o trudnej sztuce retoryki. Ponadto formy rysunkowe jako jedne z najprostszych wypowiedzi plastycznych uczą samodzielnego myślenia, osobistego stosunku do rzeczywistości i wreszcie sztuki podejmowania decyzji. Umiejętność abstrahowania prostych form, zjawisk i przedmiotów z otoczenia, nadawanie im znaczeń i sensów plastycznych poprzez określenie ich kształtu, waloru czy struktury, nadawanie dominanty i rytmizacja opracowywanej powierzchni w założonym wcześniej celu wydają się równoważne z kreacją rysunkową.

Rysunek dla studenta I roku rozumiany jest jako działanie artystyczne uwzględniające 4 podstawowe kryteria: płaszczyzna, kreska, kontrast walorowy i procesualność. Student może kształtować swoją wypowiedź w zakresie rysunku tak, aby uwzględniała ona minimum 3 z ww. kryteriów. W dalszej kolejności, po konsultacji z pedagogami prowadzącymi zajęcia, student wybiera rodzaj wypowiedzi rysunkowej: szkic, studium lub interpretacja.

Już na I roku student powinien pamiętać o tym, iż nawet najrzetelniejsze studium rysunkowe wykonane z natury powinno nosić znamiona kreacji. Tak rozumiany rysunek powinien oczywiście spełniać wymogi kompozycyjne i konstrukcyjne, powinien mieć prawidłowo określone stosunki i proporcje oraz zawierać odpowiednie nasycenia walorowe. Rysunek jako najprostszy, niemal pozbawiony zapośredniczonego widzenia, zapis dowolnego fragmentu rzeczywistości, pomysłu bądź idei powinien wynikać z wnikliwej obserwacji świata. Zapis taki rozpoczyna się zwykle od pojedynczej linii, dalej jej ekwiwalentu rysunkowego w postaci kreski i poprzez jej multiplikację zmierzać ku plamie. Nieznosząca poprawek linia biegnąca to zygzakiem, to innym razem arabeską, powinna być naturalnym narzędziem studenta Wydziału Malarstwa i w sposób najprostszy pomóc mu zwizualizować bieżące rozterki, zachwyty, czy przeżycia. W dalszej kolejności student powinien posiąść również umiejętność budowy bryły za pomocą chiaroscuro i mocnych kontrastów walorowych, aby w umiejętny sposób wzmóc ekspresję swoich prac studyjnych oraz szkiców a następnie przejść do tworzenia własnych kompozycji rysunkowych opartych o naturę i wyobraźnię.

W ramach zajęć studenci przewiduje się również wspólne oglądanie bieżących wystawy sztuki zawierających problematykę rysunkową. Zajęciom towarzyszą również wykłady poświęcone poszczególnym zagadnieniom związanym z rysunkiem.

Rysunek jako samodzielna dyscyplina artystyczna może pozwolić studentowi zarówno na szybką notatkę z natury, ale także na ciekawą, wielowątkową, logiczną i pełną wypowiedź artystyczną i właśnie takiej dwoistej umiejętności rysunkowej od studentów I roku wymaga program zajeć. Dlatego oprócz codziennych szkiców i studiów z modela proponuje się studentom również rysunkową pracę z pejzażem oraz tematyczne, semestralne zadania kompozycyjne związane z ich zainteresowaniami lub z interpretacją wycinka świata widzialnego, bądź wyobrażonego. W semestrze zimowym 2019/2020 zadanie postawione przed studentami to "Start". Zadanie ma być autorską, dowolną interpretacją tematu opartą o narzędzia i techniki rysunkowe.

Wobec współczesnych, nierzadko multimedialnych form wypowiedzi artystycznej młody adept sztuki powinien, być może nawet bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, posiąść podstawowe umiejętności rysunkowe. Wychodząc z założenia, iż ten, kto umie wyabstrahować z rzeczywistości mięsiste, oświetlone udo i umiejętnie skontrastować je z pozostającą w strefie cienia łydką, bez większych problemów poradzi sobie także z analizą dowolnego wycinka ze świata historii, socjologii czy polityki niezależnie od tego, czy w dalszej kolejności zechce użyć jako narzędzia: pędzla, kamery czy własnego ciała.

