(en)Katalog ECTS

Technology of wall painting - theory

(en)Pedagog: dr Kinga Lubarska

(en)Pole (en)Opis
Course type NK - obowiązkowy
Didactic methods

Wykład (kursowy, monograficzny), konwersatorium (dialog dydaktyczny, dyskusja, korekty), projekt indywidualny, projekt zbiorowy.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Final requirements

Zdanie egzaminów końcowych po pierwszym semestrze I roku studiów, dotyczących wykładów.

 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Wiedza nabyta na wykładach, sprawdzana jest i oceniana na podstawie pisemnych kolokwiów, testów i egzaminów ustnych.

Egzamin ustny – 80% końcowej oceny.

Kolokwia – 20% końcowej oceny.

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale od 2 do 5

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest przekazanie studentowi wiedzy teoretycznej z zakresu historycznego rozwoju form architektonicznych, zmiennych technik i technologii wykonania dawnych narzutów wapiennych  oraz rozwoju technik dekoracji ściennych, materiałów, sposobu ich użycia do wykonania poszczególnych technik. Student powinien posiąść umiejętności manualne potrzebne do wykonania ćwiczeń z techniki malarstwa monumentalnego. Wypracowanie umiejętności posługiwania się literaturą źródłową oraz formułowania myśli i prezentacji wybranych zagadnień z technik i technologii malarstwa ściennego.

 

Studenci po ukończeniu zajęć z technik i technologii malarstwa ściennego na 6-letnich stacjonarnych studiach jednolitych (8 semestrów) powinni być przygotowani do zespołowej oraz samodzielnej pracy. Umieć rozpoznać ,nazwać i określić zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ,technikę ich wykonania i zastosowane technologie oraz wykonać malowidła i dekoracje ścienne w różnych technikach stosowanych w różnych okresach stylowych w sztuce. Temu służą ćwiczenia i wykłady, na których przekazywana jest wiedza o technikach i technologii malowideł ściennych oraz metodach badawczych identyfikujących rodzaj techniki oraz czas powstania polichromii w obiekcie zabytkowym. Ćwiczenia uczą wykorzystać tę wiedzę w konserwacji malowideł zabytkowych między innymi do wykonania rekonstrukcji i aranżacji wnętrz o różnym stopniu zachowania substancji zabytkowej.

Compulsory literature used during classes

 

1.    Stawicki S., Podłoża konstrukcyjne w malarstwie ściennym, skrypt nr 13 ASP, Warszawa 1991

2.    Witruwiusz, O Architekturze Ksiąg Dziesięć, Biblioteka Antyczna, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.

3.    Cennino Cennini, Rzecz o malarstwie

4.    Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula, Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, przekład z języka łacińskiego i opracowanie: Stanisław Kobielus, Wydawnictwob Benedyktynów, Kraków 1998

5.    Doerner M., Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

6.    Ślesiński W., Techniki malarskie- spoiwa mineralne, Arkady, Warszawa 1984.

7.    Slansky B., Techniki malarstwa, t. I Materiały do malarstwa i konserwacji, Arkady 1960

8.    Stawicki S., Technologia ściennych malowideł bizantyjsko- ruskich, Ochrona Zabytków r.23, nr 4, Warszawa 1970, r. 24, nr 1, Warszawa 1971.

9.    Koch W., Style w architekturze, Wyd. Bertelsmann Publishing, licencja Świat Książki, Warszawa1996.

Ciabach J., Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków, UMK, Toruń 1997

Additional literature recommended for the student's self learning

 

1.    Sawicki T., Techniki zachodnioeuropejskiego malarstwa ściennego w XIX wieku, skrypt nr 16 ASP, Warszawa 2004.

2.    Hopliński J., Farby i Spoiwa Malarskie, Warszawa 1959.

3.    Bunnep A.B., Materiały i technika monumentalnego dekoracyjnego malarstwa

4.    Mayer R., Materiały i metody malarstwa, rysunku, ceramiki

5.    Parczewski W., Tworzywa sztuczne w architekturze, skrypt nr 16 ASP, Warszawa 2004.

6.    Stec M., Konserwacja renesansowych sgraffit z Zagrodna, BMiOZ, Warszawa 1992

7.    The anatomy of wood, (praca zbiorowa), Crescend Books New York, NewYork  1976.

8.    Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, ODZ, Warszawa-Kraków 1999.

9.    Krassowski W., Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, t.1-3, Arkady, Warszawa 1990-91

10.  Urban L., Technologia. Murarstwo i tynkarstwo, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Student potrafi:

KU_08  zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

KU_09  posługiwać się różnymi technikami artystycznymi oraz wykonywać kopie dzieł sztuki (odpowiednio z ukończoną specjalizacją) zgodnie z kanonami danej epoki.

Student zna i rozumie:

KW_11  technikę wykonania i budowę technologiczną różnych gatunków sztuk plastycznych (zgodnie z ukończoną specjalizacją) w kontekście ich uwarunkowań historycznych oraz praktyki wykonawczej.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Dwie sale, każda na ok. 10 studentów – do wykonywania ćwiczeń i wykładowa. obie z dostępem do ścian wyposażone w stabilne rusztowania, z bezpośrednim dostępem do bieżącej wody i zlewem, wyposażona w skrzynie drewnianą obitą blachą do ucierania zaprawy tynkarskiej, indywidualne szafki na narzędzia i szafy zbiorcze na materiały wraz z narzędziami. Ponadto wyposażona w krzesła, stołki, sztalugi i stojaki na podłoża przenośne,  stabilne lampy  z oświetleniem o odpowiednim spektrum. W sali wykładowej stanowisko pod komputer z dostępem do Internetu oraz bogatym oprogramowaniem m.in. do obróbki zdjęć cyfrowych, programów multimedialnych, z dyskiem zewnętrznym do archiwizacji danych. Aparat fotograficzny – lustrzanka cyfrowa i analogowa, lampy fotograficzne oraz drukarka cyfrowa. Rzutnik multimedialny skorelowany z laptopem do prezentacji cyfrowych.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.1 (en)o 60 4 lecture 60h
lecture [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.1 (en)o 60 4 lecture 60h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9248