(en)Katalog ECTS

Pytania o formę

(en)Pedagog: mgr Magdalena Sołtys

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny = obowiązkowe 1 konwersatorium, zajęcia do wyboru
Didactic methods

konwersatorium 

Language of lecture polski;
Prerequisites

przebieg studiów pomyślnie zakończony 6. semestrem 

Final requirements

zaliczenie ze stopniem na podstawie oceny aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowanych prezentacji tematycznych. Wymagana frekwencja opiera się na zasadzie: możliwe są dwie nieuzasadnione nieobecności – w ten sposób student spełnia warunek dopuszczający do zaliczenia.    

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

poziom aktywności studentów na zajęciach, poziom merytorycznego opanowania materiału, umiejętności komentowania książek, innych publikacji, prowadzenia problemowej analizy zagadnień, artykułowania własnych przemyśleń, dyskutowania, konkludowania podejmowanych kwestii; merytoryczny poziom prezentacji wybranych zagadnień oraz poziom prezentowania i uzasadniania własnych sądów. Artykułowana w dyskusji zdolność interpretacji zjawisk sztuki i designu. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej w ASP w Warszawie: od 2 (ndst) do 5+ (celująco).

Teaching goals (program content, subject description)

1.             Przyczynki do rozważań na temat formy, wskazanie pola do dyskusji. Forma a treść. Forma a funkcja. Forma a kolor. Forma a formalizm.

2.            Psychologia przedstawienia obrazowego – wzór a doświadczenie u Ernsta H. Gombricha. Jak się uczymy? Jak tworzymy? Arcydzieło jako wzorzec.

3.             Wola formowania – determinizm formy. Estetyczna teoria formatywności. Estetyka formalna. Formowanie dzieła sztuki. Formowanie artysty. Szkoły, style, gatunki.Błąd formalny a błąd znaczeniowy i funkcjonalny. Wolność i ograniczenie a forma?! Permutacyjna struktura prac Zbigniewa Makowskiego…

4.             Socjologia jako nauka o formach uspołecznienia – Georg Simmel i jego socjologia formalna. „Formy” w socjologii – kilka pojęć (struktura społeczna, interakcja, klasy i warstwy społeczne, stratyfikacja…)

5.             Claude Lévi-Strauss, „Trójkąt kulinarny” i antropologia strukturalna.

6.             Wiersz „Kruk” E. A. Poe – wiersz jako projekt, analiza porównawcza polskich przekładów; język w działaniu według Romana Jakobsona. Fotografia Masahisa Fukase „Samotność kruków”.

7.             „Ida”, reż. Paweł Pawlikowski – projekcja filmu i dyskusja dotycząca relacji formy i treści.

8.             Kulturowa i medialna historia twarzy. Twarz – narzędzie autoprezentacji, WYRAZU i komunikowania.

9.             Demokracja – system rządów i forma sprawowania władzy. Czy sama forma (dzieła) może być ideologiczna?

10.          Konformizm. Nonkonformizm. Kontrkultura. Kontestacja. Stereotypy. Mentalność – sposoby myślenia. Schematy postrzegania. Konstrukcje psychologiczne. Praforma – archetyp.

11.          Wzory kultury… Wzorce i normy. System akcjo-normatywny jako system form. Prawo i jego regulacje.                                                                  Ceremoniał, rytuał. Formy gry i zabawy. W co „grają” artyści? Sztuka jako gra z widzem.                                                                                                         

12.          Ciało jako forma – body-art.

13.          Oskar Hansen i teoria formy otwartej. Juliusz Żórawski – forma spoista. Witkacy – czysta forma. „Ferdydurke” Gombrowicza.

14.          Rozważania na temat rozwiązań formalnych w malarstwie, grafice, designie, rzeźbie, obiekcie przestrzennym, instalacji, aranżacji wystawy, architekturze, fotografii – także jako odniesienia we wszystkich zajęciach poprzednich.

15.          Redefinicja formy.

Zaproszony gość/goście lub wyjście na wystawę/konferencję. Krzysztof Pruszkowski, Janusz Kapusta.

 

Compulsory literature used during classes

Literatura podstawowa – we fragmentach:

Ernst H. Gombrich, „Sztuka i złudzenie”, PIW, Warszawa 1981.

Ernst H. Gombrich, „Zamysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej”, Universitas, Kraków 2009.

Eugenia Basara-Lipiec, „Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość”, Instytut Kultury, Warszawa 1997.

„Błądzić jest rzeczą” [katalog wystawy], Instytucja Kultury Miasta Tarnowa, BWA Tarnów, 2013/2014, http://www.bwa.tarnow.pl/1,51,wystawy,bladzic-jest-rzecza.html

Luigi Pareyson, „Estetyka. Teoria formatywności”, Universitas, Kraków 2009.

Georg Simmel, „Socjologia”, PWN, Warszawa 1975, 2006.

Piotr Sztompka, „Socjologia analiza społeczeństwa”, Znak, Kraków 2012.                                                                                                                      „Encyklopedia socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.                                                                                                                                                 Roman Jakobson, „W poszukiwaniu istoty języka”, PIW, Warszawa 1989.                     