Compulsory literature used during classes

semestr zimowy:
Anatomia Plastyczna, Władysław Witwicki, PWN, Warszawa, 1960
Perspektywa odręczna. Teoria i praktyka, Feliks Roliński, Arkady, Warszawa, 1962
Zasady rysunku realistycznego, Galaktyka, Warszawa,1997

semetr letni:
Anatomie Artistique , Jeno Barcsay, Imprimerie Zrinyi, Budapest, 1953, 1976
Perspektywa malarska – t.1 i t.2, Kazimierz Bartel, PWN, Warszawa, 1958
Perspektywa i aksonometria , Arkady, Warszawa, 1998

Additional literature recommended for the student's self learning

semestr zimowy:
Vitamin D. New Perspectives in Drawing , Phaidon, 2016
Michał Anioł. Rysunki , Arkady, Warszawa, 1988
Albrecht Durer. Rysunki , Arkady, Warszawa, 1989
Rafael. Rysunki , Arkady, Warszawa, 1988

semetr letni:
Vitamin D2. New Perpspectives in Drawing , Phaidon, 2018
Cezanne. Rysunki , Arkady, Warszawa, 1989
Ingres. Rysunki , Arkady, Warszawa, 1988
Van Gogh. Rysunki , Arkady, Warszawa, 1989

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

ABSOLWENT POTRAFI:
1.Wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz swój talent i wrażliwość artystyczną w wykonywaniu szybkich szkiców, a także studyjnych, analitycznych rysunków średniego i dużego formatu o wysokiej jakości warsztatowej.
2.Wykorzystywać posiadana wiedzę w realizacji rysunkowego studium z modela w ustawieniach pracownianych i zadaniach rysunkowych stawianych w pracowni oraz własnej pracy poza zajęciami.
3. Świadomie wykorzystywać wiedzę dotyczącą środków wyrazu, kształtowania autorskiej kreski i ekspresji w tworzeniu oryginalnych rysunków.
4. Potrafi samodzielnie wykonać rysunki, za które w pełni odpowiada pod względem estetycznym, etycznym, społecznym i prawnym.
5. Ma dobrze opanowany warsztat rysunkowy. Potrafi wykonywać prawidłowe technologicznie rysunki w różnych technikach: ołówkiem,węglem, grafitem, pastelą, tuszem (przy użyciu piórka oraz pędzla) i inne.

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:
1.Kluczowe problemy rysunku:
a. studium postaci ludzkiej z uwzględnieniem konstrukcji postaci, jej prawidłowej budowy anatomicznej oraz poprawnych proporcji a także oddania charakteru i podobieństwa modela;
b. studium wnętrza z uwzględnieniem roli oddania przestrzeni oraz prawidłowego przedstawienia przestrzeni zgodnie z wykresem perspektywy zbieżnej
c. studium martwej natury i znaczenie oddania proporcji, faktur i tekstur
d. studium pejzażu i znaczenie oddania światła, perspektywy powietrznej i atmosfery
e. wagę doboru tematu rysunku i zbudowania właściwej, przekonywującej koncepcji rysunku
f. zagadnienie doboru właściwych środków wyrazu rysunkowego
g. podstawowe techniki rysunku
h. prawidłowe zbalansowanie walorowe, znaczenie kontrastu, zagadnienie budowy światłocienia w oparciu o rysunkowe sposoby opracowywania modelunku.
i. podobieństwa i różnice w budowaniu wyrazu artystycznego linią i plamą
k. zagadnienia kompozycji rysunku
2. Przynajmniej trzy spośród lektur podanych w bibliografii przedmiotu. Potrafi analizować lektury i wyciągać wnioski z wiedzy teoretycznej które przyczyniają się do jej/jego postępów w rysowaniu.
3. Znaczenie oryginalności postawy artystycznej. Rozumie znaczenie procesu twórczego prowadzącego do osiągania szczerej, autentycznej, własnej wypowiedzi rysunkowej.

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:
1. Krytycznego formułowania i wyrażania własnych sądów na temat rysunku i historycznych oraz współczesnych rysunków znanych artystek i artystów. Formułowania i wyrażania opinii na temat technik rysunkowych, własnych rysunków, bronienia swoich artystycznych racji i odpowiedniego ich argumentowania.
2. Konstruktywnej dyskusji w pracowni, w grupie koleżanek i kolegów, analizowania wystawy końcowej, wyrażania opinii na temat rysunku z zachowaniem tolerancji na postawy artystyczne i wrażliwość innych studentek i studentów.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

- przestronna, dobrze oświetlona pracownia wyposażona w niezbędny sprzęt: sztalugi (17 sztuk), deski w formacie B1 (17 sztuk), deski w formacie B0 (8 sztuk), kubiki (17 sztuk), komody służące do przechowywania rysunków (min. 17 szuflad).

- model zatrudniony do pozowania

- rekwizyty konstruujące martwą naturę towarzyszącą modelowi

- zlewozmywak

- piecyk do podgrzeania modela wraz z przedłużaczem

- lampa halogenowa na statywie wraz z przedłużaczem

- projektor multimedialny oraz komputer wraz z ekranem projekcyjnym (dla wykładowych metod dydaktyki)

- krzesła (17 sztuk)

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.1 (en)o 150 7 exercise 150h
exercise [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8935