(en)Katalog ECTS

Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii

(en)Pedagog: Anna Puchta

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej.

Wymagania końcowe

Pozytywnie zdany egzamin.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

• Ocena dyskusji na temat problemów związanych ze stosowaniem spoiw mineralnych i wypełniaczy: 10%.
• Ocena odpowiedzi ustnych na temat wymienionych problemów podczas zapytań: 10%.
• Kolokwia sprawdzające: 20%.
• Egzamin ustny: 60%.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

• Opanowanie umiejętności rozpoznawania minerałów i skał.
• Definiowanie wietrzenia fizycznego, mechanicznego i chemicznego skał.
• Opisywanie stref zniszczeń.
• Nabycie umiejętności opisywania własności technicznych skał: ciężaru właściwego i objętościowego, porowatości, szczelności, nasiąkliwości, mrozoodporności.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

• Geochemia. Polański, Smulikowski K. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1969 rok.
• Geologia dynamiczna. Książkiewicz M. Wyd. Geologiczne, 1972 rok.
• Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej . Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Roniewicza, Polska Agencja Ekologiczna S.A. Warszawa 1999 rok.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

• Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geologiczne Warszawa 1988 rok.
• Ilustrowany słownik skał i minerałów. Jerzy Żaba. Videograf II Sp. z.o.o. Katowice 2003 rok.
• Wielka encyklopedia minerałów. R. Duda, Lubos Rejl. Elipsa 2. Warszawa 1994 rok.
• Petrografia skał osadowych. Maria Turnau – Morawska. Wyd. Geologiczne 1954 rok.
• Paleontologia. Maria Wiśniewska- Żelichowska. Wyd. Geologiczne Warszawa 1966 rok.
• Słownik petrograficzny. Wacław Ryka, Anna Maliszewska. Wyd. Geologiczne Warszawa 1991 rok.
• Petrologia skał metamorficznych. K Kozłowski, Jerzy Żaba, Ferry Fediuk. Uniwersytet Śląski 1986 rok.
• Mineralogia szczegółowa . Andrzej Bolewski. Wyd. Geologiczne1982 rok.
• Petrografia. Andrzej Bolewski, Włodzimierz Parachowiak. Wyd. Geologiczne Warszawa 1988 rok.
• Badanie jakości materiałów budowlanych. Wyd. Uczelniane 1978 rok. Politechnika Lubelska.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

KU_02 wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały
wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrochemiczna pigmentów,
badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, rodzajów drewna, papieru, włókien),
właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m.in. badania RTG,
fotografie UV, IR).

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury
różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.
KW_03 metody analityczne wykorzystywane w badaniach dzieł sztuki w tym metody
nieniszczące, zasady bhp oraz zagrożenie dla zdrowia substancji stosowanych
w konserwacji.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.1 (en)o 30 3 lecture 30h
lecture [grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9249