Claude Lévi-Strauss, „Trójkąt kulinarny” [w:] „Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów”, WUW, Warszawa 1998.

Lambert Wiesing, „Widzialność obrazu. Historia i perspektywy estetyki formalnej”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Hans Belting, „Faces. Historia twarzy”, Słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2015.

Roland Barthes, „Mit i znak”, PIW 1970.

„Body of art”, Phaidon, Londyn 2015.

Giovanni Sartori, „Teoria demokracji”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Juliusz Żórawski, „Wybór pism estetycznych”, Universitas, Kraków 2008.

Filip Springer,Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach”, Wydawnictwo Karakter, 2013.                                                                                                                    Oskar Hansen, „Ku formie otwartej”, red. Jola Gola, Fundacja Galerii Foksal (Warszawa), Revolver (Frankfurt), Muzeum ASP w Warszawie, 2005.

Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Czysta forma w teatrze”, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.

Carl Gustaw Jung, „Archetypy i symbole. Pisma wybrane”, Czytelnik, Warszawa 1976.

Aldona Jawłowska, „Drogi kontrkultury”, PIW, 1975.

Umberto Eco, „Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych”, Czytelnik, Warszawa 1973.

Ruth Benedict, „Wzory kultury”, Muza S.A., 2011.

 

 

Additional literature recommended for the student's self learning

Lorentz Nikołaj Fiedorowicz, „Ornament. Wielka kolekcja”, 2013, Arkady.                                                                                                                                            Ernst Rettelbusch, Podręcznik stylów”, Arkady.

Ewa Nowicka, „Świat człowieka, świat kultury”, PWN, 1991.

 „Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów”, WUW, Warszawa 1998.

„Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów”, WUW, Warszawa 2010.

Edward Sapir, „Język. Wprowadzenie do badań nad mową”, Universitas, Kraków 2010.

Kazimierz Ajdukiewicz, „Zarys logiki”, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1960.

„Semiotyka kultury”, PIW, Warszawa 1977.

Jan Mukarovsky, „Wśród znaków i struktur”, PIW, Warszawa 1970.

Jurij Łotman, „Struktura tekstu artystycznego”, PIW, Warszawa 1984.

Edmund Leach, „Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej”, PWN, Warszawa 2010.

Maria Ossowska, „Socjologia moralności. Zarys zagadnień”, PWN, Warszawa 2005.

Roger Caillois, „Żywioł i ład”, PIW, Warszawa 1973.

Herbert Read, „Sztuka a przemysł. Zasady wzornictwa przemysłowego”, PWN, Warszawa 1964.

„Alvar Aalto. Second Nature”, Vitra Design Muzeum, 2014.

Janusz Zagrodzki, „Katarzyna Kobro i kompozycja przestrzeni”, PWN, Warszawa 1984.

Joanna Pollakówka, „Formiści”, Ossolineum 1972.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

 

1.             Analizy tekstu (książki) pod kątem założonego problemu – formy, a dalej formy wobec treści…

2.             Interpretacji dzieł pod kątem postawionego problemu.

3.             Samodzielnego komentowania publikacji, tekstów krytycznych…

4.             Dyskusji, argumentacji, konkludowania podejmowanych kwestii w oparciu o treści lektur, z udziałem refleksji własnych, zindywidualizowanych, wyniesionych z osobistych doświadczeń artystycznych/projektowych z problemem formy.

5.             Kojarzenia faktów i zjawisk poza standardami.

6.             Organizowania bibliografii.

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

1.             Problematyki formy, formy w relacji do treści (…), jakiej dostarczają zaproponowane lektury z zakresu historii i teorii sztuki oraz innych nauk zajmujących się społeczeństwem, kulturą i cywilizacją.

 

2.             Terminologii odniesionej do szeroko rozumianej formy, zawartej we wskazanych pismach.

 

3.             Znajomości artystów i dzieł omawianych w kontekście tej problematyki.

 

4.             Wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę i niezależność kreacji artystycznej.

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

 

1.             Widzenia problemów wieloaspektowo.

2.             Otwartości na różne zjawiska artystyczne i formy interpretacji sztuki.

3.             Samopoznania poprzez konfrontację z innym artystą, krytykiem, kolegą…

4.             Krytycznego spojrzenia na siebie – swoją wiedzę, umiejętności i postawy – oraz obrony własnego, niezależnego, świadomego sądu.

5.             Podjęcia odpowiedzialności za własną pracę intelektualną i artystyczną, konieczną do pomyślnego sfinalizowania studiów.

6.             Uświadomienia sobie, czy zmierza się w kierunku znalezienia własnej formy, własnego stylu…

7.             Uświadomienia sobie wagi kształcenia i samokształcenia przez całe życie.

8.             Docenienia dyskusji, a co za tym idzie pracy, w grupie multidyscyplinarnej/interdyscyplinowej.

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

 

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:

1.             Skuteczne zaciemnienie.

2.             Nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękiem.

3.             Ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów).

4.              Rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości.

5.             Komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Graphic Arts s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Interior Design s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9285