(en)Katalog ECTS

Art workroom

(en)Pedagog: -brak-

(en)Pole (en)Opis
Course type ogólnoplastyczny, artystyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

pozytywny wynik przeglądu prac

Wymagania końcowe

umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej oraz umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Projektowanie komunikacji wizualnej i sposobów ich przekazu; pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu; doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć (en)-brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

świadomie wykorzystywać umiejętność kreowania własnej osobowości twórczej do realizacji samodzielnych działań artystycznych w obrębie zadań i ćwiczeń a także w różnorodnych działaniach interdyscyplinarnych.

poznanie podstawowych zasad tworzenia prac graficznych – projektowych i artystycznych – w oparciu o tradycyjne i współcześnie stosowane narzędzia warsztatowe i technologie. Poznanie podstawowych zasad projektowania w zakresie nowych mediów.

uczenia się przez całe życie, absolwent potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach wiedzę i umiejętności, a także umiejętnie wykorzystywanie zdobytych umiejętności i wiedzy w procesie samokształcenia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

podstawowa umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi, kreatywność, umiejętność wykorzystania rysunku klasycznego do działań kompozycyjnych. 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.7 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / s.7 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.7 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.7 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9198