(en)Katalog ECTS

History of early modern art in Poland

(en)Pedagog: mgr Marek Machowski

(en)Pole (en)Opis
Course type teoretyczny
Didactic methods

wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

wpisanie na IV rok studiów (I rok II stopnia)

Final requirements

obecność na zajęciach, napisanie krótkich sprawdzianów podczas zajęć, wykonanie zadań domowych, pisemne zaliczenie semestru, egzamin ustny

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

skala ocen: od 2 (ndst) do 5+ (celująco)

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć:


1. Pogłębienie znajomości historii sztuki dawnej Polski.

2. Uświadomienie wielowątkowości i regionalnego zróżnicowania kultury artystycznej dawnej Polski, ukazanie jej specyficznych i unikatowych form.

3. Ukazanie związków sztuki w Polsce ze sztuką powszechną.

4. Uświadomienie znaczenia działań konserwatorskich dla historii sztuki polskiej.

5. Zachęcenie do organizowania wyjazdów terenowych i poznawania sztuki rodzimej z autopsji.

Treść zajęć:

1. Historia historii sztuki w Polsce.
2. Bibliografia sztuki średniowiecznej w Polsce.
3. Sztuka okresu paleolitu i neolitu.
4. Sztuka okresu wczesnego średniowiecza.
5. Sztuka przedromańska.
6. Architektura i rzeźba romańska.
7. Malarstwo romańskie.
8. Romańskie rzemiosło artystyczne.
9. Architektura gotycka.
10. Rzeźba gotycka.
11. Wit Stwosz.
12. Gotyckie malarstwo ścienne.
13. Gotyckie malarstwo tablicowe.
14. Gotyckie malarstwo miniaturowe.
15. Gotyckie rzemiosło artystyczne.
16. Tkaniny średniowieczne.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning

1. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa w Polsce, Warszawa 1975
2. Chrzanowski Tadeusz, Sztuka w Polsce. Od Piastów do Jagiellonów, Warszawa 2008
3. Świechowski Zygmunt, Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2004
4. Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, Warszawa 1971 (Dzieje sztuki polskiej, T. 1)
5. Mroczko Teresa, Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1988
6. Kębłowski Jerzy, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983
7. Skibiński Szczęsny, Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, Warszawa 2010
8. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995 (Dzieje sztuki polskiej, T.2, cz. 1)
9. Mrozowski Przemysław, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994
10. Skubiszewski Piotr, Wit Stwosz, Warszawa 1985
11. Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. S. Labuda i K. Secomska, Warszawa 2004 (Dzieje sztuki polskiej, T. 2, cz. 3)
12. Domasłowski Jerzy, Karłowska-Kamzowa Alicja, Kornecki Marian, Małkiewiczówna Helena, Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, Poznań 1984
13. Gadomski Jerzy, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1460, Warszawa 1961
14. Gadomski Jerzy, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500, Warszawa 1988
15. Gadomski Jerzy, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, Warszawa-Kraków 1995
16. Miodońska Barbara, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993
17. Samek Jan, Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze, Warszawa 2000

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Student powinien być zdolny do:

1. rozpoznawania, charakteryzowania i porównywania kręgów artystycznych oraz najwybitniejszych artystów;
2. określenia materiałów wykorzystanych do sporządzenia konkretnego dzieła sztuki oraz zastosowanych technik artystycznych;
3. opisania formy dzieła sztuki dawnej posługując się terminologią właściwą dla historii sztuki;
4. dokonania formalnej i ikonograficznej analizy pojedynczego dzieła sztuki z uwzględnieniem stanu zachowania, jego datowania oraz umieszczenia w szerszym kontekście artystycznym i kulturowym;
5. przeprowadzenia analizy porównawczej wybranych dzieł;
6. wyszukania literatury przedmiotu.

Student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. szczegółowego obrazu sztuki omówionych podczas zajęć stylów, regionów, środowisk i centrów artystycznych;
2. kanonu dzieł sztuki średniowiecznej w Polsce;
3. treści i motywów ikonograficznych występujących w sztuce średniowiecznej w Polsce;
4. stanu badań nad sztuką średniowieczną w Polsce.

Student powinien być zdolny do:

1. wykorzystywania wyniesionej z zajęć wiedzy w odniesieniu do dzieł, z którymi spotyka się po raz pierwszy, wykazując się najpierw spostrzegawczością podczas analizy, a następnie samodzielnością przy formułowaniu sądów.

Student powinien wykazywać się:

2. wrażliwością na wartości estetyczne i warsztatowe dzieł swych odległych poprzedników;
3. szacunkiem do tradycji artystycznej.

Student powinien:
4. być świadomym dorobku badań nad historią sztuki w Polsce jako punktu odniesienia dla przyszłej praktyki konserwatorskiej.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:
1. skuteczne zaciemnienie
2. miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom - sporządzanie notatek i rysowanie w zaciemnionej sali, osobie prowadzącej - korzystanie z notatek i książek
3. nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękami oraz posługiwanie się przez osobę prowadzącą bezprzewodowym mikrofonem
4. ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów)
5. rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości
6. komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych
7. dostęp do Internetu podczas zajęć

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.7 (en)d 30 2 30h
[exam]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 2 30h
[exam]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 2 30h
[exam]
Media Art s.1 (en)d 30 2 30h
[exam]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 2 30h
[exam]
Graphic Arts s.7 (en)d 30 2 30h
[exam]
Interior Design s.1 (en)d 30 2 30h
[exam]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 2 30h
[exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.7 (en)o 30 2 30h
[exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.7 (en)o 30 2 30h
[exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / s.7 (en)o 30 2 30h
[exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.7 (en)o 30 2 30h
[exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9259